header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл. 17. Правила за кандидатите и членовете

§ 1. Кандидат за степени в дадено Ателие на Стария и Приет Шотландски ритуал трябва да бъде и да остане приобщен Майстор-зидар в поне една редовна Символична /синя/ Ложа.

§ 2. В Ориента под юрисдикцията на Върховния съвет, 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал в България няма изискване за местоположение на символичната Ложа, към която е приобщен кандидатът за членство в Ритуала.

§ 3. На кандидати, на които не са присъдени степени на Ритуала или които не изпълняват задълженията си към Ритуала, си остават членове на Символичните Ложи.

§ 5. Забранено е на подчинените Ателиета на Върховния съвет, както на офицерите и членовете му, да публикуват или разпространяват списък с имената на кандидатите за степени сред останалите членове на това ателие.

§ 6. Никой, който е действителен жител в рамките на юрисдикцията на този Върховен съвет, не може да получи по законен път каквато и да е било степен от друг офицер или Ателие под юрисдикцията на друг Върховен съвет, освен ако няма писмено разрешение, издадено лично от Суверенния Върховен Командир.

§ 7. Никой, който е действителен жител на територия, която е под юрисдикцията на друг Върховен съвет, няма право да получава степени от офицер или Ателие на Върховния съвет, 33° на България, освен ако няма писменото съгласие на юрисдикцията на своята територия, която да е получена лично от Суверенния Върховен Командир на Върховния съвет, 33° на България.

§ 8. Всеки член на Стария и Приет Шотландски ритуал в България, който се намира продължително време извън юрисдикцията и е приобщен Майстор-зидар, може с молба да получи масонско местожителство в границите на юрисдикцията на друг Върховен съвет.

§ 9. Нито едно Ателие или офицер няма право да приема бивши членове на нерегулярни Ателиета при никакви други условия, които важат за Майстор-зидар. Задължително е писмено отказване от предишното нерегулярно ателие. Отстъпник от Ритуала никога не може да бъде приет или признат.

§ 10. Всяка молба или предложение за присъждане на степени или молба за приобщаване трябва да се направят на обявено заседание 1 (един) месец преди да бъдат гласувани, освен в случаите, когато е указано нещо друго от Суверенния Върховен Командир.

§ 11. Всеки квалифициран Брат-зидар с Майсторска степен на посвещение, който живее на територията на юрисдикцията, може да бъде предложен за член на Стария и Приет Шотландски ритуал на обявено заседание с писмено предложение подписано от един член и подкрепено от друг също с подпис. Такова предложение може да бъде направено и без знанието на кандидата. Чрез допълнителен закон, всяко Ателие може да изисква от кандидатите да подадат писмена молба.

§ 12. Когато едно Ателие нареди да се извърши гласуване, председателствуващият офицер няма право да го отлага по никаква лична молба изпратена до него. Членът на Ритуала, който иска отлагане може да предложи отлагането на гласуването и да посочи основателни причини за това, след което ателието трябва с гласуване да определи, дали да се отложи или не.

§ 13. Когато по време на гласуването се появи една черна топка, трябва да се прекратят по-нататъшни действия до следващото редовно заседание на Ателието. Междувременно, гласувалият против трябва в личен разговор да представи пред председателствуващият офицер причините за отрицателния си вот. Председателствуващият, по свое усмотрение може да доведе до знанието на Ателието изтъкнатите причини, но без да разкрива самоличността на гласувалият отрицателно Брат.

§ 14. Председателствуващият може да изложи пред ателието своето лично мнение относно причините за отрицателния вот, да оправдае отхвърлянето на кандидатурата и на следващото редовно заседание трябва да проведе повторно гласуване. Ако отново има само един отрицателен глас, кандидатът няма да бъде обявен за отхвърлен.

§ 15. Когато при първото гласуване има две или повече черни топки, кандидатът ще бъде отхвърлен.

§ 16. Когато кандидатът за посвещение е бил отхвърлен, той не може да кандидатства отново в същото Ателие или някое друго Ателие, или да бъде предлаган отново в Ателието, преди да е изминал срок от 6 календарни месеца.

§ 17. Когато кандидатът за приобщаване е бил отхвърлен, той отново може да бъде предложен след изтичането на срок от 2 месеца, като предложението трябва да бъде направено поне един месец преди гласуването.

§ 18. Кандидат, който е отхвърлен с гласуване, трябва да уведоми Ателието, в което наново кандидатства, че преди това е бил отхвърлян.

