РИТУАЛИ И СЪВРЕМЕННОСТ
Градежи - Принципи на Масонството

ImageИмат ли място ритуалите в съвременния свят? Допустимо ли е съвременният човек да се поддава на ирационални мисли и въздействия? Интересни въпроси, които нямат еднозначен отговор. В нашия рационален свят, където властва научния метод като че ли няма съмнение в отговора но когато се замислим нещата не изглеждат толкова очевидни.

Според мен по-важния въпрос е противопоставя ли се рационалното на ирационалното? Противоречи ли едното на другото, отрича ли го?

Съвременната наука и техника променят света с всеки изминал ден. Все повече се налага научния подход при решаване на проблемите. Всяка истина днес се подлага на съмнение, проверка и повторна проверка с помощта на научни методи целящи обективно да дадат отговор за верността и. Обективността на знанията е от изключително значение за днешния свят. Но възможно ли е всяко познание за света да се провери обективно? Възможно ли е нашият свят да е изцяло познаваем? Очевидният и повтарящ се отговор е – Не! Не случайно наред с научното знание съществува и емпирично, езотерично познание на света, което не винаги ни дава отговор на въпроса “Защо?”, но винаги ни показва онези особености, които се изплъзват от рационалното обяснение на света. Не случайно един от въпросите към новопосветения в масонските тайнства е дали вярва в Бог, без значение как той нарича своя Бог. Трансформиран този въпрос може да се изкаже и така: Приемаш ли, че има истини, които могат да се почувстват само от сърцето, а не да се обяснят от разума? Готов ли си да отвориш сърцето си за тях дори да не можеш да ги обясниш?

Приемайки, че има знание, което не може да бъде обяснено веднага си задаваме следващия въпрос: “Тогава как да бъде предадено на следващите поколения?” Защото ако не се предаде то може безвъзвратно да се загуби. Без да мога да го докажа, ми се струва, че единствения начин е посредством знаците символите и ритуалите били те тайни или явни. В превод от старогръцки думата “символика” означава “свързване, връзка”. В този смисъл, главната задача на символа е да свързва в едно телесното и духовното, небесното и земното, обичайното и свръхестественото. При това знакът действа непосредствено, прескачайки логическия апарат на съзнанието. Логиката се опитва да изгради система от връзки и съответствия между явленията откривайки причинно-следствени отношения между тях. Тя обяснява събитията само по този начин без да взема предвид препратката към други светове и реалности. От гледна точка на символиката такова мислена е неправилно по своята същност. От едно може да следва друго само въз основа на всеобщ закон действащ както в земния, така и в небесния свят. И целта на познанието е в намирането именно на такива универсални връзки. Това обяснява защо всички древни общества, религии и учения са пълни със символика и ритуалност. Нещо повече – наличието на множество свързани символи и ритуали са показателни за значимостта и величието на обществото. Но тук бих искал да вметна, че това се е експлоатирало и се експлоатира до днес от недобросъвестни и направо диктаторски режими и организации, за да си присвоят значение и смисъл, които те не носят и никога не са носили. Най-яркият пример са режимите на Третия райх на Хитлер и Съветска Русия. Тук показателна е еклектиката от разнородни символи и знаци, често произволно използвани и изменени до неузнаваемост. Бих могъл да спомена само два символа – петолъчката, която е била символ на съвършенството и красотата в древна Елада, като носител на Златното сечение и използвана като символ на комунизма и свастиката – символ на плодородието и доброто начало в Индия и използвана като основен нацистки символ (вярно, че са я завъртели на 450 но това не оправдава интелектуалната кражба). Така фалшивите учения са разпознаваеми, макар че на неспециалистите това може да им се струва безкрайно трудно.

Думите, от своя страна, променят значението си в рамките на едно общество през годините, а още по-драстично се променя тяхното значение преминавайки от една култура в друга. Примери – много. Думата “еснаф” се е трансформирала в рамките на българската култура и за около 50 години се е обърнала от уважително обръщение към човек вещ в занаята си до обида. Още по-драстична промяна е преживяла думата “демагог” в първоначално значение – водач на народа приет и уважаван от хората. Днес под същото понятие ние разбираме манипулатор, който мисли само за своята полза и ни най-малко не се трогва от проблемите на хората, които трябва да го дарят с доверието си. Съществува огромно множество думи, чието първоначално значение е изчезнало безвъзвратно и днес не може да бъде възстановено. Символите и ритуалите са съвсем друго нещо. Дори да променят значението си с годините те запазват графичната си характеристика, последователността на използване, звученето си и дори дадено общество да им предаде ново значение, тяхното първоначално послание може да бъде извлечено. Поради това тайните и езотерични знания се предават на посветените чрез символи и ритуали, за да не могат да бъдат деформирани. Те носят директна информация за света достигната от милиони наблюдатели, които са искали да предадат или директно своето прозрение или, което е още по-вълнуващо, пътят по който сами да достигнем до него.

