header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл. 16. Сформиране на нови Ателиета

§ 1. В случай, когато се появи желание да се организира ново Ателие на Ритуала, трябва да се изпрати писмена петиция до Суверенния Върховен Командир. Върховният съвет си запазва правото да издава по време на сесия временни писма, с които директно се разрешава сформирането на нови Ателиета в незаети територии, след получаването на петиция.

§ 2. Петицията за сформирането на Ложа на Съвършенството трябва да бъде подписана от не по-малко 9 (девет) съвършени Братя с 14° на посвещение в Ритуала.

§ 3. Петицията за сформирането на Събрание на Розенкройцер трябва да бъде подписана от не по-малко от 7 (седем) Рицари на Розенкройц 18°.

§ 4. Петицията за сформирането на Съвет на Кадош трябва да бъде подписана от не по-малко 9 (девет) Рицари на Кадош 30°.

§ 5. Петицията за сформирането на Колегията на Кардиналите трябва да бъде подписана от не по-малко от 9 (девет) Майстори на Кралската тайна 32°.

§ 6. Всеки подписан трябва да представи заедно с петицията сертификат за редовен член на Ателието, в което членува или ако не е все още приобщен, бележка за напускането на Ателието, в което за последен път е бил член.

§ 7. След като петицията е готова, тя трябва да бъде представена на Суверенния Върховен Командир, който я приема или връща заедно с всички останали документи, до Братята изпратили петицията. При получаването на одобрена петиция, молителите трябва да я представят заедно с всички документи за редовно членство и бележки за напускане пред Върховния Генерален Секретар, придружена с достатъчно средства, които да покрият всички разходи.

§ 8. При получаването на одобрена петиция, заедно с придружаващите парични средства, Върховният Генерален Секретар трябва да осигури нужните атрибути и документи и да докладва за извършените действия на Суверенния Върховен Командир.

§ 9. Във временните писма трябва да бъде заявено, че създаденото временно Ателие, без да има редовен статут и без инсталирането на офицерите си има право да определя такси и членски внос, който да се заплаща от кандидатите и членовете и които да бъдат съобразени с устава на Върховния съвет. Такова временно Ателие има право да избира кандидати с цел да им се присъдят степени, да избира членове за приобщаване, които са получили степени в други Ателиета, и да извършва всякакви други дейности, необходими за правилното протичане на работата на такова Ателие под ръководството на Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

§ 10. Временните писма са в сила до следващата регулярна сесия на Върховния съвет, когато молбата, заедно с препоръката на Суверенния Върховен Командир, се представя във Върховния съвет за издаването на официална харта. Такава молба трябва да бъде заведена в канцеларията на Върховния Генерален Секретар поне 30 дни преди датата на започване на редовната сесия на Върховния съвет, придружена със съответната такса и съответните документи:

1. Списък по азбучен ред на членовете, подписали петицията за издаване на временни писма, в който са отразени пълните имена и достигната степен на всеки един от подписалите.

2. Пълното име следвано от степента и името на предишното Ателие, към което бил приобщен даденият Брат, докато е бил по силата на тези временни писма.

3. Пълното име, следвано от степента на всеки Брат, който е бил изгубен по време на периода на временните писма - при случай на смърт, отстраняване, изключване и др., заедно с датата на всеки отделен случай.

4. Пълното име и степента на всеки отделен Брат, който е бил удостоен със степен по време на периода на временните писма.

5. Пълните имена на Братята, определени от Суверенния Върховен Командир за първи офицери на Ателието, на което ще се издаде харта.

6. Списък по азбучен ред на всички членове, пълните имена следвани от степента, заедно с датата на подаване на молба за получаване на харта.

След получаването на всички тези документи, Върховният Генерален Секретар трябва да потвърди, че са заплатени всички такси във Върховния съвет и да представи молбата заедно с придружаващите документи за разглеждане във Върховния съвет.

§ 11. Ако не се издаде харта, временните писма могат да продължат да действат или временното Ателие да се разпадне, като в последния случай, Върховният Генерален Секретар трябва да върне сертификатите на съответните членове и трябва да издаде бележки за напускане на всички Братя, които са били редовни членове на такова временно Ателие с датата на неговото напускане.

§ 12. Членството на Братята, които са подписали петиция за временни писма, като редовни членове продължават да изпълняват постовете си в първоначалните Ателиета на които са били членове, където им се събира членски внос и плащат такси, докато новосформираното Ателие не получи харта и не ги избере.

§ 13. Подписалите петиция за временни писма остават на ръководните си места в старите си Ателиета, докато се подаде молбата за получаване на официална харта.

§ 14. Ателиета, които функционират през период на временни писма, нямат право да прокарват допълнителни закони и се управляват от Суверенен Върховен Генерален Инспектор или от определено от Върховния съвет длъжностно лице.

§ 15. Когато Върховният съвет издаде постоянна харта за сформирането на дадено ателие, в момента на получаването на хартата, Суверенният Върховен Генерален Инспектор сформира постоянното ново Ателие, като инсталира офицерите упоменати в хартата и пише доклад за това действие до Върховния Генерален Секретар. Дошлите от други Ателиета ще бъдат отписани от предишните си Ателиета и вписани в новото ателие. 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org