СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И УСТРОЙСТВО НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ЗИДАРИ

- І -

1. Свободното зидарство е Изкуството да се изгради човешкият живот хармонично, чрез създаването на истински, нормални отношения между хората.

2. Свободното зидарство е участие във всичко добро, което може да се сътвори и непрекъсната борба със злото.

3. Свободното зидарство не ограничава никого при търсенето на истината и за да запази за всички тази пълна свобода във всички направления на духа, се въздържа да определя норми или да изисква определено вярване.

4. В Свободното зидарство човек се оценява не по това какво е, а какъв човек е.

5. В Свободното зидарство се цени човекът, който не страда от предразсъдъци и не се блезни от привидното.

6. Свободното зидарство е убеждение, което дава възможност за пълна изява на благородния стремеж на хората да търсят и познаят истината.

7. Свободното зидарство е способността да се радваш на всичко красиво и да благоприятстваш за блаженството на хората.

8. Свободното зидарство е задължението да насърчаваш човека да осъзнае своя дълг. То предписва на хората да помагат, да осветляват, да покровителстват и даже с риск за живота си, да защитават от неправдата всеки човек, независимо от това, дали той е Свободен зидар.

9. Свободното зидарство не прави разлика между своите последователи по отношение на народност, раса, вероизповедание, благосъстояние, чин, мнение и обществено положение.

10. Свободното зидарство изповядва принципа на пълна свобода на съвестта и търпимостта.

11. Свободното зидарство счита трудолюбието като повелителен закон за човечеството и го налага на всекиго според силите му.


- ІІ -

1. Съюзът на Свободните зидари е сдружение на хора, които чувстват нужда да работят за духовно и нравствено усъвършенстване на човечеството, които изучават всеобщия морал и практикуват сговор.

2. Съюзът на Свободните зидари е сдружение на хора, готови да упражняват Изкуството на Свободното зидарство.

3. Съюзът на Свободните зидари не е религиозна, политическа, икономическа или тайна общност, нито привърженик на определена шкжла. Той стои над всички спорове, за да гарантира на членовете си еднаква почва за разбиране и Братско единение.

4. Съюзът на Свободните зидари налага на своите членове като граждани, да се подчиняват на реда, законите и институциите на държавата в която живеят, и да бъдат готови на всякакви жертви, които Отечеството им поиска.


- ІІІ -

1. Съюзът на Свободните зидари има за цел да съхрани истинското, доброто и красивото в човешката природа, да ограничи физическото и моралното зло в света.

2. Съюзът на Свободните зидари има за задача да усъвършенствува нравствено човечеството чрез развиване на солидарността между хората.

3. Средството за постигане на целите на Съюза на Свободните зидари е сдружаването на Братята в една Ложа. Основното предназначение на Ложата е дейността, която се извършва в самата нея.

4. Ложата упражнява влияние върху своите членове, като се стреми да направи от тях хора, които се включват активно във всяка общественополезна дейност, като застават на страната на доброто и благородното.

5. Ложата учи на усърдие, вярност и постоянно насочва вниманието си върху себепознанието и самоусъвършенстването, ратува за благотворителност, толерантност и любов към ближния.

6. Ложата се придържа към всички ценности без които е немислим животът на цивилизованите нации.

7. Ложата учи и влияе по свой, своеобразен начин, чрез употреба на особени символи и следвайки примера на самия живот.

8. Извън Ложата отделният Свободен зидар се държи като носител на идеите на Свободното зидарство. Той никога не трябва да забравя, че принадлежи към общност представена в целия свят, към човечността и човечеството извън всякакви граници.


- ІV -

1. Ложата на Съюза на Свободните зидари не е религиозна общност. Тя обаче събужда у своите членове вярата в Божественото и почита символа на Великия Архитект на Вселената, като Велик Строител на всички светове.

2. В Ложата на Свободните зидари се признава и защитава свободата на вярата и се отрича безразсъдното безбожие. Уважава се всяко самоотвержено религиозно убеждение и се отхвърля преследването на другомислещите.

3. В Ложата се изповядва действенна Братска любов, като една от проявите на любовта към Божеството, защото, "който не обича своя Брат когото вижда, как би могъл да обича Бог, който не вижда".

4. Ложата на Свободните зидари не е политическо сдружение и не е предназначена за участие в политическия живот, държавното и местното управление.

5. В Ложата се възпитава патриотично чувство и необходимостта от полезна дейност за благото на обществото.

6. Ложата на Свободните зидари не е тайно общество. Историята, принципите, целите и организацията на Съюза на Свободните зидари са открити. Не са публично достояние ритуалите и знаците за разпознаване. Властите обаче, могат да имат достъп до ритуала.

7. Дейността на Ложата има единственно хуманна насоченост. Като кръг от приятели и Братски съюз устремен към усъвършенстване, Ложата си поставя хуманно възвишени и благородни задачи.


- V -

1. За основателна, тоест правомерна и съвършена, тоест - окончателно инсталирана Ложа на Свободните зидари се счита само тази, която е провъзгласена въз основа на общите и действащите разбирания, закони и обичаи на Свободното зидарство, и която принадлежи на признато сдружение на Свободните зидари.

2. Редовна, или още - регулярна е онази Ложа, която е призната за пълноправен член на Световния съюз на Старите, Свободни, Признати и Приети Зидари.

3. Всеки Брат на регулярна Ложа е признат навсякъде за редовен член на сдружението и има право на достъп до събранията на Свободните зидари от неговата степен във всички Ложи.

4. В Ложата могат да бъдат приемани само тези, които се ползват с добро име сред своите съграждани и които показват духовната нагласа, необходима за разбиране на смисъла на Свободното зидарство.

5. Ложата проверява кандидата за приемане и взема съответното решение чрез процедура на тайно гласуване.


- VІ -

1. Свободният зидар е длъжен стриктно да спазва законите на Ложата и да показва уважение към всички нейни членове. Собствените си прения той оставя извън Ложата.

2. Свободният зидар има право в рамките на устава и вътрешния правилник да следва свободно своите убеждения и да ги изразява устно и писменно. Той е длъжен да се съобразява с поетите клетвени задължения, да съхранява тайната, да поставя искания, да се информира за управлението на Ложата и да изразява мнението си по този въпрос.

3. Свободният зидар поема определени от съответните наредби финансови задължения към Ложата, като тяхното изпълнение не му дава право на собственост върху имуществото на Ложата.

4. Финансовите изисквания по никакъв начин не могат да се превърнат в пречка за приемане в Ложата.

5. Няма изрична забрана за напускане на Ложата, но се очаква това да не става без представени основателно мотивирани прични.

6. Този, който чрез непристойно за Свободен зидар поведение се окаже недостоен да принадлежи към Ложата или е действувал в ущърб на сдружението, може да бъде временно изолиран или изключен.

7. Изолираният запазва само правото на гостуване в Ложата без право на участие в нейния живот. Докато в случаите на доброволно напускане и изключване се губят всички членски права.

8. При освобождаване следва да се уредят всички финансови задължения до този момент, да се върнат всички свободнозидарски отличителни знаци и писмени документи.

9. Напусналият или изключеният член остава, както и преди обвързан с клетвата си за дискретност по отношение на Ложата.