header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл. 15. Правилник за управление на подчинените Ателиета

§ 1. Подчинените Ателиета в юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България се организират и съществуват по силата на временни писма или постоянни Харти, издавани официално от Върховния съвет. Те са подписани от Суверенния Върховен Командир, Върховния канцлер и Върховния Генерален Секретар и са заверени с Върховния печат на Върховния съвет.

§ 2. Регулярната Ложа на Съвършенството се състои от 9 члена, а една перфектна Ложа на Съвършенството - от 13 члена.

§ 3. Регулярно Събрание на Розенкройцер се състои от 7 члена, а едно перфектно Събрание - от 13 члена.

§ 4. Регулярен Съвет на Кадош се състои от 9 члена, а перфектен Съвет - от 18 члена.

§ 5. Регулярна Колегия на Кардиналите на Майсторите на Кралската тайна, 32° се състои от 9 члена, а една перфектна Колегия - от 14 члена.

§ 6. Броят на членовете необходим за да се съставят тези регулярни и перфектни Ателиета, е постоянен и незаменим.

§ 7. Едно Ателие може да бъде създадено и с по-малък брой негови членове, ако присъстват задължителния брой за това чрез попълване с гости или с присъстващи Суверени Генерални Инспектори.

§ 8. Ако не присъстват задължителния брой от собствените му членове, Ателието не може да извършва друга дейност освен да удостоява със степени, но при условие, че кандидатите са били вече избрани. Ателието може да бъде свикано да провежда процедура с не по-малко от пет члена.

§ 9. Териториалната юрисдикция на Ложата на Съвършенството и на другите Ателиета на Стария и Приет Шотландски ритуал е равностойна на територията на юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България.

§ 10. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет могат да променят мястото на срещите на Ателиетата с друго място в рамките на юрисдикцията на Върховния съвет или да преместят мястото и хартата за срещи на съответното Ателие на друго място в юрисдикцията.

§ 11. Всяко едно Ателие може според гласуването на членовете си присъстващи на дадена среща или на специално заседание свикано с тази цел, за която предварително са известени всичките му членове, да предаде хартата си и да престане да съществува, освен ако 9 от членовете му, независимо от Ложата на Съвършенството, Съветът на Кадош, Колегията на Кардиналите или 7 от Събранието на Розенкройцер не гласуват отрицателно. В този случай хартата и собствеността на Ателието се запазват и то може да продължи своята работа.

§ 12. Въз основа на доклад на Комитета по делата на Ордена и неговите препоръки, Върховният съвет чрез гласуване може да отнеме хартата на едно Ателие, ако то не е платило таксите и членските си вноски за 1 година.

§ 13. Нито едно подчинено Ателие в юрисдикцията няма право да оттегля или да се опитва да се откаже от верността си към Върховния съвет без съгласието на Суверенния Върховен Командир и на Върховния съвет. Хартата на всяко едно подчинено Ателие, което се опита да се откаже от верността си, ще бъде конфискувана от Суверенния Върховен Командир и върната във Върховния съвет.

§ 14. Когато едно Ателие престане да съществува, независимо по каква причина, всички негови книги и документи и цялото му лично имущество, емблемите, символите и всички останали атрибути, които се използват за удостояване със степени на Ритуала, и особено онези, които се отнасят до тайнствата на Ордена, трябва веднага да бъдат предадени и да станат собственост на Върховния съвет.

§ 15. Когато едно Ателие престане да съществува по някаква причина, Върховният Генерален Секретар отстранява от служба членовете му, които дотогава са били редовни членове.

§ 16. Редовните заседания на отделните Ателиета се провеждат:

1. Ложата на Съвършенството - поне веднъж месечно

2. Събранието на Розенкройцер - поне веднъж на два месеца

3. Съветът на Кадош - поне веднъж на два месеца

4. Колегията на Кардиналите - поне веднъж на три месеца

Събранието на Розенкройцер и Съветът на Кадош не заседава през месеците: юли; август и септември.

§ 17. Празничните церемонии за отделните Ателиета са, както се определят от уставите и правилниците на Ателиетата.Церемонията за изгасването и паленето на Светлините може да бъде отворена за публиката, като използваните ритуали малко се променят.

