header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Глава Четвърта
Членство в Ложите
Раздел І
Общи положения

Чл.116
1. Всеки Брат Свободен Зидар трябва да работи в Регулярна и Правоспособна Ложа. Поради това, ако Ложата, в която той работи се саморазпусне или бъде обявена за “приспана”, същият има право да потърси присъединяване като член на друга Ложа.

2. Братът Свободен Зидар е длъжен да съдейства с всички сили на работата в Ложата, в която членува.

Чл.117
Когато Братът Свободен Зидар е избран на определена длъжност в Движението той следва съвестно да изпълнява възложените му функции и няма право да напуска заеманата длъжност без уважителни причини.

Чл.118
1. Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи, членуващи в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари в Република България, ако бъде допуснат по реда определен в Устава на съответната Ложа.

2. Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи в чужбина, с които Ложата, в която той членува е побратимена.

3. Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи в чужбина. Той не може да представлява Великата Ложа или Ложата, в която членува, ако не му е издадено съпроводително писмо от Великия Майстор.

4. Братът Свободен Зидар може да поддържа контакти с членове на други формирования на Свободни Зидари, но няма право да членува в тях и да участва в ритуалната им дейност.

Раздел ІІ
Приемане на Търсещи

Чл.119
1. В Членуващите Ложи могат да бъдат приемани само Търсещи, които живеят или работят в техния Ориент. Изключения се допускат единствено с разрешение на Съвета на Великите Сановници въз основа на мотивирано писмено предложение от Майстора на стол на съответната Ложа.

2. Не може да бъде Търсещ този, срещу когото има незавършени наказателни производства за умишлено престъпление от общ характер или е бил осъждан за такова престъпление.

Чл.120
1. Предложение за приемане на Търсещ може да прави всеки Брат Майстор, членуващ в съответната Ложа, който е задължен да гарантира за него. Такова предложение могат да правят и Братята Чираци и Калфи чрез Брат Майстор. В този случай гарант става съответния Брат Майстор.

2. Гарантът следва да запознае Търсещия с основните начала, принципи и цели на Свободното Зидарство, както и с неговите задължения след приемането му.

3. Търсещият подава писмено заявление, съпроводено с автобиография и две снимки.

4. Гарантът предава заявлението на Търсещия заедно със своя писмена гаранция на Секретаря на Ложата, който ги докладва по време на Ритуал в Първа Степен.

Чл.121
1. Личните данни за Търсещия и гаранцията се съхраняват при Секретаря и са на разположение на Братята Зидари от Ложата, съгласно реда предвиден в нейния Устав. Секретарят е длъжен да съобщи на гаранта изказаните съмнения, за да може последния да ги опровергае или да оттегли предложението си.

2. В срок не по-малък от 14 дни и не по-голям от три месеца от съобщаването по чл.117, ал.4, Майсторът на стол на Ложата насрочва дата за обсъждане и гласуване на кандидатурата.

Чл.122
1. Обсъждането и гласуването се провеждат по време на ритуална работа в Първа Степен.

2. Преди започване на обсъждането се прочитат заявлението и гаранцията. Право на участие в обсъждането имат всички Братя Зидари от Ложата. Гарантът следва да присъства лично. Той може писмено да упълномощи друг Брат Майстор да го представлява, като посочи причината за отсъствието си.

3. След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване само от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа.

4. Топкуването става чрез пускане на бели и черни топки. Майсторът на Стол на Ложата установява резултата и го оповестява.

5. При положение, че в урната се намерят само бели топки, топкуването е “светещо”.

6. В случай, че се намерят до три черни топки, тяхното пускане трябва да се обоснове пред Майстора на Стол на Ложата в тридневен срок от гласувалия по този начин. Ако такава обосновка не бъде направена или ако Майстора на стол не приеме обосновката за основателна, топкуването се обявява за “светещо” на следващия Ритуал в Първа Степен. При положение, че Майстора на стол приеме доводите на поне един пуснал черна топка Брат Майстор, приемането на Търсещия се отлага с една година, което се обявява на следващия Ритуал в Първа Степен.

