header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
КОНСТИТУЦИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, 33° НА С.П.Ш.Р. НА СВОБОДНОТО ЗИДАРСТВО В БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Чл. 6. Офицери и служители

§ 1. Висшите офицери и служители на Върховния съвет са следните:

  Съвет на Избраните:

1. Суверенен Върховен Командир

2. Лейтенант Върховен Командир

3. Върховен Проповедник

4. Върховен Канцлер

5. Върховен Държавен Министър

6. Върховен Генерален Секретар

7. Върховен Генерален Ковчежник

8. Върховен Милосърдник

Назначаеми офицери и служители:

9. Върховен капелан

10. Върховен оратор

11. Върховен церемониалмайстор

12. Върховен камерхер

13. Първи Върховен флигел-адютант

14. Втори Върховен флигел-адютант

15. Върховен знаменосец

16. Върховен меченосец

17. Върховен вестоносец

Суверенният Върховен Командир може да назначава и следните офицери, които да ръководят дейността по време на почивка:

18. Двама Върховни стюарди

19. Върховен органист

20. Върховен керемидар

§ 2. Суверенният Върховен Командир

1. Той е най-висшият ръководител и главен юридически офицер на всички церемонии на Стария и Приет Шотландски ритуал в рамките на юрисдикцията на Върховния съвет. Той е официалният представител на Върховния съвет и ръководещ дейността между две редовни конференции на Върховния съвет.

2. Осъществява главните функции на надзор, инструкции и администриране във всички области и по всички дела, които са в рамките на неговата юрисдикция. Той разрешава всички въпроси, които са отнесени до него и които засягат интересите на Ритуала. Докладва своите решения по начин, който смята за най-добър на Суверените Върховни Генерални Инспектори.

3. Живее през цялото време на мандата си в близост до офиса на Върховния съвет в гр. София, Ориент-България.

4. След като бъде избран за Суверенен Върховен Командир, той отстъпва властта си на активен Суверенен Върховен Генерален Инспектор и заедно с титлата на Суверен Върховен Командир става Почетен Суверенен Върховен Генерален Инспектор. При оттеглянето си от поста Суверенен Върховен Командир, получава титлата Стар Суверенен Върховен Командир и Стар Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

5. На всяка редовна конференция, той докладва на Върховния съвет за всички официални действия и решения, които е взел за времето между двете конференции. Възражения срещу каквито и да е било решения взети от него не могат да бъдат приети като прекратяващи силата на извършените действия и взетите решения от него.

6. Той трябва да посещава лично или чрез назначени от него представители ателиетата на Ритуала в неговия Ориент поне веднъж в годината и да докладва за това на Върховния съвет при първата му редовна конференция.

§ 3. Лейтенант-Върховен Командир

1. Изпълнява задълженията и пълномощията на Суверенния Върховен Командир, но като действащ Лейтенант-Върховен Командир, при неговото отсъствие от Ориента на юрисдикцията на Върховния съвет или по молба на самия Суверенен Върховен Командир.

2. Има властта да издава временни писма и удостоверения за организацията на ателиета на Ритуала, да разрешава въпроси, които са му били предадени, да подписва сметки и гаранции и да извършва други подобни действия в спешни случаи

3. В случай на смърт, подаване на оставка или невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир поема службата на Суверенния Върховен Командир във функцията на Суверенен Върховен Командир и като такъв притежава цялата власт, задължения и отговорност на тази служба.

4. Представя доклад за своите действия пред Върховния съвет на следващата му редовна конференция.

5. В случай, че няма избран Лейтенант-Върховен Командир, изброените по-горе функции трябва да бъдат възложени на Върховния Проповедник.

6. Ако по време на изборния му мандат Лейтенант-Върховния Командир стане действащ Суверенен Върховен Командир или наследи службата, той остава през целия период и носи титлата Суверенен Върховен Командир, като неговата служба на Лейтенант се овакантява до следващите избори за офицери на Съвета на Избраните.

7. Когато Лейтенант-Върховният Командир поеме службата на Суверенен Върховен Командир, на него ще му бъде плащано и ще получава заплатата на Суверенен Върховен Командир, както и сумите за служебните разходи и всички останали облаги.

§ 4. Върховен Проповедник

1. Управлява Върховния съвет в отсъствието на Суверенния Върховен Командир и Лейтенант-Върховния Командир.

2. Той представлява това във Върховния съвет, каквото представлява Младшия стражник в Събранието на Розенкройцер и занаятите са под негов надзор, докато членовете на конференцията са в почивка.

