БЛАГОЧЕСТИВИ АЯТИ ОТ СВЕЩЕНИЯ КОРАН – ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ ЗА НРАВСТВЕНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА МАСОНА

ИЗ СУРАТА АЛ-БАКАРА (КРАВАТА)

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

2. Тази Книга без съмнение в нея е напътствие за богобоязливите,

 

3. които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,

 

4. и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени.

 

5. Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

 

62. Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.

 

78. Някои от тях са неграмотни, не познават Писанието, а само измислици. Ала те само предполагат.

 

79. Горко на онези, които с ръцете си пишат Писанието, после изричат: “Това е от Аллах.” за да го продадат на нищожна цена! Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!

 

81. Да, който придобива злина и грехът му го обгражда, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.

 

82. А които вярват и вършат праведни дела, тези са обитателите на Рая, там ще пребивават вечно.

 

151. … “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек, това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете!

 

152. И не доближавайте имота на сирака, освен с добронамереност, докато достигне зрелост! И изпълвайте мярката и везната справедливо! На всяка душа възлагаме само според силите. Когато говорите, бъдете справедливи, дори да е за роднина, и обета към Аллах изпълнявайте! Това ви повелява Той, за да се поучите.

 

153. Това е Моят път, правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! Това ви повелява Той, за да се побоите.

 

ИЗ СУРАТА АЛ-АРАФ (СТЕНАТА)

 

155. И Муса (Мойсей) избра от своя народ седемдесет мъже за определеното от Нас време. И когато ги обхвана сътресението, рече: “Господи мой, ако ти пожелаеше, би ги погубил заедно с мен преди. Нима ще ни погубиш заради онова, което извършиха глупците сред нас? То е само Твоето изпитание. Оставяш с него Ти в заблуда когото пожелаеш и напътваш Ти когото пожелаеш. Ти си нашият Покровител, опрости ни, помилвай ни! Ти си Най-добрият от прощаващите.

 

156. Пиши ни добрина и в земния живот, и в отвъдния! Ние се завърнахме покаяни при Теб.” Каза [Аллах]: “С Моето мъчение поразявам когото пожелая. Моето милосърдие обхваща всяко нещо ще го пиша на онези, които са богобоязливи и дават милостинята закат, и на онези, които вярват в Нашите знамения,

 

157. онези, които следват Пратеника, неграмотния Пророк, когото откриват записан у тях в Тората и Евангелието. Той им повелява одобряваното и ги въздържа от порицаваното, и им разрешава благините, и им възбранява скверностите. И снема бремето и оковите, които са на тях. Които повярват в него и го почитат, и го подкрепят, и следват Светлината, низпослана с него, тези са сполучилите.”

 

ИЗ СУРАТА АЛ-МУАМИНУН (ВЯРВАЩИТЕ)

 

1. Сполуката е за вярващите,

 

2. които в своята молитва са смирени

 

3. и които от празнословието странят,

 

4. и които милостинята закат дават,

 

5. и които целомъдрието си пазят,

 

6. освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани

 

7. а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите,

 

8. и които повереното им и обетите си съблюдават,

 

9. и които своите молитви редовно отслужват,

 

10. тези са наследниците,

 

11. които ще наследят Градините на Фирдаус, там ще пребивават вечно.