header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Пътят може да бъде удоволствие, но само ако накрая достигнеш целта“ Айзък Азимов

 
Начало arrow Градежи arrow Принципи на Масонството arrow РЕГУЛЯРНОСТ И НЕРЕГУЛЯРНОСТ В МАСОНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
РЕГУЛЯРНОСТ И НЕРЕГУЛЯРНОСТ В МАСОНСКОТО ПРОСТРАНСТВО Печат Е-мейл

(доклад за Първа Международна Конференция на Стария и приет Шотландски Ритуал в България 26-28.2006 г.)

Темата за регулярността в масонското пространство винаги е била актуална, но днес в наши дни тя придобива особено значение. Вазимните обвинения в нерегулярност, определянето на едни братя и техните организации като регулярни, а други като нерегулярни, са на път да внесат сериозно объркване в масонското движение по света, в това число и в България. Следва да се приеме, че регулярността е въздигната като основен критерий за определяне на принадлежността към свободното зидарство. Но какво означава “регулярност”, какъв смисъл се влага в това понятие?

Чисто езиковия и граматически анализ показва, че думата регулярност произтича от английската дума “regular” със значение на “правилен”. На английски език дума има общ корен с думата “regulation” в смисъл на “правило”. Така също и на български език думата “правилен” има общ корен с думата “правило”. Ето защо може да се направи логичния извод, че правилен е този който спазва правилата, или иначе казано съблюдаването на правилата определя дадено поведение като правилно. Така и в масонското пространство може де се приеме, че под регулярност се разбира спазване на масонските правила. Но кои са тези правила, кой ги е формулирал, откъде произтичат те и какво ги прави толкова важни за свободното зидарство, та тяхното спазване да бъде основен критерий за масонска принадлежност?

През 1850 год. брат Алберт Макей, определян като един от пионерите на масонството в Америка, издава своята книга “Юриспруденция на свободното зидарство”. След първоначалното си издаване, книгата излиза през 1927 год. под редакцията на брат Роберт Глег 33 степен и през 1953 год. под редакцията на брат Луис Блякмор, стар велик майстор на Охайо. В своя труд брат Макей представя правилата в свободното зидарство или иначе казано – масонското право. Той счита, че “не е нужно да си юрист за да разбереш масонското право, нещо повече, по-добре да не си, за да го разбираш по – добре. Масонското право не е гражданско право, тъй като масонското е свързано със справедливостта, а гражданското право с това кой може да представи най-добрия аргумент в своя полза.” Според автора “масонството, като най-древното и универсално общество, се ръководи от своите закони и правила за действие, които произтичат от неговата организация и се основават на отдавна установени обичаи и практики”. Източниците на масонското право са разделени на две групи – неписано право и писано право. Към първата група спадат тъй наречените “ландмарки”. Това са тези древни принципи и практики, които маркират и определят масонството като такова. Тези правила се характеризират с два признака – античност /съществуват от незапомнени времена/ и неизменимост /не подлежат на промяна във времето/. Ландмарките са онези неписани правила в масонството, които съществуват на база традициите, обичаите и установените практики и се предават от поколение на поколение. Към източниците на писаното право в масонството спадат тъй наречените “регулации” - това са актове, издадени от един или друг овластен масонски орган, които включват определени правила. За разлика от ландмарките те могат да бъдат променяни от органите, които са ги приели.

Поради характера на ландмарките като древни правила, неподвластни на времето, считам че същите следва да бъдат подробни посочени, така както ги е описал Алберт Макей. Авторът приема, че тези правила са 25 на брой.

1 ландмарк. Правила за разпознаване в масонството. Те се считат за най-легитимни и непоставяни под съмнение.

2 ландмарк. Разделяне на символичното масонство в три степени – чирак, калфа и майстор масон.

3 ландмарк. Легендата за трета степен – легендата за строителя на Соломоновия храм представлява същността на масонството.

4 ландмарк. Ръководство на братството от офицер наречен Велик майстор, избран от орган на ритуала. Мнозина смятат, че изборът произтича от статута на Великата ложа, но не е така. Велик майстор е имало много преди създаването на Велики ложи. Имало е времена, когато самата Велика ложа е била неизвестна, но не е имало време когато ритуалът да е нямал свой Велик майстор.

5 ландмарк. Правомощие на Великия майстор да ръководи всяко събиране на занаята, където и когато и да е свикано.

6 ландмарк. Правомощие на Великия майстор да удостоява с дадена степен без спазване на изискването за време. Обикновено се изисква време между представянето на търсещия и неговото приемане, но Великия майстор има правото да скъси този срок за изпитване и да даде степента на чирака.

7 ландмарк. Правомощие на Великия майстор да дава разпореждания за отваряне и затваряне на ложи. Така се дава възможност чрез акта на Великия майстор братя да могат да се събират и да удостояват със степени.

8 ландмарк. Правомощие на Велекия майстор да удостоява със степени. /даване на степени на виждане – at sight/. Това не става произволно, а само в така наречената “ложа за случая”  - “Occasional Lodge”. В този случай Великият майстор събира най-малко шест братя масони, създава ложа за случая, удостоява със степен кандидата и разпуска ложата.

9 ландмарк. Необходимост масоните да се събират и да работят в ложи. Това не означава че винаги са съществували масонски ложи като организирани структури. Изискването от древни времена е масоните да се събират заедно от време на време, за извършване на оперативна или спекулативна работа и тези събирания се наричат ложи. Всички по-късни разпоредби за институционализиране на ложите, за постоянни офицери и за регулярни събирания са модерни иновации, произтичащи като последица от посоченото правило.

