header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Ако трябва да извадиш зъб, да го вадиш бавно не е проява на нежност“ Айзък Азимов

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПУБЛИКУВАНОТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ Печат Е-мейл
Автор : доц. д-р Маруся Петкова, д м   

Изучаването на науката, на отделни нейни клонове, проблеми и създатели спомага за по-пълното оценяване на сегашното й състояние и за по-добрата подготовка на утрешното й развитие. Установено е, че творческата и публикационната активност на учените са в пряка зависимост една от друга, а методите на наукометричния анализ дават възможност да се извежда характеристиката на научния потенциал и публикационната дейност на учените. Тъй като при запознаването с литературата във връзка с наше проучване, изнесено на Втората международна научни конференция "Човеколюбие и напредък" през 2005 г. във Варна, проф. д-р Асен Златаров изпъкна като бележит български учен с определени приноси за българската наука и масонство и по повод на 70-годишнината от неговата смърт предприехме настоящото проучване.

Целта на това първо по рода си за проф. д-р Асен Златаров наукометрично проучване е да се анализира научната дейност на проф. Асен Златаров, като обект на наблюдението е публикуваното му научно творчество. Логична единица е всеки негов публикуван научен труд (независимо от броя на първоизточниците, в които е отпечатан), а техническа - наличните библиографии на трудовете му и наши допълнения за отпечатани след смъртта му публикации.

Признаците на наблюдението по отношение на публикационната активност са предимно вариационни и се отнасят до количествената характеристика, вида, тематичната насоченост и характера на публикациите и съавторството на проф. Златаров. Проучването обхваща периода от 1905 г. до 1937 г., или продължителността на наблюдаваното активно научно творчество е 32 години. В общия брой анализирани публикации са включени и двете дисертационни разработки на проф. Златаров. В процеса на търсене в изходния материал се запознахме и с изключително интересния и богат живот на човека, учения и общественика Асен Златаров, отразен в десетки трудове на наши видни историци, литератори, журналисти и учени, но не бе възможно да бъде включен в нашето проучване. Тъй като не намерихме достоверен исторически материал и за изнесените от проф. Златаров повече от 600 беседи, те също не са включени в анализа.

При нашето проучване приложихме документалния, библиометричния и наукометричния подходи, като събраните първични данни обработихме математико-статистически по методите на статистическата групировка и алтернативния анализ.

През наблюдавания 32-годишен период са издадени общо 432 публикации с автор проф. Златаров. Тяхното разпределение по основния им характер показва, че от тях:
       с научен характер са 175 или 40,6%
       с научно-популярен - 150 или 34,8%
       с обществено-социален - 49 или 11,1%
       с литературно-художествен характер - 58 или 13,5.

Вижда се, че най-висок относителен дял имат научните трудове и публикации на проф. Асен Златаров - тук се включват двете му дисертационни разработки, с които става доктор по химия и по физика на Гренобълския университет, учебниците и ръководствата за студенти - химици и медици, малкото научни доклади, изнесени на конгреси у нас и в чужбина, и, разбира се, научните статии. След тях са научнопопулярните материали, пръснато в множество вестници, брошурите, рецензиите, предговорите. Значително по-малко са художествено-литературните публикации, насочени към творчеството на именити български и чужди писатели и поети - Христо Ботев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Константин Величков, Антон Страшимиров, френския литературен кръг "Светлина", Лев Толстой, Максим Горки, Гьоте, Хайне, Жан Жорес, Емил Зола, Рабиндранат Тагоре и т.н. От тях шест са лично творчество на Асен Златаров, подписани и с псевдонимите Ася и Аура - волни стихове, събрани в стихосбирката "Според настроението", която е и най-първата публикация на Асен Златаров (1905); поемите, събрани в стихосбирката "Цветя за него", в 4 издания (1918, 1921, 1924, 1927); поемата "Песен за нея", също в 4 издания (1919, 1923, 1924, 1927); романът "В града на любовта" в две издания (1927, 1939); пътните бележки "В Испания" (1934); най-известната му книга "В страната на съветите" (1936, 1945, 1967).

Характерно за проф. Златаров е, че литературните му статии са и с подчертано обществено звучене. Повечето от публикациите с обществено-социален характер носят и литературни, художествени или научни елементи, но в тях ясно са изразени социалните, социалистически и русофилски разбирания на проф. д-р Асен Златаров.

Ако разпределим публикуваното творчество на проф. Асен Златаров по вид, естествено на първо място и в най-голям обем са статиите - общо 349, разпределени както следва:
       научни                                 - 175
       научно-популярни                - 150
       литературоведски                -  52
       обществено-политически      -  47.

Трябва да споменем, че наукометричната обработка на тази група публикации се оказа изключително трудна, тъй като не малка част от тях са публикувани в различни издания и с леко променени заглавия, но с един и същ текст, или са публикувани както у нас, така и в чужбина. Това налага едно бъдещо прецизиране на библиографските източници, в които този факт не е бил взет под внимание. В групата на научните статии са включени и научните студии. Що се отнася до научно-популярните статии, те са пръснати из ежедневната и научно-популярната периодика, като някои издания са смятали за особено престижно да имат за автор ерудит и учен като проф. Златаров - вестниците "Слово", "Пряпорец", "Народ" и др., списанията "Естествознание", "Съвременна мисъл", "Българска мисъл", "Природа и наука", "Мисъл" и т.н. Поради ограничения достъп и невключените в достъпните ни библиографии на творчеството на Асен Златаров публикации от масонския периодичен печат, за съжаление открихме малко статии на бр:. Златаров в българския масонски печат, предимно с морално-етична тематика - в сп. "Свободен зидар", в-к "Стрелец", сп. "Мироглед", сп. "Зидарски преглед", поради което те не са включени в настоящия анализ. Но виждаме колко активна е журналистическата му дейност в списвания от бр:. Николай Милев, напр., в-к "Слово" - 14 научно-популярни статии.