3. До него се отнасят по молба на Суверените Върховни Генерални Инспектори всички спорни въпроси във и между подчинените на Върховния съвет ателиета и техните членове и той трябва да даде мнение и съвет по тях пред Съвета на Избраните.

4. Изпълнява всякакви други задължения, които от време на време могат да бъдат изисквани от Суверения Върховен Командир или Съвета на Избраните.

§ 5. Върховен канцлер

1. Той е правният офицер на Върховния съвет и в ролята си на такъв, той е съветник на Суверенния Върховен Командир и Съвета на Избраните по въпросите на масонското право и възникналите прецеденти.

2. Към него се отнасят всички въпроси от правно естество и при обсъждане на всички важни въпроси във Върховния съвет, от него може да се изисква да представи своите заключения преди Съветът на Избраните да е взел решение.

3. Отговаря за подготвянето на обвинения и съдебното дирене на нарушителите на закона пред Върховния съвет или някой друг трибунал създаден от него.

4. Когато някакъв случай трябва да бъде разследван или Съветът на Избраните трябва да вземе решение по него, той трябва да подготви и представи ясно и сбито изявление на фактите и неговата гледна точка от правната страна на въпроса.

5. Дава мнения по въпросите на юриспунденцията по молба на Суверенния Върховен Командир.

§ 6. Върховен държавен министър

1. Той е министър на външните работи на Върховния съвет и връзката му с всички Върховни съвети с които има установени Братски отношения.

2. Води цялата кореспонденция с чуждестранни тела и докладва за това пред Съвета на Избраните.

3. Извършва дейности, които се изискват от Суверенния Върховен Командир или от Съвета на Избраните.

§ 7. Върховен Генерален Секретар

1. Води документацията в книги, които са заведени специално за тази цел, всички транзакции на Върховния съвет и на Административния съвет, съхранява ги надлежно и ги подпечатва според изискванията с официалния печат на Върховния съвет.

2. Води всички сметки на Върховния съвет, получава всички пари и издава съответните оправдателни документи.

3. Депозира веднага от името на Върховния съвет в сметките определени от Върховния съвет всички пари, които е получил от всякакви източници и представя документите за депозит на Върховния Генерален Ковчежник.

4. Той е пазител на Къщата на Храма и цялата движима и недвижима собственост, която принадлежи на Върховния съвет и отговаря за опазването на същата.

5. Документацията и сметките на Върховния Генерален Секретар трябва по всяко време да бъдат на разположение за инспекция от всеки Суверенен Върховен Генерален Инспектор.

6. Представя пълен доклад за транзакциите на своята канцелария, както общи, така и финансови, на първия ден на редовната сесия на Върховния съвет за периода от последната му сесия.

7. Докладва пред всяка сесия за състоянието на всички имоти и имущества за които отговаря и които принадлежат на Върховния съвет.

8. Финансовите отчети на Върховния Генерален Секретар трябва да бъдат приключвани на 31 декември всяка година.

9. Нарежда да се напечата пълен доклад за транзакциите на всяка редовна или специална сесия на Върховния съвет, като се пропускат само тези части за които му е било наредено от Върховния съвет или от Суверенния Върховен Командир.

10. Отговаря за служителите в канцеларията на Върховния съвет, както и за другите отдели, които са поставени под негово ръководство или контрол.

11. Той може да наема асистенти и служители в канцеларията на Върховния съвет за извършване на определена работа и да им заплаща за това, както той намери за необходимо от фонда на Върховния Генерален Секретар.

12. Върховния Генерален Секретар съставя и изпраща по пощата на всеки активен член на Върховния съвет в последния ден на всяко тримесечие официален отчет, който показва финансовото състояние на Върховния съвет към дадената дата.

13. Заедно със Суверенния Върховен Командир, Върховният Генерален Секретар в началото на всяко тримесечие, започвайки от началото на януари, докладват пред Комитета по финансите за наличната парична сума в Ковчега на Върховния съвет и предлагат тяхната оценка за необходимите средства, позволяващи да се водят делата на Върховния съвет през следващите три месеца.

14. Върховният Генерален Секретар получава такава компенсация за своите услуги, каквато му определи Върховният съвет.

§ 8. Върховният Генерален Ковчежник

1. Наблюдава фондовете на Върховния съвет и контролира чековете, изтеглени от депозитарите на Върховния съвет. Осъществява изплащането на сумите по съответния ред на хората за чиято облага са изписани.

