header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Индекс

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл.4. Членове

§ 1. Настоящият Върховен съвет се състои от не повече от тридесет и три активни членове (Суверени Върховни Генерални Инспектори, 33°) и други Заслужили и Почетни членове, които Съветът на Избраните може да избира.

§ 2. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор, избран след конференцията през 2001 г. следва да се счита за оттеглил се от длъжност след края на календарната година, през която навърши 70 (седемдесет) годишна възраст. За избраните преди сесията през 2001 г. не съществува дата за автоматично оттегляне от длъжността.

§ 3. Изборите за освободено място на активен член на Върховния съвет се провеждат след като кандидатурите са били подадени на изпълнителна сесия. Изборите следват специален дневен ред и могат да се извършват на всяка редовна сесия. Гласуват само присъстващите членове от Съвета на Избраните. Пълномощия за гласуване не се приемат. Всички присъстващи гласуват последователно, като се започва от най-младия по възраст член. Гласуването е положително само при постигане на пълно единодушие.

§ 4. Всеки оттеглил се Суверенен Върховен Генерален Инспектор може да бъде избран с единодушие за Заслужил член на Върховния съвет, като това му дава привилегията да присъства на всички срещи и конференции на Върховния съвет с изключение на изпълнителните сесии, да предлага мерки, да участва в работата на комитети, да бъде изслушван при разрешаването на спорове, които не са свързани с гласуване. На него следва да се даде карта за пожизнено членство във Върховния съвет и да бъде освободен от всички дължими плащания и вноски.

§ 5. При оттегляне на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е служил в период от 6 години, той може да бъде представен на редовна сесия и с гласуване с мнозинство от присъстващите членове на Върховния съвет, да бъде прехвърлен в списъка на Заслужилите членове с ранга и почестите притежавани от него към момента на неговото оттегляне. Той запазва правото да използва титлата на най-високия достигнат от него пост, като добавя към титлата си приставката -Стар. Той следва да бъде освободен от заплащане на всички дължими плащания и вноски.

§ 6. Когато един избираем офицер на Върховния съвет или някой Суверенен Върховен Генерален Инспектор изпадне в невъзможност да изпълнява надлежно своите задължения, Съветът на Избраните може по молба на същия, с обикновено мнозинство, или по предложение гласувано с 2/3 от присъстващите членове, да отстрани съответния офицер от длъжност, като това може да стане както на редовна така и на извънредна сесия. При същите условия може да прехвърли този офицер или Суверенен Върховен Генерален Инспектор в списъка на Заслужилите членове, с ранг и привилегии на член който се оттегля по силата на разпоредбите на §5 от този член.

§ 7. При оттегляне или отстраняване от длъжността по силата на който и да е било от предхождащите параграфи, длъжността Суверенен Върховен Генерален Инспектор, а също и всяка друга длъжност във Върховния съвет, се счита за овакантена и може да бъде заета на същата или на която и да е било следваща сесия на Върховния съвет.

§ 8. По предложение на Суверенния Върховен Командир, Съветът на Избраните може на редовна сесия да избере с мнозинство измежду членовете от 33° такива Братя и от други Ориенти, които да бъдат записани в Бюлетина като Заслужили или Почетни членове и техните имена да бъдат винаги изписвани във всяко издание на Бюлетина.

§ 9. Съветът на Избраните  може на своя редовна сесия да реши да произведе в 33° и да даде ранг на Почетен Върховен Генерален Инспектор, тези от Майсторите на Кралската тайна (32°), които притежават квалификациите и познанията и са били предложени по регламентирания ред. Съветът на Избраните може да ги избере само чрез единодушие на присъстващите членове. Гласовете се дават последователно, като се започне от най-младия член и всички присъстващи гласуват.

§ 10. Тридесет и трета степен (33°) не може да бъде нито директно, нито косвено поискана. В случай, че тя бъде поискана, следва да бъде отказана. Кандидатурите се отнасят на вниманието на Комитета по кандидатурите, който следва да направи доклад по тях преди да бъде проведено самото гласуване чрез бюлетини. Не се допуска предлагането на кандидатура на член на което и да е ателие, който има дългове и просрочия за период от две години.

§ 11. Кандидатурите на Майстори на Кралската тайна (32°) за Почетни Генерални Инспектори (33°) трябва да бъдат подавани не по-късно от 30 дни преди началото на всяка редовна конференция на Върховния съвет в канцеларията на Върховния Генерален Секретар.

§ 12. Кандидатите за 33° трябва да са редовни членове на подчинените Ателиета на тази юрисдикция, да им е поверен рангът на Рицар-командир на Почетния съд, и това да е станало най-малко 46 месеца преди сесията на която ще се разглеждат кандидатурите им за получаване на 33° и придобиването на ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет.

§ 13. Броят на кандидатурите за Почетни Генерални Инспектори за Ориент-България следва да бъде 2 (двама) на първите 50 (петдесет) членове с 32° и по 1 (един) за всяка следваща група от 30 (тридесет) члена с 32° Групата на оставащите ще бъде отнесена като кредит към следващата група. По преценка и предложение на Съвета на Избраните може, да променя квотата.

