header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Пабло Пикасо : Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя

 
Начало arrow Градежи arrow История на българското мaсонство arrow НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПУБЛИКУВАНОТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
НАУКОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ПУБЛИКУВАНОТО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО НА ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ Печат Е-мейл
Автор : доц. д-р Маруся Петкова, д м   

Изучаването на науката, на отделни нейни клонове, проблеми и създатели спомага за по-пълното оценяване на сегашното й състояние и за по-добрата подготовка на утрешното й развитие. Установено е, че творческата и публикационната активност на учените са в пряка зависимост една от друга, а методите на наукометричния анализ дават възможност да се извежда характеристиката на научния потенциал и публикационната дейност на учените. Тъй като при запознаването с литературата във връзка с наше проучване, изнесено на Втората международна научни конференция "Човеколюбие и напредък" през 2005 г. във Варна, проф. д-р Асен Златаров изпъкна като бележит български учен с определени приноси за българската наука и масонство и по повод на 70-годишнината от неговата смърт предприехме настоящото проучване.

Целта на това първо по рода си за проф. д-р Асен Златаров наукометрично проучване е да се анализира научната дейност на проф. Асен Златаров, като обект на наблюдението е публикуваното му научно творчество. Логична единица е всеки негов публикуван научен труд (независимо от броя на първоизточниците, в които е отпечатан), а техническа - наличните библиографии на трудовете му и наши допълнения за отпечатани след смъртта му публикации.

Признаците на наблюдението по отношение на публикационната активност са предимно вариационни и се отнасят до количествената характеристика, вида, тематичната насоченост и характера на публикациите и съавторството на проф. Златаров. Проучването обхваща периода от 1905 г. до 1937 г., или продължителността на наблюдаваното активно научно творчество е 32 години. В общия брой анализирани публикации са включени и двете дисертационни разработки на проф. Златаров. В процеса на търсене в изходния материал се запознахме и с изключително интересния и богат живот на човека, учения и общественика Асен Златаров, отразен в десетки трудове на наши видни историци, литератори, журналисти и учени, но не бе възможно да бъде включен в нашето проучване. Тъй като не намерихме достоверен исторически материал и за изнесените от проф. Златаров повече от 600 беседи, те също не са включени в анализа.

При нашето проучване приложихме документалния, библиометричния и наукометричния подходи, като събраните първични данни обработихме математико-статистически по методите на статистическата групировка и алтернативния анализ.

През наблюдавания 32-годишен период са издадени общо 432 публикации с автор проф. Златаров. Тяхното разпределение по основния им характер показва, че от тях:
       с научен характер са 175 или 40,6%
       с научно-популярен - 150 или 34,8%
       с обществено-социален - 49 или 11,1%
       с литературно-художествен характер - 58 или 13,5.

Вижда се, че най-висок относителен дял имат научните трудове и публикации на проф. Асен Златаров - тук се включват двете му дисертационни разработки, с които става доктор по химия и по физика на Гренобълския университет, учебниците и ръководствата за студенти - химици и медици, малкото научни доклади, изнесени на конгреси у нас и в чужбина, и, разбира се, научните статии. След тях са научнопопулярните материали, пръснато в множество вестници, брошурите, рецензиите, предговорите. Значително по-малко са художествено-литературните публикации, насочени към творчеството на именити български и чужди писатели и поети - Христо Ботев, Пейо Яворов, Николай Лилиев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Константин Величков, Антон Страшимиров, френския литературен кръг "Светлина", Лев Толстой, Максим Горки, Гьоте, Хайне, Жан Жорес, Емил Зола, Рабиндранат Тагоре и т.н. От тях шест са лично творчество на Асен Златаров, подписани и с псевдонимите Ася и Аура - волни стихове, събрани в стихосбирката "Според настроението", която е и най-първата публикация на Асен Златаров (1905); поемите, събрани в стихосбирката "Цветя за него", в 4 издания (1918, 1921, 1924, 1927); поемата "Песен за нея", също в 4 издания (1919, 1923, 1924, 1927); романът "В града на любовта" в две издания (1927, 1939); пътните бележки "В Испания" (1934); най-известната му книга "В страната на съветите" (1936, 1945, 1967).

Характерно за проф. Златаров е, че литературните му статии са и с подчертано обществено звучене. Повечето от публикациите с обществено-социален характер носят и литературни, художествени или научни елементи, но в тях ясно са изразени социалните, социалистически и русофилски разбирания на проф. д-р Асен Златаров.

Ако разпределим публикуваното творчество на проф. Асен Златаров по вид, естествено на първо място и в най-голям обем са статиите - общо 349, разпределени както следва:
       научни                                 - 175
       научно-популярни                - 150
       литературоведски                -  52
       обществено-политически      -  47.

Трябва да споменем, че наукометричната обработка на тази група публикации се оказа изключително трудна, тъй като не малка част от тях са публикувани в различни издания и с леко променени заглавия, но с един и същ текст, или са публикувани както у нас, така и в чужбина. Това налага едно бъдещо прецизиране на библиографските източници, в които този факт не е бил взет под внимание. В групата на научните статии са включени и научните студии. Що се отнася до научно-популярните статии, те са пръснати из ежедневната и научно-популярната периодика, като някои издания са смятали за особено престижно да имат за автор ерудит и учен като проф. Златаров - вестниците "Слово", "Пряпорец", "Народ" и др., списанията "Естествознание", "Съвременна мисъл", "Българска мисъл", "Природа и наука", "Мисъл" и т.н. Поради ограничения достъп и невключените в достъпните ни библиографии на творчеството на Асен Златаров публикации от масонския периодичен печат, за съжаление открихме малко статии на бр:. Златаров в българския масонски печат, предимно с морално-етична тематика - в сп. "Свободен зидар", в-к "Стрелец", сп. "Мироглед", сп. "Зидарски преглед", поради което те не са включени в настоящия анализ. Но виждаме колко активна е журналистическата му дейност в списвания от бр:. Николай Милев, напр., в-к "Слово" - 14 научно-популярни статии.