Брат Андерсън в своята Книга на конституциите уточнява: “Адам, нашият пръв родител, създаден по образа на Господ, Великия архитект на Вселената, изглежда е имал записани в сърцето си либералните науки, особено геометрията.” (курсивът е мой – Р.С.) Геометрията е наука на символите. Тя може да определи, да разграничи, да опише еднозначно символа, но никога не го променя. Дали в това твърдение не се крие тайно послание пратено ни от древните? Дали поради това древните гърци не са обожествявали геометрията и са създали най-стройната научна система известна и до днес като евклидова геометрия. Но тази система само е запазила символите, не ги е обяснила. Защо е така се е опитал да ни каже най-великият философ на всички времена – Платон. Той казва: “Истинското знание може да извира само от сърцето, то не може да се нахлупи като шапка.” Удивително прозрение за безплодните ни опити да обясним рационално света и да го натикаме в главите на съвременниците ни. Не трябва да се мисли, че светът на символите завинаги е останал в миналото. Понякога той излиза на повърхността и тогава по-силен се оказва онзи, който по-добре умее да се ползва от древните знаци и да обръща с тяхна помощ в своя полза мнението и светогледа на нищо неподозиращите за действието им хора.

Да, много неща могат да се обяснят рационално и това го доказва невиждания прогрес на науката и техниката, но винаги остава нещо скрито и както се разбира по-късно това се оказва най-важното. Именно тази е причината масонството да е натоварено с толкова символика. символиката е послание. Тя е знание, което не може да бъде постигнато по друг начин, но това е най-важното знание. Защото абсолютното знание е изцяло нерационално познание за действителността, познание, което възниква в едно необикновено състояние на съзнанието, което източните народи наричат медиативно, а ние – мистично. По този повод Лаодзъ още в първите редове на “Даодъдзин” казва: “Дао, което може да бъде изказано, не е вечното Дао.” Това е потвърдено не само от многобройните мистици на Изтока и Запада, а и от философските изследвания. По думите на Уилям Джеймс: “Нашето нормално, будно съзнание, рационалното ни съзнание, както го наричаме е само един особен тип съзнание, докато навсякъде наоколо, разделени с едва доловими прегради, съществуват напълно различни потенциални форми на съзнание” Макар учените да се занимават най-вече с рационалното знание, а мистиците – с интуитивното познание, двата вида се появяват и в двете области и най-важният, според мен извод е че тези два вида се допълват и никога не се противопоставят. Те и не могат да се противопоставят, тъй като се развиват в различни плоскости. Все едно да твърдиш, че си блъснал и потрошил автомобила си в бродещия дух на сър Исак Нютон. И ето един пример, с който се сблъскваме непрекъснато, когато играем Бридж или Вист: Кралицата (дамата) бие Валето (офицера), от своя страна Кралят бие Кралицата, но какво представлява този мистериозен Ас, който бие всички? Всъщност “ас” произлиза от “аспра” – дребна древноримска монета. Днес думата Ас е променила до неузнаваемост значението си, но смисълът е останал: И краля, кралицата, и цялата държавна организация могат да бъдат победени от парите. Каква по-ярка демонстрация за значението на символиката, дори когато не се замисляме за нея.

Всичко това означава, че не бива да отхвърляме част от човешкия опит и знание само поради факта, че не можем да го обясним. Великият Айнщайн беше казал: Най-неразбираемото в този свят е че той е разбираем, поради това много често фактите се деформират и променят само, за да можем да ги обясним рационално. Тогава как да предадем на бъдните поколения знание, което не можем да обясним или такова, което противоречи на официалната и господстваща идеология и философия? Отговорът е един – чрез символи и ритуали. Те са претоварени с послания. Послания от древните към нас – съвременниците и ако ние не винаги ги разбираме сме длъжни да ги предадем на идните поколения докато дойде денят да бъдат разбрани. Понякога животът не е творчество, не е създаване, не е външен блясък а само посредничество, само клетка, която приема сока от предната и го предава нагоре. Но и това е живот. Това, може би е смисълът на живота. Каквото си взел - да предадеш. Каквото си взел от хората да го върнеш на хората.