От съществено значение за наукометричния анализ е проучването на публикациите по тематични полета. Трябва веднага да отбележим, че творчеството на проф. Златаров не познава тематични граници и групирането на публикациите е с много висок индекс на разсейване, който доказва недвусмислено проф. Златаров като автор и учен енциклопедист с неизчерпаем научен интерес и желание да популяризира знания. Все пак водещите теми са свързани с преподавания от него предмет и основните му знания - физиологичната химия (както тогава са наричали биохимията)и броматологията (науката за храненето), отразени в дисертациите му, учебниците, голяма част от научните студии, статии и научни доклади, научно-популярните материали - статии и брошури - общо 218 заглавия от анализираното творчество или 50,1%, т.е., половината от проучваното научно творчество на проф. Златаров.

Разпределението на тематичните полета в тази най-голяма група публикации е както следва:
А. химия - 53: 3 учебника, 9 научни студии, 37 научни статии и доклади, 4 научно-популярни;
В. биохимия - 37: 2 дисертационни разработки, 2 учебника, 2 научни студии, 1 брошура, 27 научни и 3 научно-популярни статии;
С. състав на храните - 25: 17 научни и 8 научно-популярни статии;
D. хранителни продукти - 23: 1 брошура, 8 научни и 14 научно-популярни статии;
Е. обща биология - 20: 4 брошури, 6 научни и 10 научно-популярни статии;
F. хранене - 19: 1 учебник, 6 научни и 12 научно-популярни статии;
G. патология - 18: 12 научни и 6 научно-популярни статии, повечето свързани с химични и биохимични проблеми в онкологията и храненето;
Н. зависимости - 13: 1 брошури 12 научно-популярни статии, насочени предимно към алкохолизма и борбата с него;
I. естествознание - 11: 2 учебника, 5 научни и 4 научно-популярни статии;
J. медицина на катастрофите - 9: 1 брошура, 3 научни и 5 научно-популярни статии.

Приносен характер за българската наука - независимо дали са строго научни или предназначени за широката публика - имат публикациите по броматология - науката за храненето. Проф. Златаров е първият български учен, който изучава и популяризира у нас и в чужбина българските храни - леблебия, кашкавал, типично българските сирена, нахут, петмез, зеленчуците и зеленчуковине консерви, гроздето и виното, солта, захарта и хляба. Освен брошурата "Гибелни блаженства", Асен Златаров участва активно в борбата с алкохолизма у нас и сред младото поколение - първата му статия на тази тема е още от 1920 г. Много интересен факт е интересът на проф. Златаров към химическото оръжие, използвано вече в Първата световна война - брошурата "Химическата война и гибелта на човечеството" (1929), статиите "Химическата война" (1925), "Боевите газове" (1927), "Минният газ гризу" (1929), "Отровните бойни газове" (1931), "Хлорът като боеви газ" (1931), предговорът към книгата "Към бъдещата машинна и газова война" (1932).

Интерес представляват печатаните в чужбина научни статии на проф. Асен Златаров. Общият им брой е 34 за целия период на проучването. Техният брой е най-вико през 1916 г. - 6 научни статии; 1924 г. - 4; 1913, 1918 и 1936 г. - по 3. Страната, в която проф. Асен Златаров има най-много публикации, е Германия - 24, във Франция те са 6, в Съветска Русия - 3 и в Испания - 1 научен доклад.
 
От получените след анализа на публикуваното научно творчество резултати може да се каже, че нашето проучване доказва проф. д-р Асен Златаров като личност с богати приноси в различни области на науката, културата и обществознанието у нас и като основоположник на биохимията и науката за храненето в България; че е един голям български учен, общественик и демократ. Освен това е успял вътре в себе си да балансира научното с мистичното, да даде израз на духа на енергията, който блика от него.
 
Книгопис:
1. Генчев, Мл., Св. Златаров, Сл. Трифонов.  Библиография на научно-популярните трудове на проф. д-р Асен Златаров. - В: А. Златаров. Избрани научни и научно-популярни трудове. С., ИНИ, 1985, 438 - 445.
2. Златаров, А.  Литературно-обществени статии. Под ред. Г. Боршуков. С., ИБП, 1959, 275 - 286.
3. Златаров, А.  Избрани произведения. С., ИНИ, 1975, 814 - 853.
4. Налимов, В. В., З. М. Мульченко.  Наукометрия. Москва, Наука, 1980.
5. Петкова, М.  Творческата и публикационна дейност на акад. Константин Пашев. Наукометричен анализ. - Офталмол., 31, 1983, 112 - 115; 32, 1984, 2, 33 - 37.
6. Хаджиолов, А., Г. Саев.  Библиография на трудовете на Асен Златаров. - В: А. Златаров. [Сб.] Под ред. Д. Каданов, Ив. Панчев. С., ИНИ, 1956, 338 - 352.
7. http://otves.org/bg/градежи  Български масонски печат.
 
Докладът е изнесен на Третата международна конференция "Човеколюбие и напредък", Варна, 2007.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2023 април 2023
неделя, март 26, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5
Седмица 10 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 11 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 12 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 13 27 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org