Относно: Доклад на Комисията за информация по Признанията
Автор : Велик Секретар В.Л.С.С.П.З.Б.   

Уважаеми и обични Братя:

На днешния 243 A∴L∴ 6011 [22.02.2011 н.е.], само преди няколко часа в О∴ Денвър, В∴О∴Колорадо, Северна Америка, завърши Работата си и представи своя 57-и годишен доклад пред Конференцията на Великите Майстори Масони в Северна Америка, Комисията за информация по Признанията. Като зная Вашия жив интерес, незабавно ви предоставям за сведение оригиналния текст на Доклада (преамбюла и констатациите [findings] по отношение на В∴О∴ България), който прилагам към тази Циркулярна Плоча.

Позволете ми само някои бележки по Доклада, без каквито и да е претенции за изчерпателен анализ и детайлно тълкувание на този важен за нас Масонски текст.

Моят общ извод от първия прочит на Доклада е, че за първи път след схизмата от A ∴L∴ 6001 [2001 н.е.] Комисията разглежда и двете Велики Ложи в България като равнопоставени, на една и съща плоскост. Това е чисто Символична позиция, тъй като двете Велики Ложи очевидно не са равнопоставени, доколкото О∴В∴Л∴Б∴ актуално се Признава от голям брой Братски Велики Ложи, а Признанието на оригиналната Велика Ложа на българските Свободни Зидари, В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ остава не-Потвърдено.

1. Подобно на Доклада за A∴L∴ 6001 [2001 н.е.], отново най-важното в текста е онова, което липсва в него: за разлика от всички досегашни Доклади, в тазгодишния липсва експлицитно Потвърждение на фактическото Признание на О∴В∴Л∴Б∴ Доколкото за него се говори, то се говори в минало време. За жалост, засега Комисията не се произнася и за Потвърждаване на още по-ранното Признание на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴

2. Щастлив съм да отбележа, че за първи път в седемгодишната практика на Комисията, имаме безусловно и пряко Признание за Регулярността на Работата на В ∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴: «Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство». По този начин Комисията преценява, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ отговаря на последния от трите (изрично изброени в преамбюла) критерия за Признание. Така се отхвърлят познатите ви не-Масонски твърдения на обичани наши Братя в О∴В∴Л∴Б∴, че в България съществувало някакво «не-Регулярно пространство», откъдето се извеждаха мисионерските претенции на О∴В∴Л∴Б∴ да «регуляризира» Братя, зърнали Светлината в Съюзните Ложи на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ (включително онези, които са били Гаранти или като Братя Майстори навремето са дали Светлината на Масонството на Братята, претендиращи да ги «регуляризират»).

3. С голяма радост забелязвам, че Комисията за пръв път се е върнала назад в историята и е потвърдила факта, че «двете Велики Ложи имат общ произход, докато настъпва разкол през 2001 [г. н.е. A∴L∴ 6001].» С това Комисията изрично потвърждава, че В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴, оригиналната Велика Ложа в България отговаря на първия от трите (изрично изброени в преамбюла) критерия за Признание. Ненужно е да подчертавам пред Братята Майстори Зидари, че с това Комисията отхвърля не-Масонското тълкувание, според което «по волята на Великата Ложа – Майка Светлината последвала Н∴В∴У∴Бр∴ Борислав Сараднев, лишавайки от Светлина и произход оригиналната Велика Ложа, в която е била Внесена.»

4. Подчертана е подкрепата на Комисията, а тя изразява и мнението на Братята Масони от Великите Ложи в Северна Америка, за Единението на българското Масонство. Тази подкрепа е безусловна – други алтернативи на Единението («Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията», «... Братята в България [да] постигнат някакъв вид съгласие»), Комисията не посочва.

5. Ясно е подчертана този път коя е причината и чия е вината за продължаващата схизма на Братството в България («няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията»).

