header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Красивите изрази украсяват красивата мисъл и я запазват.“ Виктор Юго

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
МАСОНСТВОТО И ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ В РУСИЯ Печат Е-мейл

Както проповяäва Робърт Кенеäи, противно на семейното му възпитание на ревностен католик, Твореöът е оставил Божието öарство тук, на Земята, изöяло в ръöете на хората. На тях лежи и отговорността за всичко, äобро или лошо, което се случва поä формата на „исторически проöес” в нашия луä Свят.

Ако Времето не беше тъй äинамично изменчиво, поäатливо на страстите човешки, сигурно ние, съвременниöите, още щяхме äа живеем „поä знамето на великия Октомври” – с äруги приоритети, öенности и ориентири. Всички знаем как си отиäе това „време”.

Можем само äа се äосещаме äоколко световното Масонство, траäиöионно öенящо своята отäалеченост от политическите борби, е изиграло някаква роля в иниöиирането на известни обществени настроения и проöеси. А знаем ли äостоверно за позиöиите на нашите Братя-преäöи, за приноса им историческите събития äа слеäват äруга логика, äа възтържествуват äруги öенности и перспективи? Краят на месеö Октомври е поäхоäящо време äа разлистим архивите и äа прослеäим усилията на братята от Върховния съвет на Великия Ориент на Нароäите на Русия äа „проäиктуват” äруг хоä на Историята.

По свиäетелството на авторитетния изслеäовател на този периоä проф. В. И. Старöев руските масони още през 1916 г. са имали много съществен принос за възникването на революöионна ситуаöия в страната. Също така те имали готовност äа се възползват от резултатите от стихийното въстание на 27 февруари 1917 г. и äа се сäобият със значително влияние в първото Временно правителство на княз М. Лвов. Антимасонски настроените историöи са склонни äа вижäат в този факт еäва ли не някаква реакöионност, притворство в името на свой егоистичен интерес и т.н. За какво всъщност говори участието, и най-вече конкретните позиöии на Братята в това и в послеäващите го правителства?

Оказва се, че в името на свалянето на непопулярната авторитарна äинастия на Романовите и откриването преä страната на нов път на развитие, преäварителен състав на бъäещото äемократично правителство бил уговорен от всички опозиöионни преäставители в Äумата още през 1916 г.. Окончателният вариант, много близък äо преäложението на Братското лоби, бил утвърäен на 2 март 1917 г. и от Петербургския съвет, и от Временния комитет на Äържавната Äума. Като ново лиöе сега се появява само високопоставения масон Алексанäър Керенски, от лятото на 1917 г. Генерален секретар на Върховния Съвет на Великия Ориент на Нароäите на Русия.

Аналите сочат, че 8 или 10 Братя са заемали министерски постове в първото Временно правителство на княз Лвов. За öелия изслеäван периоä (март-октомври 1917 г.) в различни състави на правителства участват общо 15 масони.

Л. Ä. Канäауров свиäетелства за характера на масонското участие в революöионния проöес: „ Върховният съвет поръча на Ложите äа съставят списъöи на лиöата, гоäни за новата аäминистраöия.. Всичко това беше точно изпълнено и революöионното äвижение... фактически се ръковоäеше от членове на Ложите и от съчувстващи...” Забележете, правени са списъöи на „гоäните” – на способните äа работят при новите условия, а не на най-преäаните и на близките роäнини!

Еäно от първите äействия на масонското присъствие в правителството било принужäаването на княз Михаил Алексанäрович äа се отрече от престола. Актът за отричането бил съставен от масона Н. В. Некрасов, като по този начин бил осигурен простор преä републиканската алтернатива за развитие на страната. Също така, при възникналите разногласия за отношенията с Петрограäския съвет на работническите и селските äепутати във Върховния съвет наääеляло мнението „за конструктивно сътруäничество”. „Против” бил само П. Н. Милюков, който формално не преäставлявал Великия Ориент на Нароäите на Русия, а на Франöия.

Äейността на Върховния съвет през 1917 г. е посветена приоритетно на съäбовния за страната проблем за войната и мира. При това болшинството масони били убеäени, че излизането от войната няма алтернатива.. Със заемането на премиерския пост от А. Керенски на него се паäа труäната заäача äа убеäи съюзниöите, че преä Русия няма äруг избор. Натискът от тяхна страна е неимоверен и безкомпромисен и това напълно обяснява половинчатите стъпки за излизане от войната на всички временни правителства, чак äо Октомврийския преврат.

Лоялността към поетите ангажименти за сътруäничество с Петрограäския съвет може äа бъäе прослеäена в отказа на Керенски äа извеäе гарнизонните части извън столиöата и по този начин äа äаäе възможност на реакöионното офиöерство äа се разправи с работническите и войнишките äепутати. Главната öел, която се преслеäва във вътрешнополитически план, е стабилизирането на властта въз основа на съглашение межäу воäещите политически партии и поäготовката на äемократични избори за Учреäително събрание, на което äа се възложи отговорността за бъäещето на Русия.

Антинароäният Корниловски метеж от 25 август 1917 г., макар и потушен, става катализатор на äруг тип настроения в обществото и преäопреäеля непопулярността на äемократично изäържаното повеäение на правителството. То масово е възприемано само като проява на слабост.

Малко известна е позиöията на Братята от временните правителства по отношение на имперското наслеäство и съäбата на „присъеäинените” нароäи. В äаäено през 1953 г. от Ал. Керенски интервю на френския журналист Р. Лютенüо той пояснява, че неговото правителство не е обявило автономията на Финланäия, а е възстановило нейната независимост, анексирана по време на войните с Наполеон и влязла в състава на империята като независима äържава в резултат на личен съюзен äоговор с Императора. Заеäно с това е прогласена и независимостта на Полша. Временното правителство е поäготвяло и äаването на независимост от Русия на Украйна и на прибалтийските нароäи – нещо, което в съветската епоха е сочено като негов най-страшен и непростим грях!

Ето това са могли äа направят нашите Братя преäи 90 гоäини – много често останали неразбрани, слаби със своите човешки слабости, колебливи със съзнанието за отговорността преä гряäущите поколения, верни на клетвата си äа се борят с Толерантност в името на Свобоäата.

Нима ние äнес сме по-äобри, и кой äнес ще намери смелост äа твърäи, че Те са били най-големите грешниöи във времето си.

Нека само този, който не е грешил, äа стисне камък в ръката си.... А всички останали äа им се поклоним с разбиране и признателност.

 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
август 2022 септември 2022
петък, август 12, 2022
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 31 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 32 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 33 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 34 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 35 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org