От съществено значение за наукометричния анализ е проучването на публикациите по тематични полета. Трябва веднага да отбележим, че творчеството на проф. Златаров не познава тематични граници и групирането на публикациите е с много висок индекс на разсейване, който доказва недвусмислено проф. Златаров като автор и учен енциклопедист с неизчерпаем научен интерес и желание да популяризира знания. Все пак водещите теми са свързани с преподавания от него предмет и основните му знания - физиологичната химия (както тогава са наричали биохимията)и броматологията (науката за храненето), отразени в дисертациите му, учебниците, голяма част от научните студии, статии и научни доклади, научно-популярните материали - статии и брошури - общо 218 заглавия от анализираното творчество или 50,1%, т.е., половината от проучваното научно творчество на проф. Златаров.

Разпределението на тематичните полета в тази най-голяма група публикации е както следва:
А. химия - 53: 3 учебника, 9 научни студии, 37 научни статии и доклади, 4 научно-популярни;
В. биохимия - 37: 2 дисертационни разработки, 2 учебника, 2 научни студии, 1 брошура, 27 научни и 3 научно-популярни статии;
С. състав на храните - 25: 17 научни и 8 научно-популярни статии;
D. хранителни продукти - 23: 1 брошура, 8 научни и 14 научно-популярни статии;
Е. обща биология - 20: 4 брошури, 6 научни и 10 научно-популярни статии;
F. хранене - 19: 1 учебник, 6 научни и 12 научно-популярни статии;
G. патология - 18: 12 научни и 6 научно-популярни статии, повечето свързани с химични и биохимични проблеми в онкологията и храненето;
Н. зависимости - 13: 1 брошури 12 научно-популярни статии, насочени предимно към алкохолизма и борбата с него;
I. естествознание - 11: 2 учебника, 5 научни и 4 научно-популярни статии;
J. медицина на катастрофите - 9: 1 брошура, 3 научни и 5 научно-популярни статии.

Приносен характер за българската наука - независимо дали са строго научни или предназначени за широката публика - имат публикациите по броматология - науката за храненето. Проф. Златаров е първият български учен, който изучава и популяризира у нас и в чужбина българските храни - леблебия, кашкавал, типично българските сирена, нахут, петмез, зеленчуците и зеленчуковине консерви, гроздето и виното, солта, захарта и хляба. Освен брошурата "Гибелни блаженства", Асен Златаров участва активно в борбата с алкохолизма у нас и сред младото поколение - първата му статия на тази тема е още от 1920 г. Много интересен факт е интересът на проф. Златаров към химическото оръжие, използвано вече в Първата световна война - брошурата "Химическата война и гибелта на човечеството" (1929), статиите "Химическата война" (1925), "Боевите газове" (1927), "Минният газ гризу" (1929), "Отровните бойни газове" (1931), "Хлорът като боеви газ" (1931), предговорът към книгата "Към бъдещата машинна и газова война" (1932).

Интерес представляват печатаните в чужбина научни статии на проф. Асен Златаров. Общият им брой е 34 за целия период на проучването. Техният брой е най-вико през 1916 г. - 6 научни статии; 1924 г. - 4; 1913, 1918 и 1936 г. - по 3. Страната, в която проф. Асен Златаров има най-много публикации, е Германия - 24, във Франция те са 6, в Съветска Русия - 3 и в Испания - 1 научен доклад.
 
От получените след анализа на публикуваното научно творчество резултати може да се каже, че нашето проучване доказва проф. д-р Асен Златаров като личност с богати приноси в различни области на науката, културата и обществознанието у нас и като основоположник на биохимията и науката за храненето в България; че е един голям български учен, общественик и демократ. Освен това е успял вътре в себе си да балансира научното с мистичното, да даде израз на духа на енергията, който блика от него.
 
Книгопис:
1. Генчев, Мл., Св. Златаров, Сл. Трифонов.  Библиография на научно-популярните трудове на проф. д-р Асен Златаров. - В: А. Златаров. Избрани научни и научно-популярни трудове. С., ИНИ, 1985, 438 - 445.
2. Златаров, А.  Литературно-обществени статии. Под ред. Г. Боршуков. С., ИБП, 1959, 275 - 286.
3. Златаров, А.  Избрани произведения. С., ИНИ, 1975, 814 - 853.
4. Налимов, В. В., З. М. Мульченко.  Наукометрия. Москва, Наука, 1980.
5. Петкова, М.  Творческата и публикационна дейност на акад. Константин Пашев. Наукометричен анализ. - Офталмол., 31, 1983, 112 - 115; 32, 1984, 2, 33 - 37.
6. Хаджиолов, А., Г. Саев.  Библиография на трудовете на Асен Златаров. - В: А. Златаров. [Сб.] Под ред. Д. Каданов, Ив. Панчев. С., ИНИ, 1956, 338 - 352.
7. http://otves.org/bg/градежи  Български масонски печат.
 
Докладът е изнесен на Третата международна конференция "Човеколюбие и напредък", Варна, 2007.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
ноември 2021 декември 2021
вторник, ноември 30, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 44 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 45 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 46 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 47 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 48 29 30
© 2007-2016 www.otves.org