§ 14. Кандидатурите подадени в срок по-кратък от тридесет дни не се разглеждат от тази сесия, освен ако Съветът на Избраните с единодушие допусне това.

§ 15. Кандидатурите се записват на празни бланки, предоставени от Върховния Генерален Секретар и следва да указват пълното име на всеки кандидат, мястото и датата на неговото раждане, професия, местоживеене, датата на която е получил 32° и ранга на Рицар-командир на Почетния съд, имената и местонахождението на Ателиета към които принадлежи и кратко описание на специфичната му служба и услугите в полза на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 16. В случай, че кандидатът е от друг Ориент, трябва да се получи одобрението на Съвета на Избраните, като тази кандидатура може да се зачисли към същия този Ориент.

§ 17. Освен кандидатурите регламентирани в предходните параграфи, Суверенният Върховен Командир има право да предлага кандидатурата на един Рицар-командир на Почетния съд за първите 20 (двадесет) и по един за всеки следващи 30 (тридесет)  Майстори на Кралската тайна (32°), които са получили тази степен в неговия Ориент, който да бъде издигнат в 33° с ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член на Върховния съвет. Кандидатурите по този параграф следва да бъдат отнасяни на вниманието на Комитета по кандидатурите, който изнася доклад по тях преди гласуването с бюлетини.

§ 18. Съветът на Избраните си запазва правото да избира Почетни Генерални Инспектори измежду удостоените с 32° в неговата юрисдикция,без да изисква референции за Рицар-командир на Почетния съд, когато самият Съвет на Избраните е преценил, че по този начин ще се насърчат интересите на Стария и Приет Шотландски ритуал.

§ 19. Тридесет и трета степен (33°) се връчва от Върховния съвет, но когато това е практически неудобно, тя може да се даде от Суверен Върховен Генерален Инспектор, там където живее набелязаният да я получи.

§ 20. В случай, че избраният да получи 33° не се яви на редовната конференция на Върховния съвет, която последва неговия избор, този избор следва да се счита за недействителен. Периодът може да бъде удължен само след единодушно гласуване от Съвета на Избраните.

§ 21. Тридесет и трета степен (33°) не следва да се дава извън рамките на условията определени за нейното получаване, освен в случаите на решение на Съвета на Избраните взето с пълно единодушие.

§ 22. Почетните и Заслужили членове на Върховния съвет имат право да присъстват на всички конференции на Върховния съвет без изпълнителните сесии, като имат право на мнение, но без право на глас.

§ 23. Почетното членство във Върховния съвет следва да се счита за прекратено при следните случаи:

1. при надлежно прието доброволно оттегляне.

2. при отстраняване или прекратяване на членството от Съвета на Избраните или от което и да от подчинените му ателиета.

3. при допуснато по лична вина неучастие за период от 1 година в работата на синя Ложа или ателие на Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. при изключване и прекратяване на привилегиите на масонството от синята Ложа или Великата ложа на Символичните степени, която има юрисдикцията върху този член, до изчерпването на всички процесуални възможности.

§ 24. Отстраняването на член на този Върховен съвет не води до прекратяването на членството му в Стария и Приет Шотландски ритуал, при условие, че членът продължава да участва и има редовно членство в подчинено на Ритуала в тази юрисдикция ателие.

§ 25. Суверенният Върховен Командир има пълното право да откаже одобрението на избора на, или да отстрани от длъжност, който и да е офицер от подчинено ателие в неговия Ориент, след одобрение на Съвета на Избраните получено с мнозинство в тридесетдневен срок.

§ 26. В случаите на окончателно оттегляне на Суверен Върховен Генерален Инспектор от Ориента, като жителство, той губи своето активно членство във Върховния съвет, с изключение на други предвидени случаи.

§ 27. Всеки Суверен Върховен Генерален Инспектор, който е отсъствал от две поредни конференции на Върховния съвет без уважителни за това причини, след закриването на втората сесия се счита за оттеглил се от членство във Върховния съвет.

§ 28. В случай, че доброто на Ордена изисква това, оттеглянето на Суверен Върховен Генерален Инспектор може да бъде поискано с единодушен вот на всички останали присъстващи на сесията членове на Съвета на Избраните.

§ 29. Суверен Върховен Генерален Инспектор не може да заема офицерска длъжност в подчинено ателие на Ритуала. Той следва да бъде член на всички ателиета в своя Ориент, с всички права и привилегии на това членство, като бъде освободен от заплащане на дължимите сборове в тях.

§ 30. С решение на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир може да издава временни писма за учредяване на подчинени ателиета в своя Ориент, като тези писма са в сила до следващата редовна конференция на Върховния съвет.

