МАСОНСКИ ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Автор : Съставено по публикации на Concord Lodge #307 Vienna, Virginia   

Image1. Смисълът на масонския етикет.  

Не е допустимо наложилият се със времето масонски етикет да се пренебрегва или променя произволно - в съответствие с отделни вкусове, пристрастия или предпочитания. Неговите изисквания представляват система от признати правила и норми на поведение за всички, които милеят за духа на нравственост и за добрия тон в нашия Орден. Една отделна дума или израз, жест, фигура, действие на масона в определено време и при определени обстоятелства сочат неговата принадлежност и отношението му към установения в Братството ред. Оранизацията, каквато е нашата, е възприела подобни првила затова, защото намираме за необходимо да осъществяваме нашите Градежи в атмосфера на хармония и братско разбирателство. Правилата на етикета не са безсмислени, те са преминали през изпитанието на времето и са задължителни за съблюдаване не заради самите себе си, а защото “работят”.

2. Основни правила на масонския етикет.  

• Почитаемият Майстор на Стол и масонския етикет:  

Почитаемият Майстор на Стол е сановникът, който носи изключителна отговорност да не се допуска нищо в работите, което би могло да навреди на поверената му Ложа. Заемайки своето място на Изток, той е длъжен да се увери, че в Ложата се спазва точно масонският етикет и сред братята не се е прокраднало равнодушие към него.

Ако у Почитаемия Майстор на Стол възникнат съмнения относно правилата, приложими във всеки отделно възникнал случай, той може да потърси съвет на всички нива и във всички изградени Институции, които са носители на опит и имат достъп до подходящите ръководства и Конституции. Като правило, множество форми на етикета не се ограничават в рамките на ритуалната работа на Ложата, но те не следва да бъдат разглеждани откъснато от нея. Ето защо най-опитните познавачи на ритуала, например Великият Церемониалмайстор или Великият Оратор, са първите екперти по отношение на протоколните правила и тяхното практическо прилагане.  

Ако е възникнала необходимост да се отправят внушения към Братя, които не се държат по подобаващия начин, Почитаемият Майстор обичайно го прави след закриване на работите, в частен порядък и “на четири очи”. Ако е необходимо да се даде публичност на внушението, етикетът изисква от Почитаемия Майстор на Стол да прояви вежливост и подобаващо дружелюбие, без да дава повод за раздори между Братята.

• Официална преписка с Великата Ложа:  

Правилата на масонския етикет изискват всички преписки с Великия Майстор, със Заместник-Великите Майстори, както и с всички Велики Офицери, отнасящи се до изпълнението на техните задължения и предполагащи писмен отзив от тяхна страна, да бъдат оформени по възприетия протоколен модел и да носят официален характер.

 

• Етикет и ритуал:

Правилата за ритуалните дейности в Ложата са строго и точно уговорени. По време на работите в Храма не се допускат никакви разговори или смях. Залата се привежда в необходимия вид, съобразно ритуала за работа в съответната степен, до началото на церемонията за посвещаване. Офицерите, изпълняващи ритуалните действия, не допускат отклонения от регламентираната практика.  

Великият Оратор и Великият Церемониалайстор могат да отправят съвети и препоръки по отношение на ритуалната практика, но изключителната отговорност за съблюдаването на етикета в Ложата е на Почитаемия Майстор на Стол. Той е също толкова пълноправен Майстор на масонския етикет в Ложата, колкото е и за всички останали нейни работи.

 

• Добрите маниери на масона:

 

Трудно може да се постави точната разделителна линия между етикета и добрите маниери – това не е и необходимо. И двете понятия определено се свързват с проявите на такт и възпитаност. Разлика обаче съществува по отношение на принципите, на които те са изградени. Относно правилата на етикета, които масонът трябва да съблюдава: те се отнасят за определени обстоятелства и не подлежат на подмяна, тъй като са закрепени в Коституциите и ритуала, и следват точно масонската традиция. Ако възникнат ситуации, при които е нарушен добрият тон, право на почитаемия Майстор е да се намеси и да призове нарушителите към съблюдаване на обичайния ред. Ако е възникнала конфликтна ситуация, от Почитаемия Майстор се очаква да се намеси бързо и безпристрастно – понякога за това е достатъчен дори един строг поглед или лек удар с дръжката на Чука.

Добрите маниери предполагат ниво на възпитаност и съблюдаване от страна на масона на определен такт, както в залата за събрания, така и при други обстоятелства, включително и в профанския живот. Всеки от нас следва свой определен индивидуално значим стил на поведение, но той трябва да бъде съпоставим с модела на добрите маниери на Брата-масон. Собственият избор е определящият и той говори много за нравствения облик на посветения.  

Добрите маниери могат да се свеждат и до това, в общуването помежду ни да не допускаме злословене по отношение на други братя.

 

• Възрастни и болни братя:

 

Ако е необходимо, на събранията на Ложата се отделя специално внимание на всеки Брат, който не е в добро здравословно състояние или е в напреднала възраст. Той може да бъде подкрепян в придвижването си, да му се предостави по-удобен стол и т.н., но добрите маниери предполагат всичко това да се прави дискретно, без излишно да се привлича вниманието върху неговата немощ. Ако поради дълго продължило боледуване или старческа немощ някой от Братята се затруднява да посещава събранията на Ложата, това се прави достояние на Почитаемият Майстор на Стол и той инициира посещения при него, като взема всички необходими мерки немощният и болен Брат да съхрани уверенността си, че не е забравен и продължава да бъде част от Ложата. Ако Почитаемият Майстор възложи някому да направи такова посещение, то той действа като официален негов представител и с поведението си подчертава този израз на внимание от страна на Братството.

Офицери (сановници) и титулуване:  

Титлата “Високоуважаем Майстор” се използва по отношение на Майстора на Стол не само в неговата Ложа, но и във всички други Ложи, които той посещава. Добрите маниери предполагат обявяването на тази титла на събранията на всички Символични Ложи, на които Майсторът на Стол присъства.  

Всеки друг сановник (офицер) заема в Ложата определеното му място и има определени права и задължения. Прието е на всички офицери да се оказват полагащите се почести. Следва да се знае, че те се отправят не към тях лично, а към длъжностите, които заемат. Проявата на неуважение при общуването със сановник се счита за неуважение към Ложата, която го е избрала на този пост.

Гласуване:  

Волеизлиянието на Братята чрез гласуване е установено като висша инстанция за приемане на решения в Ложата и следва да се провежда по строго установените за това процедури.  

Гласуването в Ложата е тайно, резултатите от него са окончателни и не подлежат на обжалване. Моментът на гласане е сакрално важен за всеки търсещ брат и е от изключително значение за съществуването на Ложата като братско общество. То е и своеобразен законодателен акт за Ложата като юридически субект.

• Присъствие на немасони на масонски мероприятия:  

На масонските мероприятия, на които са поканени да присъстват и профани (не-масони), следва да се съблюдават няколко основни правила.  

1. От немасоните не се очаква да се присъединят към извършването на церемониални или други формални действия, имащи масонски характер.

2. Поканените на масонски мероприятия профани са със статут на гости и по отношение на тях задължително се демонстрира съответстващото на добрите нрави отношение.  

3. Съществуват ритуални действия, фрази, знаци и т.н., които никога не се използват в присъствието на не-масони.

4. Не е невъзможно част от обичаите и действията с масонски характер да бъдат спазвани, най-често със санкцията на Почитаемия Майстор, и в присъствието на не-масони. Например движението в група при определен ред, поведението при траурен обряд, заемането на местата при обща трапеза в присъствието на дами и др.