§ 19. След като един кандидат е избран в дадено Ателие, и преди да е получил степента, с която го удостоява Ателието, може да бъде подадено писмено искане за отхвърляне от двама или повече Братя, посочващи точните причини за искането си. Това искане трябва да бъде разгледано в Ателието и гласувано и ако се подкрепи от една трета от присъстващите членове, степените няма да бъдат дадени и кандидатът ще бъде отхвърлен.

§ 20. След като един кандидат е получил вече някаква степен на Ритуала в дадено Ателие, не могат да се приемат и разглеждат никакви възражения за неговия напредък в това Ателие.

§ 21. Кандидат, който е избран за получаване на степен в дадено Ателие, трябва да се яви в подходящото време и на подходящото място, за да ги получи, но не по-късно от 6 месеца от датата на избирането му. Ако не успее да се яви и не изтъкне основателни причини за това, изборът му ще бъде обявен за недействителен и ще трябва да кандидатства наново по общия ред.

§ 22. Всеки кандидат получил някаква степен на Ритуала, става член на Ателието, което го е избрало и името му трябва да бъде включено в списъка на редовните му членове.

§ 23. Ако кандидат е получил някакви степени от друг Върховен съвет, той трябва да бъде регулярно приобщен към настоящата юрисдикция с всички степени, които е получил и има право да получава следващи.

§ 24. Ако кандидатът е член на ритуала на юрисдикцията на друг Върховен съвет, той трябва да положи всички клетви на 14°; 18°; 30° и 32° пред Ателието към което се приобщава. Той може да купи дипломи и патенти за степените, които е получил или ако има такива документи от друга регулярна юрисдикция, заедно със закупуването на други, същите могат официално да му се дадат от председателя и секретаря на всяко Ателие на Ритуала в юрисдикцията в която се приобщава. За тези действия се изпраща писмен доклад до Върховния Генерален Секретар и се подпечатва с печата на Ателието.

§ 25. Когато кандидатът за приобщаването към Ателие на Стария и приет Шотландски ритуал представи заедно с молбата си бележка за отписване от предишното си Ателие или сертификат от Върховния съвет на друга юрисдикция или нейните подчинени Ателиета, от които този Върховен съвет е признат и се намира в Братски отношения, не е необходима молба за приобщаване.

§ 26. Не е нужно Ателиетата на Стария и Приет Шотландски ритуал, в който е подадена молба за приобщаване, да разследват връзките между Великата ложа и Върховния съвет на този Ориент, откъдето идва приобщаваният или пък техните подчинени Ателиета в страната, където такъв кандидат за приобщаване е получил членството си в синя Ложа.

§ 27. Всеки член на Ритуала с местоживеене в рамките на юрисдикцията на този Върховен съвет има правата и привилегиите на такова членство. Той трябва да бъде и да остане приобщен Майстор-зидар в редовна Символична Ложа и редовен член на всяко Ателие заедно със степените, които притежава.

§ 28. Член на Ритуала няма нужда да бъде или да остане приобщен към символичната Ложа и Ателието, където е получил степените си или на чиято териториална юрисдикция се намира местоживеенето му.

§ 29. Член на Ателие, което е вярно на този Върховен съвет не изгубва статуса си ако се премести от териториалната юрисдикция на това Ателие или на Върховния съвет.

§  30. Член на Ритуала, получил степените си в Ателие под властта на чуждестранен Върховен съвет ако премести местоживеенето си на територията на този Върховен съвет, може да подаде молба за приобщаване към Ателие на тази юрисдикция, ако това не е забранено от Върховния съвет, на който той се е заклел във вярност.

§ 32. Всеки член на Ритуала, който остане не приобщен към регулярна Символична Ложа и който в срок от 2 години не се приобщи отново към същата или към друга Символична Ложа, престава да бъде член на което и да е било Ателие на Ритуала.

§ 33. Не се възстановяват правата за членство в Ритуала след изтичането на двугодишния срок указан в параграф 32. След този срок членството може да се възстанови само чрез молба и нов избор за който е гласувано с мнозинство от присъстващите членове на редовно заседание на Ателието.

§ 34. Член на Ритуала, който кандидатства за приобщаване, освен молбата си, трябва да представи и бележка за отписване от предишното си Ателие, на което е бил член, сертификат за придобитите степени или подходящ сертификат от Суверенния Върховен Командир.

§ 35. Дадено Ателие може да избере приобщен Майстор-зидар да бъде удостоен със степени, но когато се обяви гласуване, трябва да бъде заявено, че гласуването ще бъде валидно, само ако кандидатът е получил всички предходни степени.

§ 36. Едно Ателие може да избере член на Ритуала за приобщаване към него, но когато се нареди да се извърши гласуването, трябва да се обяви, че това гласуване ще бъде валидно само ако кандидатът е приобщен към Ателиета на Ритуала от по-ниска степен в тази юрисдикция.