2. Върховният Генерален Ковчежник получава компенсация за своите услуги каквато му определи Върховният Съвет.

§ 9. Върховен Милосърдник

1. Ръководи благотворителната дейност на Върховния съвет и подчинените му Ателиета.

2. Изготвя и представя пред Съвета на Избраните в края на всеки януари доклад за цялостната благотворителна дейност на Върховния съвет.

§ 10. Върховният Оратор

1. Той е ораторът на Върховния съвет и е натоварен с длъжността да представя по подходящ начин и да приветства гостите на Върховния съвет.

2. Произнася речи за починали Братя и изпълнява други подобни служби, каквито могат да бъдат изисквани от него от Суверенния Върховен Командир и Върховния съвет.

§ 11. Изборните офицери се избират за срок от 4 (четири) години, а назначаеми офицери за срок от една редовна конференция до завършването на следващата редовна конференция.

§ 12. Подаването на оставка от офицер трябва да бъде извършено по време на конференция на Върховния съвет и прието с гласуване от мнозинството на присъстващите активни членове. Когато оставката е подадена между две сесии тя се отнася към Суверенния Върховен Командир, който има пълномощията да я приеме или отхвърли по свое усмотрение.

§ 13. Всички права и привилегии на офицерите на Върховния съвет се прекратяват в следните случаи:

1. доброволно подаване на оставка.

2. изключване за срок от 2 год. от юрисдикцията на Върховния съвет или от подчинените му ателиета.

3. чрез доброволно самоотстраняване за срок от една година от Стария и Приет Шотландски ритуал.

4. чрез доброволно самоотстраняване за срок от 1 година от членството в синята Ложа

§ 14. Когато се оваканти място на изборен офицер във Върховния съвет, освен в случаите на Върховен Генерален Секретар, Върховен Генерален Ковчежник и Върховен Милосърдник, неговите задължения се поемат от следващия изборен офицер в реда на техния съответен ранг, докато не бъде избран титуляр за овакантеното място.

§ 15. Ако постът на Върховния Генерален Секретар или на Върховният Генерален Ковчежник се оваканти, те се попълват чрез назначения от Суверенния Върховен Командир, докато се проведе избор за попълване на постовете.

§ 16. Ако постът на Върховен Милосърдник се оваканти, задълженията му се изпълняват от Върховния Генерален Ковчежник до следващите избори.

§ 17. При овакантяването на изборен пост, той трябва да бъде запълнен чрез избори на втория или някой от следващите дни на следващата редовна сесия или на специална сесия, освен ако Върховният съвет не е в момента в сесия.

§ 18. Върховният съвет има правомощия да провежда такива избори чрез мажоритарен вот докато се запълни овакантеното място.

§ 19. Суверенният Върховен Командир се избира с 2/3 от гласуващите членове на Върховния съвет, а във всички останали случаи е необходимо обикновено мнозинство, освен в случаите когато е оказано нещо друго в тази конституция. Не се броят гласове чрез пълномощия или пък писма за избора на който и да е било офицер.

§ 20. Върховният съвет на 33° на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободните зидари в Ориент-България гарантира свободата, използвайки всички правни и финансови възможности, на всеки негов активен член, офицер и всеки човек, който може да е служил по молба на Върховния съвет или Съвета на Избраните на трети лица или страни, освен в случаите когато те са проявили немарливост или неприемливо поведение по време на изпълнение на задълженията си. Тази гаранция не изключва и други права, които имат офицерите и които са утвърдени чрез някакви законови договори.

§ 21. Активните членове и офицерите на Върховния съвет трябва да представят пред Върховния съвет или пред някои от неговите Комитети всички възникнали конфликти на интереси по отношение на всякакви въпроси. В случай, че член на Върховния съвет или на някой от неговите Комитети има някакъв конфликт, той трябва да представи пред останалите членове на Съвета, важните причини които знае, но останалите не са запознати, и да обясни защо разглеждания случай не е в най-добрите интереси на Ритуала.

§ 22. Член, който прави такива разкрития не трябва да използва влиянието си или да гласува по въпроса по който е възникнал конфликтът. Протоколът от заседанието трябва да отразява разкритието на случая и гласуването.

§ 23. Който и да е било член на Върховния съвет не трябва да отказва да отговаря на въпроси свързани с конфликта зададени от други членове, чрез знанието на които може да им бъде от помощ.