7. В случай, че се намерят повече от три черни топки, но по-малко от една трета от общия брой пуснати топки, приемането на Търсещия се отлага с една година. Ако повторното топкуване след една година завърши със същия резултат, то Търсещият за винаги е отхвърлен от тази Ложа.

8. В случай, че още при първоначалното топкуване се намерят една трета или повече черни топки, то Търсещият е завинаги отхвърлен от Движението.

Чл.123
Приемането на Търсещия става при ритуална работа в Първа Степен. Едва след ритуалното посвещаване, Търсещият става Свободен Зидар, като получава Символична Степен Чирак.

Раздел ІІІ
Приобщаване на Братя Свободни Зидари

Чл.124
Приобщаване на Братя Свободни Зидари се извършва, когато те са странстващи или когато желаят да членуват в повече от една Ложа.

Чл.125
1. Странстващ е този Брат, който е членувал в Регулярна и Правоспособна Ложа, вписана в Регистъра на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България и прекратил членството си вследствие на напускане на Ложата по собствено желание или саморазпускане на Ложата.

2. За странстващ Брат Зидар се счита и всеки, който е членувал в Регулярна и Правоспособна чуждестранна Ложа и е прекратил членството си вследствие на напускане на Ложата по собствено желание или саморазпускане на Ложата. Този факт се установява от Великия Секретар след извършена от него проверка.

Чл.126
Всеки Брат Зидар може да бъде едновременно член както на Ложата, в която е бил приет, така и на Ложа в Ориента на неговото местоживеене или месторабота. В този случай той е длъжен да заплаща членски внос в пълния му размер и в двете Ложи, но може да заема длъжност само в една от тях.

Чл.127
Молбата за приобщаване се адресира до Майстора на Стол на Ложата. Към нея се прилага копие от Масонския паспорт или друг равностоен документ.

Чл.128
1. Майсторът на Стол на Ложата запознава всички Братя от съответната и по-висока от тази на кандидатстващия Брат Степени с постъпилата молба съгласно реда, предвиден в Устава на Ложата.

2. Всички евентуални възражения трябва да му бъдат предадени писмено в срок от 14 дни. Ако в този срок не постъпят възражения, молбата се смята за автоматически приета и молителят може да се включи незабавно в регулярната работа на Ложата при запазване на притежаваната от него степен.

3. При постъпване на възражение в посочения срок Майсторът на стол отнася въпроса за решаване в Съвета на Сановниците на Ложата.Ако направилият възражението го поддържа и пред Съвета на Сановниците на Ложата, то окончателното решение се взема от Общото Събрание на Ложата в едномесечен срок с обикновено мнозинство от присъстващите Братя Майстори, като спазва определения в Устава на Ложата начин на гласуване.

Чл.129
Брат Зидар, който е напуснал по собствено желание Ложата, може да подаде молба за възстановяване на членството си в същата Ложа, която се разглежда и решава по реда на този Раздел.

Раздел ІV
Повдигане на Братя в Степен

Чл.130
Символичните Степени в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България са:

1/ Първа Степен : Чирак
2/ Втора Степен: Калфа
3/ Трета Степен : Майстор

Чл.131
1.Предложенията за повдигане на Чираците в Калфи и на Калфите в Майстори могат да бъдат направени от всеки Брат Майстор от съответната Ложа съгласно реда, предвиден в Устава на Ложата. Предложенията се мотивират.

2. Повдигане от една степен в друга може да бъде извършено, когато Братът е дал доказателства за напредък в усвояването на Занаята и е прекарал поне една пълна Масонска година в предходната Степен. Масонският стаж се изчислява от датата на Ритуалното получаване на Степента.

3. Когато Брат Зидар е дал особени доказателства за Масонска зрялост и привързаност към Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България или изключително важни интереси на Членуващата Ложа налагат това, Майсторът на стол може да поиска с мотивирана молба до Великия Майстор по изключение разрешение за съкращаване срока на пребиваване в една от Символичните степени по предходната алинея.

Чл.132
1. Предложението за повдигане в Степен Калфа се обсъжда и решава по време на ритуална работа във Втора Степен.

