ОБРЕДИ И ОРДЕНИ (RITES AND ORDERS)

Обредите и Ордените са Масонски структури, включващи поредица от т.н. “допълнителни” (Аdditional), “присъюзни” (Allied) или степени “оттатък занаята”(“Вeyond the craft”), подредени в определен ред и имащи завършена философска и ритуална конструкция.(В Англия и Уелс обикновенно се говори за степени “оттатък занаята” (Beyond the craft), но се използва и терминът “Допълнителни”. В САШ са по-разпространени понятията “Допълнителни” (Additional) и ”Присъюзни” (Allied) степени, когато става дума за степени извън трите степени на символичното Масонство – Чирак, Калфа и Майстор Масон. Самите Обреди и самостоятелни Ордени се явяват “Пристроечни” или “Присъюзни”структури (Appendant или Allied Bodies) към Занаята.) В този Градеж сa описани всички Обреди и Ордени, които се практикуват в Ориентите от Англо-саксонското Масонско Пространство.

Както в Англия, а ще видим по надолу и в Шотландия, Ирландия, и всички останали Ориенти на Англо-саксонското Масонско пространство, степените “оттатък занаята” или още “допълнителните” или ‘съюзни” степени са възниквали  и са се развивали доста автономно, често пъти произволно, като са се разпространявали първоначално локално, а впоследствие, благодарение най-вече на движението на военни части, колониални администрации и дори на отделни братя, в други Ориенти и дори Континенти. Практически всички “възстановени” или “възродени” “Рицарски” Ордени имат много малко общо с първообразите си, освен отделни исторически елементи, предания и легенди, които стават част от ритуалното, хералдическо  и философско съдържание на “новите стари” Ордени.

Наред с разнообразието на Ордени и Обреди, съществува и значително разнообразие и специфичност на едноименните Ордени и Обреди в различните Ориенти, следствие на исторически и местни традиции, време и място на възникване и  последващо “трансфериране” в друга Обедиенция, стремеж към запазване на “стари” обичаи и практики, “разкрасяване” и допълване на символиката и т.н.

Англия и Уелс:

Както вече стана дума Обредите и Ордените включват в себе си система от всевъзможни степени, като повечето от тези степени са съществували в периода до Обединението на двете Велики Ложи – на “Античните” и “Модерните” Масони в 1813г.

Следва да се отбележи, че до Обединението, Великата Ложа на “Античните” е позволявала на своите Ложи да практикуват “всички и всякакви” степени, които са били предмет на предоставения им “патент” (Craft Warrant). От цялото това многообразие от степени, една част е възникнала в самата Англия, но не малко са били внесени от “вън” – от Шотландия, Ирландия, Франция и др. Последното обстоятелство се дължи на факта, че разпространението на Масонството в Континентална Европа, особено през XVIII-ти век,  е съпроводено със създаването на всевъзможни степени - на определен етап е имало повече от 1400 такива, като някои от тях, неизбежно, са се “върнали” в Англия -  люлката на съвременното Масонство.

С акта на Обединението се слага началото на съвременната структура на англиjското Масонство – “Занаята” се ограничава в рамките на първите три степени - Чирак, Калфа, Майстор Масон и “Кралската Арка”.

Всички други степени, които са се практикували в рамките на “Занаята” към момента на Обединението, в т.ч. в Ложите в състава на Великата Ложа на Античните, или извън него, след Обединението  са отделени от “Занаята” и съответно “прикачени” към вече съществуващи структури – Обреди и Ордени или групирани в нови такива.

Може да звучи пресилено, но е факт, че всеки Масон в Англия, който има желание, време и не на последно място финансови средства, може да придобие повече от 110 степени.

По-долу са изброени Масонските Oбреди и Ордени, практикувани в Англия и Уелс *, така както са описани в книгата на Кейт Б. Джаксън “Оттатък Занаята”. Книгата е може би един от малкото систематизирани източници на информация за структурите “оттатък Занаята”.

·         Допълнителна информация за тези Обреди и Ордени може да бъде намерена, освен в книгата на  Кейт Б. Джаксън и в безбройните  Уеб сайтове, посветени на Масонството, както и в някои специализирани публикации и книги. За съжаление повечето от “популярните” източници съдържат информация, която е непълна, несистематизирана или дори неточна, което значително затруднява изучаването им, а още повече “ориентирането” в безкрайния лабиринт от всевъзможни “допълнителни” степени  или степени “отвъд Занаята”, както и “пристроечни” или “присъюзни” структури (Appendant or Allied Bodies), практикувани  в допълнение към познатите ни три първи и основни степени на Символичното Mасонство -  Чирак, Калфа и Майстор Масон.

Редът в който са подредени в никакъв случай не определя някакво “старшинство” или “значение”.

И така Обредите и Ордените са:

1.  “Светата Кралска Арка” (The Holy Royal Arch);

2.  “Марк Масонство” (Mark Masonry);

3.  “Моряци на Кралския Ковчег” (Royal Ark  Маriners);

4.  “Орден на Тайния Монитор” (Order of the Secret Monitor); 

5.  “Кралски и Избрани Майстори” (Royal and Select Masters);

6.   “Орден на Съюзните Масонски Степени” (Order of the Allied Masonic      Degrees);

7.  “Старият и Приет Обред за Англия и Уелс” (The Ancient and Accepted Rite for England and Wales);

8.  “Червеният Кръст на Константин” (Red Cross of Constantine);

9.  “Рицарите Темплиери и Рицарите на Малта” (Knights Templar and Knights of Malta);

11.”Рицари Темплиери- Проповедници на Светата Кралска Арка” (Holy Royal Arch Knight Templar Priests);

12.”Кралския Шотландски Орден” (Royal Order of Scotland);     

13. “Обреда Балдуин на Седемте Степени от Времето Незапомнено в Бристол” (Baldwyn Rite of Seven Degrees оf Time Immemorial at Bristol);           

14. “Обществото(Орденът) на Оперативните” (The Operatives);

15.”Общество Розикрусияна в Англия (Розенкройцерско Общество на Франкмасони” (Societas Rosicruciana in Anglia);

16.” Августейши Орден на Светлината” (The August Order of Light );

17.”Ордена на Ери” (Order of Eri);

18.”Светия Орден на Рицарите Бенефициенти на Светия Град(Holy Order of Knights Beneficient of the Holy City);

Освен изброените по-горе има още няколко Обреда и Ордена, които не са толкова известни и в които членуват сравнително малък брой Масони. Това са:

-   “Орденът на Св. Тома Аквински” (Order of St. Thomas of Acon);

-   “Пилигрими Пресептори” (Pilgrim Preceptors);

-   “Херметичния Орден на Мартинистите” (Hermetic Order of Martinists);

-  “Мъжете на Квадрата” (Squaremen);

-  “Степента Корк” (Cork Degree).