§ 24. Всички офицери свързани с Ритуала, трябва да поставят разглеждането на всякакви възможни конфликти на интереси по различни въпроси свързани с Ритуала. В случай, че офицер или активен член има подобен конфликт, той трябва да го постави пред останалите офицери с всички сериозни причини, които са известни на него, но неизвестни на останалите - защо разглежданият въпрос не е в интерес на най-доброто име на Ритуала.

§ 25. Офицер или активен член направил подобно разкритие, не трябва да използва влиянието си, нито да гласува по спорния въпрос, за да не се даде повод за конфликт. Протоколът отразява разкритието и въздържалите се от гласуване.

§ 26. Това не трябва да възпира офицерите или активните членове от даването на отговори свързани със спорния въпрос, чиито отговори могат да бъдат от помощ за разрешаването на конфликта.

§ 27. По време на всяка редовна конференция на Върховния съвет трябва да бъдат канени представители на други Върховни съвети с които този Съвет е в Братски отношения, с цел обмяна на информация от и за съответните Съвети, с оглед те да се сближават още повече и да се осъществи по-тясна връзка и комуникация.

§ 28. Всички представители на този Върховен съвет в други Върховни съвети и всички представители на други Върховни съвети в този Върховен съвет, трябва да получат цялата необходима документация и информация представляваща практикувания Ритуал и да предоставят същата на Суверенния Върховен Командир възможно най-скоро преди всяка редовна сесия на Върховния съвет. Цялата информация придобита по този начин трябва да бъде пълна, ясна и всеобхватна.

§ 29. Суверенният Върховен Командир е напълно оторизиран и упълномощен да отстранява всеки представител на нашия Върховен съвет, който не изпълнява напълно своите задължения и да назначава на негово място друг, като своевременно информира Съвета на Избраните.

§ 30. В случай, че чуждестранен представител в този Върховен съвет не може да изпълни своите задължения, Суверенният Върховен Командир е напълно оторизиран и упълномощен да помоли Върховния съвет, от който идва този представител да го оттегли от поста му и да назначи друг представител.

§ 31. Политиката на този Върховен съвет е да не оторизирва и да не разрешава на който и да е от офицерите си и членовете си , активни, почетни и заслужили, или на който и да е било друг член на Ритуала, да участва в конференции, официални и неофициални, или да се занимава с комуникации отнасящи се до Стария и Приет Шотландски ритуал с масонски тела и организации, които не са официално признати като законни и редовни от регулярните Велики Символични ложи в рамките на общата юрисдикция на този Върховен съвет.

  Официални знаци и подписи

1. Отличителният символ, който се използва пред подписа на Суверенния Върховен Командир е наклонен надясно кръст с три пресечени линии, които в краищата, както и в края на вертикалната линия са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се виолетово мастило. Титлата се изписва - Sov\ Grand Gommander

2. Символичният кръст, който стои пред подписа на Суверенният Върховен Генерален Инспектор е наклонен надясно с две пресечни линии, които близо до края на вертикалната линия са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от  който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се виолетово мастило.  Титлата се изписва - Sov\ Gr\ Insp\ Genl\

3.Символичният кръст на Заслужил Генерален Инспектор е вертикален с две пресечни линии, които са пресечени с малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се златисто-кафяво мастило. Титлата се изписва - Gr\ Gross

4. Символичният кръст, който стои пред подписа на всеки Почетен Генерален Инспектор е наклонен обикновен кръст с две пресечни линии, без малки линийки. След подписа има равностранен триъгълник от който излизат лъчи и в който е вписана цифрата 33. Използва се ярко червено мастило.Титлата се изписва - Insp\ Genl\ Hon\

5. Символичният кръст, който стои пред подписа на Рицар-командир на Почетния съд е отвесен кръст с една пресечна линия в близост до горната част на вертикалната линия и напречни малки черти в края на линиите. След подписа се изписва степента - 32°. Използва се обикновено червено мастило. Титлата се изписва - Kt\ Comm\ C\ of Hon\

6. Символичният кръст, който стои пред подписа на Майстора на Кралската тайна е наклонен надясно кръст с пресечна линия през средата на вертикалната линия и малки отвесни черти в края на всяка линия. След подписа се изписва степента - 32°. Използва се обикновено червено мастило. Титлата се изписва - M\ R\ S\

7. Символа на Розенкройцерите, който се поставя пред подписа е страстен кръст, който е поставен на върха на пирамида. След подписа се изписва степента- 18°. Използва се червено мастило. Титлата се изписва - Eques a ----------------- R\ C\ 
< Предишен
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org