§ 31. След одобрението на Съвета на Избраните, Суверенният Върховен Командир има право да връчва степени със или без заплащане на таксите за тях, и без предложение от страна на Ателие на Ритуала, на Братя с големи заслуги за франкмасонството в този Ориент, и за които той е уверен, че ще бъдат верни и дълбоко предани на Ритуала, както и за Братя, които не са напълно в състояние да заплатят за степените. Той може да препоръча на което и да е било организирано ателие в неговия Ориент, да връчи такива степени вместо него със или без заплащане. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди, тези Братя да бъдат зачислени като членове на онези ателиета в неговия Ориент, които той определи.

§ 32. В случаите когато степените се връчват или предават без заплащане, подчинените тела връчващи горните степени, или телата към които Братята се зачисляват като членове, не следва да заплащат на Върховния съвет обичайните такси за степени, а Върховният съвет следва да връчи на тези Братя обичайните английски патенти и дипломи без заплащане.

§ 33. Всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор следва да изготвя, в случаите, когато това е поискано от Суверенния Върховен Командир подробен доклад за своите официални действия и решения по време на периода предписан му от Суверенния Върховен Командир. В този доклад той може да отправя препоръки, които са за доброто на Стария и Приет Шотландски Ритуал.

§ 34. При смърт на Суверенен Върховен Генерален Инспектор, който е активен или заслужил член на Върховния съвет, Суверенният Върховен Командир следва да бъде уведомен за това и да предприеме съответните действия за подходящо почитане паметта на масонското дело на този член. При смърт на Почетен Генерален Инспектор се уведомява Върховния Генерален Секретар, който следва да предприеме действия за изготвяне на паметна записка, която да се приложи към архивите на Ложата на Съвършенството в която е членувал починалия Почетен Генерален Инспектор. Този параграф не бива да се тълкува като забрана за отбелязване на паметта по друг подходящ начин, ако се пожелае такъв.

§ 35. Комитетът по възпоменанията следва да включи в своя отчет за редовната сесия на Върховния съвет всяка възпоменателна записка, която не е огласена преди това в памет на починалите активни и Заслужили Суверени Върховни Генерални Инспектори, Рицари-командири на Съда на честта. Възпоменателните страници следва да се публикуват в пълен текст в изданията на Върховния съвет с поместване на снимката на всеки от починалите. Публикуват се също така и бюлетина със снимки на починалите Почетни Върховни Генерални Инспектори.

§ 36. Суверенният Върховен Командир може да се разпореди относно носенето на предписаните отличителни траурни знаци или относно покриването на олтарите и работните инструменти с тъжен креп при смърт на активен или Заслужил член на Върховния съвет.

§ 37. Цялата официална кореспонденция със Суверенния Върховен Командир, а също и между ателиетата на Ритуала в Ориента и отнасяща се до статут на членовете; въпроси на юрисдикцията; общуването между масоните; молби за масонска благотворителна дейност или Братска помощ; а също и до всеки въпрос изискващ законодателната намеса на Върховния съвет следва да се извършва или осъществява чрез ръководещото ателието длъжностно лице.

§ 38. Цялата официална кореспонденция с други Върховни съвети се извършва от Суверенния Върховен Командир или чрез него от Върховният Генерален Секретар и Върховният Държавен Министър.

§ 39. Оттеглянето на член на Върховния съвет следва да се извърши пред Върховния съвет на сесия, като това подлежи на приемане с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Оттеглянето може да стане и пред Суверенния Върховен Командир в случаите, когато Върховният съвет е извън сесия. Суверенният Върховен Командир е оторизиран да приеме акта на оттегляне или уведомява Съвета на Избраните за да може последният да предприеме действия.

Чл. 5. Сесии и кворум

§ 1. Върховният съвет заседава на Редовни конференции на всеки (2) две години в седалището на Храма в гр. София в Ориент-България в, а също и на Специални конференции, които са уредени в параграф две на този член. Кандидатурите за Почетни Върховни Генерални Инспектори и Рицари-командири на Почетния съд могат да бъдат предлагани и разглеждани само на конференции.

§ 2. Специалните конференции могат да се свикват от Суверенния Върховен Командир или неговия заместник Лейтенант-Върховния Командир, да се насрочват за време и място така както е упоменато в съобщението на Суверенния Върховен Командир.

§ 3. Задължение на Суверенния Върховен Командир е да свика специална конференция по писмена молба на 2/3 от Суверените Върховни Генерални Инспектори, като сесията се състои по време и място указано в молбата.

§ 4. Датата на провеждане на специална сесия следва да се насрочи за период не по-кратък от 15 дни и не по-дълъг от 60 дни от датата на призоваването. Изключение се допуска в случаите, когато по силата на единодушно съгласие уведомлението за специално заседание се прави по телефона и е непосредствено последвано от официално писмено уведомление връчено на всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

§ 5. Пет Суверени Върховни Генерални Инспектори, включващи Суверенният Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир присъстващи на сесията, или шест Суверени Върховни Генерални Инспектори при отсъствието на горните офицери - представляват кворум за работа на сесията на Върховния съвет. 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org