§ 37. Не приобщен член на Ритуала може да кандидатства за приобщаване към Ателие на Ритуала, където и да е неговото местоположение.

§ 38. Не приобщен член на Ритуала, който в рамките на дванадесет месеца от датата на отписването си не е потърсил приобщаване към Ателие или Ателиета в съответствие със степените които е получил, ще му бъде забранено посещаването на Ателиета и освободен от масонските си задължения.

§ 39. Ако не приобщен член на Ритуала живее в рамките на юрисдикция, където такива Ателиета не съществуват, той трябва в рамките на дванадесет месеца от датата на отписването си от предишните Ателиета, да се приобщи към някои от Ателиета в друг Ориент или ще му бъдат наложени възбраните регламентирани в параграф 38.

§ 40. Член на Стария и Приет Шотландски ритуал в България, който има добър статус и си е платил всички такси, и който желае да се приобщи към други Ателиета в същата степен, може да кандидатства и да получи от секретаря на Ателието на което е член заверен сертификат за статуса си в това Ателие. Представяйки този сертификат заедно с молба, той може да кандидатства за приобщаване към друго Ателие. Ако бъде избран, той става член на Ателието към което е подал молба за приобщаване и секретаря на гореспоменатото Ателие трябва да удостовери избора му, като издаде сертификат. Кандидатът престава да бъде член на предишното Ателие, откъдето му издават сертификат за освобождаване, освен в случаите на двойно членство.

§ 41. Сертификатът получен по указания в параграф 40 начин, трябва да има дата на издаване и печат на Ателието, което го е издало и ще бъде валиден по гореспоменатите причини за съответната цел за настоящата календарна година и такъв новоприобщен Брат няма да плаща членски внос на Ателието към което се е приобщил за остатъка от календарната година през която се е извършило приобщаването.

§ 42. Почетните Генерални Върховни Инспектори и Рицарите-командири на Почетния съд могат да прехвърлят членството си без да губят почетните си права и привилегии.

§ 43. Временното отстраняване от всички сини Ложи към които принадлежи членът на Ритуала поради неплатен членски внос и такси, води до временно отстраняване от всяко едно Ателие на Ритуала. Ако статусът му в сините Ложи се възстанови в срок от 2 (две) години, автоматично се възстановяват правата му и във всяко едно Ателие на Ритуала. Ако възстановяването в сините Ложи се осъществи след повече от двугодишен срок, възстановяването в Ателиетата на Ритуала става само след подаването на молба, която трябва да бъде положително гласувана от мнозинството присъстващи членове на предварително обявено заседание на всяко отделно Ателие.

§ 44. Временното отстраняване от сините Ложи на членове от Ритуала поради някаква друга причина, както и изключването му, независимо по какви причини, води до същите наказания важащи за всяко Ателие на Ритуала. Ако членството му в сините Ложи бъде възстановено, това не означава, че той ще възстанови членството си в което и да е било Ателие на Ритуала, освен ако не подаде молба и не бъде избран от мнозинството на присъстващите на събранието членове на всяко едно Ателие. Гласуване на молбата за възстановяване на членството се извършва само от присъстващите членове, без право на пълномощия за гласуване.

§ 45. Член на Ателие, който не е платил членския си внос и такси за период от две години, трябва да бъде временно отстранен, освен ако не се платят дълговете в указания срок или не му се отпусне допълнителен срок не надвишаващ дванадесет месеца, но чрез гласуване от мнозинството на присъстващите на събранието членове. По нареждане на Суверенния Върховен Командир времето за временно отстраняване на този член може да бъде фиксирано за повече от една година.

§ 46. Временно отстраненият член, който в рамките на две години от датата на отстраняването си изплати дълговете си следва да бъде автоматично възстановен. Ако не успее да се издължи в рамките на две години, той трябва с писмена молба, придружена с парите които дължи от момента на временното му отстраняване плюс таксите за настоящата година и положителен доклад от Комитета по финансите, да бъде възстановен с гласуване от мнозинството от присъстващите на обявеното заседание членове.

§ 47. Дадено Ателие може, ако е гласувало мнозинството и със съгласието на Суверенния Върховен Командир, да опрости всички или част от дълговете на член на Ателието.

§ 48. На всеки член на Ритуала, трябва да бъде издадена карта удостоверяваща най-високата степен която му е вписана.

§ 49. Членовете на Ателиета от друга юрисдикция на които са членове, нямат право да посещават Ателиета на юрисдикцията на Върховния съвет, 33° освен ако не притежават указаната членска карта. Те също трябва да представят при поискване редовен патент или диплома за най-високата степен, с която са удостоени.