§ 18. Всяко ателие има отделни свои закони, които подлежат на одобрение от Суверенния Върховен Командир в рамките на 30 дни след като са приети или в противен случай те нямат законова сила. Докато се чака одобряването им, те имат временна сила. След като са станали закони, ръководният офицер на Ателието трябва да изпрати заверен екземпляр на Върховния Генерален Секретар. Поправки и допълнения на тези закони могат да бъдат узаконявани по същия ред.

§ 19. Чрез своите закони, отделните ателиета уреждат реда по който избират своите офицери, с изключение на Секретаря на ателието, който се назначава от Суверенния Върховен Командир. Назначението на Секретаря може да става ежегодно, на две или три години.

§ 20. Изборите в отделните ателиета се провеждат по времето, реда и начина определени в правилника на отделните Ателиета. Суверенният Върховен Командир или Върховният съвет могат да решат други дати за изборните събрания.

§ 21. Ако по някаква причина дадено Ателие не успее да избере офицери на определения ден, Суверенният Върховен Командир нарежда да се проведат избори на друга дата определена от тях, като се изпратят навреме съобщения до членовете на ателието.

§ 22. Избраните офицери могат да бъдат инсталирани на същите събрания на които са избрани или в рамките на 30 дни след тях. След изтичането на този срок инсталирането им може да бъде направено само с разрешение на Суверенния Върховен Командир. Церемонията по инсталирането може да бъде извършена на съвместно заседание на членовете на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 23. Докато новите офицери не бъдат официално инсталирани, старите офицери продължават да заемат постовете си. Изборните офицери трябва да бъдат инсталирани лично, назначаемите могат да получат инсталация и чрез пълномощно.

§ 24. Всеки офицер от дадено Ателие може да подаде оставка. Подаването на оставка може да бъде изискана и мястото овакантено чрез предложение дадено на редовно заседание, след което да бъде разгледана на следващото заседание и одобрена с положително гласуване от 3/4 от присъстващите членове.

§ 25. Всеки един пост в подчинено Ателие се овакантява в случай на смърт, подаване на оставка, отстраняване или изключване, или когато офицер стане неафелиран към което и да е Ателие на Ритуала.

§ 26. Член на подчинено Ателие на Ритуала с постоянно жителство извън Ориента на юрисдикцията не може да бъде избиран на пост в това Ателие. Когато офицер на дадено Ателие премести извън Ориента местоживеенето си, постът му незабавно се овакантява. Изключения се правят само с разрешението на Суверенния Върховен Командир, който трябва специално да ратифицира този избор.

§ 27. При овакантяване на пост в ръководството на дадено Ателие, следващият по ранг офицер наследява предния, третият наследява втория, а третият пост се запълва с избор на редовно заседание, за което се изпраща известие до всички членове на Ателието. В случай, че първите двама офицери желаят да запазят местата си, може да се проведе избор и за ръководен офицер. Ако пък вторият офицер приеме да застане начело на ателието, а третият желае да запази поста си, провежда се избор за втория пост. Когато има вакантни места за други постове, те се запълват чрез назначения, които се извършват от ръководния офицер, освен в случаите за поста Секретар, който се назначава лично от Суверенния Върховен Командир.

§ 28. Върховният Генерален секретар представя в три екземпляра годишни доклади за състоянието на Ателиетата на първия или преди първия ден на април. Единият екземпляр е за състоянието на подчиненото Ателие, вторият за Суверенния Върховен Командир и един за канцеларията на Върховния Генерален Секретар.

§ 29. Секретарят на подчиненото Ателие трябва да представи доклад със списък на ритуалите, тайнствата и рубриките на 31 декември на Върховния Генерален Секретар във формуляри, получени от канцеларията на последния.

§ 30. Всяко Ателие трябва да контролира собствените си финансови дела и да разпределя финансите чрез гласуване на своите членове без намеса на Комитета по контрола или каквото и да е подобно управително тяло, освен в случаите, когато Ателиетата са разположени на едно място и по споразумение фондовите им могат да бъдат управлявани и контролирани от Ложата на Съвършенството.

§ 31. Милосърдниците трябва да докладват на Суверенния Върховен Командир всяка година през януари, като представят всички оправдателни разходни документи получени през годината, заедно с непокритите сметки, наличните суми и инвестиции.

