header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

Патанджали : С вдъхновението, духът не знае граници

 
Начало arrow Градежи arrow Морал и догма (Албърт Пайк) arrow 24. ПРИНЦ НА СКИНИЯТА

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
24. ПРИНЦ НА СКИНИЯТА Печат Е-мейл

Начело на последните бил техният началник, Тифон, Ахриман или Шайтан, принципът на Злото; който, след като нарушил реда в природата, докарал на пората беди по суша и море и сторил най-големи злини, накрая бил наказан за престъпленията си. Тези събития и инциденти, казва Плутарх, Изида искала да бъдат представени чрез ритуали в Мистериите, възпоменаващи нейните мъки и страдания, които тя представяла образно в своите светилища, където също така се насърчавало благочестието и се предлагала утеха в бедите. Догмата за някакво провидение, казва той, което управлява Вселената чрез посредничеството на СИЛИ, които поддържат връзката на човека с Божеството, се утвърждава чрез Мистериите на египтяни, фригийци и траки, на магите и зороастрийците; това става ясно от обредите им на Посвещение, в които се смесват траурни и погребални ритуали. Основна част от урока, който Посветените трябвало да получат, било да осъзнаят връзката на собствените им души с Вселената - най-важният от всички уроци, предназначен да направи човека достоен в собствените му очи и да му се покаже къде е неговото място във вселенския ред на нещата.

Така цялата система на Вселената била представена с всичките си елементи пред очите на Посветения; и пещерата, която я символизирала, била украсена с всички атрибути на тази Вселена. В този свят, организиран по този начин, дарен с двойна сила - активна и пасивна, разделен между Светлината и Мрака, движен от жива и разумна сила, направляван от духове или ангели, които ръководят различните му части и чиято природа и характер са по-възвишени или нисши в зависимост от количеството тъмна материя, което съдържат - в този свят се спуска душата, еманация на етерния огън, прогонена от сияйната сфера над земята. Тя влиза в тъмната материя, в която противоположните принципи, всеки подпомаган от своите войници-духове, са непрекъснато в конфликт, за да организира тялото, което е неин затвор, докато се завърне там, откъдето е дошла, истинското й родно място, от което е била прокудена по време на земния си живот.

Но останало едно нещо - да се представи връщането на душата през съзвездията и планетарните сфери в родния ù дом. Небесният огън, казват философите, душа на света и на огъня, един универсален принцип, валиден горе в небесата, в едно безкрайно чисто и сияйно царство, самият той чист, прост и непримесен, е над света поради специфичната си лекота. Ако някоя част от него (например една човешка душа) се спусне, вършейки това тя действа против природата си, подбуждана от необмислено желание на разума, коварна любов към материята, която я кара да се спусне, да разбере какво става тук, долу, където Доброто и Злото водят борба. Душата, проста субстанция, когато не е свързана с тялото, лъч или частица от божествения огън, чийто дом е небето, винаги обръща поглед към този дом, докато е съединена с тялото и се опитва да се завърне в него.

Проповядвайки това, Мистериите се опитвали да напомнят на човека за божествения му произход и да му покажат пътя към неговия истински дом. Важните знания, натрупани чрез Мистериите, били познанията за човешкото “аз”, благородния му произход, величието на съдбините му и върховенството му над животните, които никога не могат да получат неговите знания и на които той прилича, преди да започне да разсъждава върху съществуването си и да изследва дълбините на собствената си природа.

Чрез дела и страдание, чрез добродетелност, благочестие и добри дела накрая душата можела да се освободи от тялото и да се изкачи по пътеката, минаваща през Млечния път, да премине през вратата на Козирога и седемте сфери към мястото, откъдето на етапи, чрез поредица от грешки и заблуди е слязла на земята. И така теорията за сферите, знаците и разума, който властва там и цялата астрономическа система се свързвали с душата и нейната съдба; и това се проповядвало чрез Мистериите, в които се развили великите принципи на физиката и метафизиката за произхода на душата, състоянието ù тук долу на земята, нейното предназначение и бъдещата ù съдба.

Гърците определят 1423 г. преди Христа, когато в Атина на власт бил Ерехтей, като начало на Елевзинските Мистерии. Според някои автори те били учредени от самата Церера; според други началото им било поставено от този монарх, който ги донесъл от Египет, където, според Диодор Сицилийски, той бил роден. Според друго предание в Гърция те били въведени от Орфей заедно с Дионисиевите празненства, които били копирани от Мистериите на Озирис, като първите били заимствани от обредите, изпълнявани в чест на Изида.

Боготворенето и провеждането на Мистериите на Изида, метаморфозирала в Церера, не се ограничавало само до Атина. Беотианците се прекланяли пред Голямата или Кабир Церера в потайните кътчета на една свещена гора, в която никой, освен Посветените не можел да влезе. Обредите и свещените предания в тези Мистерии били свързани с тези на Кабирите от Самотраки.