§ 50. Върховният Генерален Секретар трябва всяка година да изпраща на секретаря на подчинените Ателиета членски карти, които трябва да бъдат с такъв размер и цвят, какъвто е посочил Върховният Генерален Секретар с място върху тях за подписа на притежателя. Текстът, който трябва да бъде изписан върху членските карти е следният: “Издава се в уверение на това, че Брат ….. е член с добър статус в Ателието на ………….. в Ориент-България”. Трябва да бъде оставено подходящо място за датата на издаване и с големи букви годината за която е издадена тази карта. Тези карти трябва да бъдат попълнени, подписани и издадени от секретарите на подчинените Ателиета, подпечатани и дадени само на членове, които имат добър статус и са си платили всички членски вноски за календарната година. Всяка карта следва да бъде подписана от приносителя, подписите на секретарите могат да бъдат направени ръчно, напечатани или гравирани, и печатите могат да бъдат напечатани, релефни или щамповани. Ако личната карта не е правилно попълнена или подпечатана тя не се признава за валидна.

§ 51. Никакви дипломи или патенти валидни за тази юрисдикция не се признават, ако не са придружени от лична карта, която е описана в параграф 49 на този член или от сертификат, описан в параграф 52 на този член.

§ 52. Почетните Съвършени членове 14°, Рицарите на розата и кръста 18° или Рицар Кадош 30°, могат да получат, след като са си платили диплома за степента, която са достигнали. Всеки член на Колегията на Кардиналите трябва да снабди всеки Майстор на Кралската тайна 32°, на негови разноски с регулярен патент за 32° издаден и регистриран от Върховния Генерален Секретар.

§ 53. Суверенният Върховен Командир или Ателиетата, които са удостоили със степени, могат да снабдят членовете, получили тези степени със сертификат, удостоверяващ степените, получени по този начин. Този сертификат важи за дванадесет месеца, дава правата на члена да бъде признат, че е получил степените, които са указани в неговия сертификат.

§ 54. Двойно и множествено членство се разрешава при следните условия:

1. двойното членство се дефинира като членство в Ателие, намиращо се в друг Ориент.

2. множественото членство се дефинира като членуване в две или повече Ателиета в Ориента, където е първичното членство на члена.

3. първичното членство се дефинира като членуване в Ателието към юрисдикцията, към която принадлежи даден член по време на първоначалното кандидатстване за двойно или множествено членство.

4. двойното членство със запазване на всички почести от Върховния съвет, които могат да бъдат дадени или присъдени от Върховния съвет, се разрешава на взаимна основа с другите юрисдикции, признати от този Върховен съвет и в съответствие с условията на тази юрисдикция за такова членуване.

5. двойното членство се прекратява, ако членът е отстранен или изключен от едната от двете юрисдикции по причини различни от тези за неизплатени такси.

6. правилата за процедурата по получаването на двойно членство трябва да бъдат съобразени с условията, по които е било постигнато споразумение от и помежду Суверените Върховни Командири на съответните юрисдикции.

§ 55. Член на Ателие ако няма никакви финансови задължения и никакви обвинения по службата си, има право да получи необходима бележка за това, след като подаде молба на обявено заседание.

§ 56. Дадено Ателие може при единодушно съгласие на редовно заседание и със съгласието на Суверенния Върховен Командир да освободи от плащане на такси към съответното Ателие всеки член, чието положение оправдава такова освобождаване. В такива случаи Ателието не се освобождава от заплащане на таксата за този член към Върховния съвет.

§ 57. Забранява се използването на думи, цифри, букви, заглавия, титли, емблеми и символи от всички членове на Ритуала, които биха посочили техния ранг в Ритуала в писмена форма или на напечатани документи, които не са от масонски характер и не са за целите на масонството, както и използването на същите за бизнес и рекламни цели, за наемане на работа и други странични занимания, които не са масонски по своя характер и не са свързани с масонството.

§ 58. Във всички случаи на подадени молби за степени или кандидатстване за приобщаване, които са били отхвърлени от Ателието на Ритуала, и всички случаи на изключване или временно отстраняване по причини различни от неплатени такси, Секретарят на Ателието трябва веднага да докладва на Върховния Генерален Секретар или на помощника му.

§ 59. Списъците за членство на всяко Ателие не трябва да бъдат издавани с търговски, рекламни или други подобни цели, определени за такива от Върховния съвет.

§ 60. Завещания направени от членове на Ритуала, съобразени с ритуалния правилник, трябва да бъдат на съхранение от хората, които са ги направили или ако временно се депозират при подходящо официално лице на Ателието, трябва да бъдат връщани на съответното лице веднага при поискване. 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org