§ 32. Даренията трябва да бъдат заверени с подписите на двама офицери, които са присъствали по време на получаването и депозирани в банковите сметки.

§ 33. Обезщетения по каквато и да е причина могат да се изплащат, подписани от Милосърдника, Секретаря и Ковчежника - задължително е наличието на два подписа.

§ 34. Когато едно ателие се открие на най-висока степен, всичките му степени са открити и може да се преминава от работа от една степен към работа в друга степен, без да се правят никакви други изявления освен, че се прави така.

§ 35. На нито едно Ателие или неговите членове не е позволено да се появяват на обществени места като такива, освен на погребенията на членовете на Ритуала или с разрешение, издадено от Суверенния Върховен командир.

§ 36. Нито едно Ателие не трябва да взима или да дава под наем или да разрешава употребата на собствените си отличителни символи, които използва по време на работа на своите степени или церемонии, за каквито и да е други поводи, освен по масонски дела.

§ 37. Нито едно Ателие не може да стане корпоративно тяло в други сдружения без разрешение на Суверенния Върховен Командир и контрола чрез попечители от страна на Върховния съвет.

§ 38. Използването на имотите, построяването на сгради, влизането в дълг и изплащането му и всички останали въпроси отнасящи се до контрола и управлението на собствеността са задължение на членовете на заинтересованото Ателие и винаги са подчинени на надзора на Суверенния Върховен Командир. Писменото му разрешение е необходимо и при извършването на продажби, дарения и ипотеки на недвижимо имущество, значителни ценни книжа и авоари. В случай на строеж на сгради е необходимо писменото одобрение на Суверенния Върховен Командир на архитектурните планове, договорите, приемането на офертите и финансирането.

§ 39. Напълно приемливо е да се използва думата Клуб, когато се говори за организирана група масони от Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 40. С разрешението на Върховния съвет или на Суверенния Върховен командир между две редовни конференции, всяко едно Ателие може да упълномощи попечители да организират корпорация или асоциация, отговарящи на гражданските закони в юрисдикцията, да получават дарения, но само за благотворителност и образователни цели. Нито една част от подобна корпорация или асоциация не може да се използва за облага на отделен индивид или ателие, а единствено за благотворителни и образователни цели. Всички корпорации, асоциации или тръстове трябва да имат в хартите си текстови членове, според които управителното тяло или попечителите трябва да бъдат избирани или назначавани от Ателиетата на Ритуала.

§ 41. Всички корпорации и подобни, трябва да имат в хартите си членове, които да гласят следното: “Ложите и офицерите изброени по-долу трябва да действат по силата на пълномощия, дадени им от и под юрисдикцията на Върховния съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство в България.”

§ 42. Всички благотворителни и образователни асоциации и тръстове трябва да имат в хартите си членове, които гласят следното: “ при разпадане, ликвидация или закриване, независимо дали доброволно или по принуда, чистата печалба трябва да бъде прехвърлена на друга асоциация, корпорация или тръст, които служат на същите или други подобни цели и чиито попечители или управително тяло ще оперират с тях чрез пълномощията дадени им от Суверенния Върховен Командир на юрисдикцията…”

§ 43. Суверенният Върховен Командир трябва да изисква от подчинените Ателиета да водят по такъв начин финансовите си дела, че да ги предпазват от финансови загуби. Финансовите средства на дадено Ателие се държат под попечителството на ръководещия офицер на ателието.

§ 44. Нито едно Ателие или група няма правото да взема името на жив човек.

§ 45. Може да бъде приета молба от дадено ателие или член на това ателие, който се чувства засегнат и да бъде представена на Суверенен Върховен Генерален Инспектор по всяко време, но в рамките до 30 дни от датата, на която се е случил инцидента.

§ 46. Върховния съвет може да приема искове и молби на ателие срещу решение взето от Суверен Върховен Генерален Инспектор в рамките до 60 дни от датата на решението. Този иск се приема след като се изпрати съобщение до провинилия се офицер и се завери специален екземпляр от Суверенния Върховен Командир. Последният има пълномощията и властта, по собствено усмотрение да прекрати обжалвано решение докато не се изслуша исковата молба. Всички искове и молби до Върховния съвет трябва да бъдат представени на следващата редовна сесия на Върховния съвет. 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org