Надявам се, бих се радвал заедно с всички вас, ако след това произнасяне на Комисията, нашите обични Братя от О∴В∴Л∴Б∴ се върнат на истинския Масонски път, ако застанат на плоскостта на Либелата и най-сетне, след десетгодишно лутане, приемат Братски протегнатата им от нас ръка за Единение, без предварителни условия, без унижение за никой Брат и без коварни, неприсъщи на Масонството помисли към никой Брат.

Но не изпитвам прекомерен оптимизъм. Защото е било и друг път мъдрите заключения на Комисията да се тълкуват превратно, а нашият зов за Братство и Единение да се отхвърлят с не-Масонско високомерие.

Възможно е отново да чуем «победни» тълкувания, например на заключителната фраза в констатациите на Комисията за България «този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България постигнат някакъв вид съгласие», което според някои Братя в О∴В∴Л∴Б∴ значело, че Комисията навеки отказва да разглежда справедливото искане на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ да бъде Потвърдено даденото ни Признание като първата и Регулярна Велика Ложа в България. С което мълчаливо се признавал суверенитетът на О∴В∴Л∴Б∴ върху Масонската юрисдикция в България. Нищо такова не казва тази фраза, Братя. Този текст е само израз на безсилието на Комисията като проучващ и съветващ орган да подпомогне двете страни в разрешаването на проблема с Единението на българското Братство. С тези думи Комисията «вдига ръце» от проблема и предоставя Решението на Конференцията на Великите Майстори, пред които справедливо излага констатациите си. Аз не се съмнявам, че Братските Велики Ложи могат и ще вземат справедливо Решение.

Както добре знаят Братята, внимателно следили Работата на Комисията за информация по Признанията, Комисията не за първи път «вдига ръце»: буквално същата фраза, дори в значително по-мрачна конотация, Комисията вече използва в заключение на констатациите за България в своя Доклад за A∴L∴ 6009 [2009 г. н.е.]. Но противно на неверните тълкувания, че по този начин Комисията окончателно и вовеки спирала да се интересува от проблемите в България, и като признавала, че тези проблеми били «в суверенитета и под изключителната юрисдикция на О∴В∴Л∴Б∴», тя отказвала вече да се занимава с тях, вие добре знаете, че и на миналогодишната си сесия в О∴ Арлингтън, и на тазгодишното си заседание в О∴ Денвър, Комисията радушно, Братски и с все по-голям интерес изслушва двете български Велики Ложи, които приема като равнопоставени, еднакво Регулярни и с общ произход, като не крие своята безусловна подкрепа за Единение на българското Братство.

Затова нямам никакво съмнение, че ние можем да разчитаме на Братята и в Северна Америка и навсякъде по света да се възстанови справедливостта и единството на Свободните Зидари в нашата Родина. Надявам се ние сами, заедно с нашите Братя от О∴В∴Л∴Б∴ най-сетне – и сами, без чужда намеса, - да постигнем нашето Единение. Това ще е голямо постижение, ще е чест за българските Масони и ще се приеме с въодушевление от всички Братя по света. Така, както отново настоява от името на многомилионното Братство на Масоните в Северна Америка тяхната Комисия за информация по Признанията.

С Братски поздрави

Велик Секретар

Приложение 1: Доклад на Комисията за информация по Признанията по отношение на Великия Ориент България.


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЗНАНИЯТА

22 февруари 2011

[243 A∴∴L∴∴ 6011]

∴∴ ∴∴

БЪЛГАРИЯ 

Продължава да няма напредък в Единението на Свободното Зидарство в България.

Откак в миналото е било прието, че тя отговаря на стандартите за Признание, няма интерес от страна на Обединената Велика Ложа на България да встъпи в разговори с Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България за Единение или за сключване на договор за поделяне на юрисдикцията.

Двете Велики Ложи практикуват Регулярно Масонство и двете Велики Ложи имат общ произход, докато настъпва разкол през 2001 [г. н.е. A∴L∴ 6001]. Тази Комисия е настоявала двете Велики Ложи да разрешат техните различия без резултат през последните седем години; затова този въпрос няма да бъде разглеждан отново, докато Братята в България постигнат някакъв вид съгласие.