2. След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване само от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа. Решението се взема с обикновено мнозинство.

3. Повдигането на Чирака в Калфа става при ритуална работа във Втора Степен. Едва след това ритуално повдигане, Чиракът получава Символична Степен Калфа.

Чл.133
1. Предложението за повдигане в Степен Майстор се обсъжда и решава по време на ритуална работа в Трета Степен.

2. След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа. Решението се взема с обикновено мнозинство.

3. Повдигането на Калфата в Майстор става при ритуална работа в Трета Степен. Едва след това ритуално повдигане, Калфата получава Символична Степен Майстор и му се издава майсторско удостоверение.

Чл.134
Единствено придобиването на Символичната Степента Майстор дава на Свободния Зидар пълни Масонски права.

Раздел V
Приспиване

Чл.135
1. Всеки Брат Зидар има право да обяви писмено приспиване на активното си членство в Ложата за период до една масонска година. През този период той има право да получава информация за живота в Ложата и да участва в профански изяви на Движението.

2. За периода на приспиване Братът Зидар е задължен да плаща членски внос в Ложата в пълен размер.

Чл.136
Приспаният Брат Зидар може по всяко време да обяви писмено за своето събуждане. В случай,че в определения период по чл.132, ал.1 приспаният не обяви своето събуждане или ново приспиване, той се счита за напуснал.

Раздел VІ
Прехвърляне на членство

Чл.137
1. Всеки Брат Свободен Зидар, членуващ в Регулярна и Правоспособна Ложа има право да поиска писмено прехвърляне на членството си в друга Регулярна и Правоспособна Ложа в Движението след като изцяло е изпълнил финансовите си задължения за текущата година към Ложата, в която членува и е предал намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.

2. Прехвърлянето се извършва въз основа на писмен протокол, подписан от Двамата Майстори на стол, в който се удостоверява, че прехвърляният е изпълнил изцяло финансовите си задължения към Ложата, в която е членувал.

3. При наличие на изрично изявено желание и в съответствие с Устава на Ложата, в която е членувал прехвърлящият се има право да запази нейния отличителен знак.

Чл.138
При прехвърлянето Братът запазва притежаваната от него Символична Ритуална Степен.

Раздел VІІ
Прекратяване на членството в Ложата

Чл.139
Членството на Брат Зидар в Ложата се прекратява при :

1. Смърт;

2. Поставяне под запрещение;

3. Осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

4. Напускане без прехвърляне в друга Ложа;

5. Изключване.

Чл.140
Членството на Брат Зидар се прекратява автоматически от момента на смъртта му или от поставянето му под запрещение.

Чл.141
1.Напускането на Брат Зидар без прехвърляне в друга Ложа се извършва с представяне на писмено заявление до Майстора на стол, като то влиза в сила незабавно, освен ако Уставът на Ложата не предвижда друго. Независимо от предвиденото по-горе, напускащият е длъжен да заплати членския си внос до края на текущата година, да предаде намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.

2. Напускащият има право да получи удостоверение, че е изпълнил финансовите си задължения спрямо Ложата, но е длъжен да върне всички Масонски атрибути, намиращи се в него, като може да запази отличителния знак на Ложата, ако това е в съответствие с Устава и.

Чл.142
1. Изключването на Брат Зидар от Ложата без разглеждане от Братския съд на Ложата може да бъде извършено ако Уставът на Ложата предвижда, в случай че:

а/ в продължение на една Масонска година не е участвал без основателни причини в ритуалната работа на Ложата;
б/ повече от една календарна година без основателни причини не е заплащал членски внос в Ложата.

2. Изключването на Брат Зидар по предходната алинея се решава по време на ритуална работа в Трета Степен с мнозинство от две трети от присъстващите Братя Майстори от Ложата чрез топкуване.

3. Независимо от предвиденото по-горе, Брат Зидар може да бъде изключен за груби нарушения на Основния закон, Масонските традиции и обичаи и Устава на Ложата по решение на Братския съд на Ложата. 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org