В Аргос, Фокида, Аркадия, Ахея, Месения, Коринт и на много други места в Гърция Мистериите били изпълнявани, разкривайки навсякъде египетския си произход и навсякъде с едни и същи общи черти; но според Павзаний още от ранни времена Мистериите в Елевзин, Атика, превъзхождали всички други така, както Боговете превъзхождат героите.

Подобни били Мистериите в чест на Бона Дея или Добрата Богиня, чието име, както казват Цицерон и Плутарх, не било разрешено на никой човек да научи, изпълнявани в Рим от самото му съществуване. Тайната на тези Мистерии, изпълнявани само от жени, била нечестиво нарушена от Клодий. Спазвани били на първия ден от месец май; според Плутарх, много от ритуалите наподобявали тези от Бакхусовите Мистерии.

Мистериите на Венера и Адонис били типични най-вече за Сирия и Финикия, откъдето се разпространили в Гърция и Сицилия. Венера, или Астарта, била великото Божество от женски пол на Финикийците, а Херкулес, Мелкарт или Адони бил техният главен Бог. Адони, наричан от гърците Адонис, бил любовник на Венера. Той умрял, след като един глиган го ранил в бедрото по време на лов; от кръвта му поникнало цветето анемония. Предали на Венера трупа и тя измолила от Юпитер любимият ù да прекарва шест месеца годишно с нея, а другите шест - в царството на сенките при Прозерпина; това е алегорично описание на престоя на Слънцето в двете полукълба. В Мистериите се представяла и оплаквала смъртта на Адонис, а след мъките и оплакването било обявявано неговото възкресение и изкачване на небето.

Езекиел споменава за празниците в чест на Адонис под името Тамуз, асирийски Бог, когото жените оплакват всяка година, седнали на вратите на домовете си. Тези Мистерии, подобно на другите, се изпълнявали през пролетта, по време на Пролетното Равноденствие, когато той възкръсвал отново за живот; по това време Слънцето (АДОН, Бог или Майстор) било в знака на Телеца, в дома на Венера. Богът бил представян с рога, а в орфическия химн в негова чест се казва, че той бил “двурогият Бог”; по подобен начин в Аргос Бакхус бил представян с краката на бик.

Плутарх казва, че Адонис и Бакхус били смятани за едно и също Божество; и че това мнение се базира на голямата прилика в много аспекти на Мистериите, Посветени на двете Божества.

Мистериите в чест на Бакхус били известни като Саваотски, Орфически и Дионисиеви празненства. Сред гърците те водели началото си от най-древни времена; някой смятали, че идват от Бакхус, други ги приписвали на Орфей. Приликата в обредите, изпълнявани в чест на Озирис в Египет и тези в чест на Бакхус в Гърция, митовете за двете Божества и символите, използвани по време на техните празненства, са предостатъчно доказателство за тяхната идентичност. Нито името Бакхус, нито думата оргии, с която се назовавали празненствата, нито свещените думи, използвани в Мистериите, били гръцки, а чужди. Бакхус бил ориенталско Божество, тачен на Изток и оргическите ритуали в негова чест били изпълнявани там дълго преди да ги заимстват гърците. Още от най-древни времена той бил почитан в Индия, Арабия и Бактрия.

В Гърция му отдавали почит с всенародни празненства, както и с прости или сложни Мистерии, вариращи по обредност според мястото, което е нормално, защото Боготворенето му било заимствано от различни страни в различни периоди от време. Хората, участващи в сложните Мистерии, не знаели значението на много от думите, които използвали, както и на много от символите, пред които благоговеели. В Саваотските празници, например [от Саба-Зевс, ориенталско име на този Бог] се използвали думите ЕВОЙ, САБОЙ, които в никакъв случай не са гръцки; в пазвата на Посветения хвърляли златна змия, алюзия за легендата, според която Юпитер любил Прозерпина във формата на змия и тя родила Бакхус, бика; оттук и енигматичната поговорка, повтаряна на Посветените, а именно, че бикът бил заплаха за дракона или змията, d змията на свой ред била заплаха за бика, който станал Бакхус: значението ù е, че Бикът [Телецът, който тогава отварял Пролетното Равноденствие и Слънцето, в чийто знак, фигуративно представен чрез самия знак, бил Бакхус, Дионисий, Саба-Зевс, Озирис и т. н.] и Змията, друго съзвездие, заемали такива относителни положения на небето, че когато единият се издигал, другият потъвал надолу и обратно. 
< Предишен   Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
декември 2020 януари 2021
вторник, декември 01, 2020
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 49 1 2 3 4 5 6
Седмица 50 7 8 9 10 11 12 13
Седмица 51 14 15 16 17 18 19 20
Седмица 52 21 22 23 24 25 26 27
Седмица 1 28 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org