ФРАНКМАСОНСТВОТО В ДРУГИ СТРАНИ

Интересно е развитието на Масонството в Иберийския Полуостров, Средиземноморския Басейн, Австрия, Швейцария, а така също в Азия, Африка, Латинска Америка и Австралия. Само по себе си това представлява самостоятелно проучване, като в рамките на настоящия текст ще се ограничим само до някои по-общи констатации:

1/ В основата на Световното Масонство лежи преимуществено Английската традиция и порядки;

2/ Различията и нюансите са много – в съвременното “символично” Масонство битуват повече от 100 различни Ритуала, а ако към тях се добавят степените, присъждани в Обредите и Ордените на Англосаксонското масонско пространство, разнообразието става действително зашеметяващо;

3/ Различията и нюансите са резултат преди всичко на исторически дадености, но в не малка степен се дължат и на продължилите столетия опити за систематизиране, формализиране и изчистване на съдържанието и смисъла на главните алегории и легенди залегнали в основата на Масонството – неговите три степени и опитите за “разширяване” на познанието в т.н. “допълнителни” степени или степени “оттатък” (beyond) Занаята, практикувани в рамките на множеството  Масонски Обреди и Ордени;

4/ Първите три степени във всички Ритуали в рамките на Англо-Саксонското Масонско пространство се характеризират със своята ‘универсалност”, т.е. правото всеки брат да изповядва своята си религия и политически убеждения и да принадлежи към коя да е раса или националност. Изключение прави Шведския Обред, който е изцяло християнски. Християнското начало е заложено в т.н. Обреди и Ордени, като последните са почти  без изключение с християнско съдържание.