10 ландмарк. Ръководство на ритуала, когато се събере в ложата, от майстора и двамата надзиратели. Присъствието на тези братя е гаранция за законността на събранието. В различните езици имената на тези офицери може да са различни, но техния брой, техните права и задължения са навсякъде идентични.

11 ландмарк. Необходимост всяка ложа когато се събира, да бъде надлежно орханявана. Това е едно от най-древните правила, входът на храма трябва да се пази от проникване на непосветени. Задължението за пазене на вратата на храма и ролята на стражника остават непроменени и до днес.

12 ландмарк. Правото на всеки масон да бъде представен във всички общи събрания на занаята и да дава указания на своите представители. Някога тези събирания са се провеждали веднъж в годината и са се наричали Общи събрания и на всеки брат, дори най-младия е било разрешено да присъства. Днес тези събрания се наричат Велики ложи и обикновено се събират само майсторите и надзирателите на съюзните ложи. В този случай те действат като представители на братята от своите ложи. В миналото всеки масон сам е участвал в събиранията, въведеното днес представителство от страна на офицерите на ложата е направено само за удобство.

13 ландмарк.Правото на всеки масон да обжалва решението на своите братя в ложата пред Великата ложа или пред Общо събрание на масонството. Това е важно правило, гарантиращо запазването на справедливостта и избягване на подтисничеството в ритуала.

14 ландмарк. Правото на всеки масон да посещава всяка една ложа. Правото на посещение кореспондира с правото на всеки масон пътувайки по света да общува със своите братя масони. Това е така, тъй като ложите се считат за отделни подразделения само за удобство, но те са част от универсалното масонско семейство. Едно от най-древните правила е правото на масона да почука на вратата на храма като посетител и да бъде приет като такъв, разбира се след спазване на определените процедури по разпознаване.

15 ландмарк. Правото да не се приемат посетители в ложата, които не са познати на братята, без те да преминат изпит съгласно древните правила.

16 ландмарк. Никоя ложа не може да се меси в работата на друга ложа, нито пък да дава степени на братя от другата ложа. Древно правило демонстриращо братското уважение.

17 ландмарк. Всеки масон е длъжен да се подчинява на законите и регулациите на масонското право.

18 ландмарк. Спазване на определени изисквания към кандидата за прием. Търсещият трябва да е мъж, свободно роден и на средна възраст. По-късно с Андерсеновата конституция е определена възраст за прием 21 години.

19 ландмарк. Вярата в съществуването на Бог като Велик Архитект на Вселената. Самият ритуал в първа степен никога не може да бъде преминат от атеист. Това правило намира своето продължение в Старите задължения, където се казва: масонът се задължава да спазва моралния закон и ако правилно разбира изкуството, никога няма да бъде глупав атеист.

20 ландмарк. Вярата във възкръсването за бъдещ живот. Основно изискване в масонството, представляващо смисъла на ритуала за трета степен.

21 ландмарк. “Книгата на закона” трябва да бъде неотделима част от атрибутите на всяка ложа. Това е Стария и Новия завет, или книгата която според религията на страната, разкрива волята на Великия Архитект на Вселената. Масонството не се опитва да се  намесва в конкретната религия, то само изисква вяра в Бога и това което произтича от тази вяра.

22 ландмарк. Равенство на всички масони. Според ритуала масоните се срещат на едно ниво. Като деца на един Велик баща масоните се срещат в ложата на едно ниво – това на безграничната доброта, на честа и на познанието, това е нивото на масонските добродетели.    

23 ландмарк. Секретност на институцията. Авторът се опитва да направи анализ на това що е секретно общество. Ако се приеме, че това означава общество, което се събира скрито от публичния поглед, чиито членове са неизвестни, които работят в тъмнина и чиито действия са внимателно скрити от публичноста – това е подходящо като дефиниция за много политически клубове и за революционни организации, действащи в деспотични страни. В този случай масонството не би могло да се определи като секретно общество. Идеите на масонството са публично оповестени, членството в него се счита за чест, целите към които се стреми са известни – усъвършестване на човека и реформиране на неговото поведение. Ако под секретно  общество се разбира общество, където определено знание, особено за методите на разпознаване или за легендарните и традиционни учения, стават известни само на тези, които са минали през определени форми на приемане, самите форми били те реални или езотерични, тогава може да се приеме че масонството е секретно общество. Секретността в масонството съществува от неговото създаване. Според автора, ако масонството се отклони от своя секретен характер, то ще загуби своята идентичност и ще престане да бъде свободно зидарство. Отпадането на секретността в масонството според Макей ще доведе до социално самоубийство. Масонството като секретна организация е живяло непроменено векове, като открито общество то няма да просъществува и няколко години.

24 ландмарк. Основаването на спекулативната наука над оперативното изкуство, съответно символичното използване и обяснение на термините в занаята, преследване на целите за религиозно и морално обучение. Храмът на Соломон е люлката на институцията и връзката с оперативното масонство, изразяващо се в строителството на храма, чрез използването на материали и работници. По-късното развитие на Ордена пази ревниво историята за строителството на храма и по този начин поддръжа връзка с оперативните елементи като същност на масонството.

25 ландмарк. Тези ландмарки не могат да се променят. Това се счита за най-важния ландмарк и от него следва, че посочените правила не могат не само да изменят, но и нищо не може да се извлича от тях, както и нищо не може да се добавя. Както са получени от нашите предшественици, така ние сме задължени да ги предадем на нашите последователи. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
февруари 2023 март 2023
вторник, февруари 07, 2023
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 5 1 2 3 4 5
Седмица 6 6 7 8 9 10 11 12
Седмица 7 13 14 15 16 17 18 19
Седмица 8 20 21 22 23 24 25 26
Седмица 9 27 28
© 2007-2016 www.otves.org