header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Глава Трета
Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари
Раздел І
Статус на Членуваща Ложа

Чл.98
1. Масонската ложа е Братска общност на Свободни Зидари. Тя е традиционен наследник на старите каменоделски задруги и е работилницата, в която свободните зидари изграждат човешкото съвършенство.

2. Масонската ложа е основна структурата в Движението на свободните зидари. Тя е свободно самоуправляващо се сдружение, работещо в съответствие с Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България, масонските обичаи и традиции и своя Устав.

Чл.99
1. Във Великата Ложа могат да членуват само Регулярни и Правоспособни Ложи.

2. Всяка Членуваща Ложа трябва да се регистрира като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.100
1. Една Ложа е Регулярна и Правоспособна след Внасянето на Светлина в нея от Великия Майстор и след вписването и в Регистъра на Членуващите Ложи и издаването на патент. От този момент тя става член на Великата ложа.

2. Решението за внасяне на Светлина в нова Ложа се взема от Съвета на Великите Сановници.

Чл.101
1. Нова Ложа може да бъде основана само по искане на най-малко девет Братя Свободни Зидари. Най-малко седем от тях трябва да бъдат Майстори Зидари, което означава, че всички те трябва да са действащи или да са били членове на Регулярни и Правоспособни Ложи, или да са признати като такива.

2. Заявлението за основаване на Нова Ложа, придружено с протокол, подписани от всички Братя по предходната алинея се изпраща на Великия Майстор чрез Великия Секретар.

3. Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа по предложение на Великия Майстор в срок до три месеца след постъпване на заявлението.

4. Когато Братята, желаещи да основат Нова Ложа членуват до този момент в една и съща Ложа, Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа, след като получи писмено съгласие подписано от Майстора на Стол на Ложата, в която членуват Братята и след като бъде установено, че Братята нямат парични задължения към досегашната си Ложа или неотменени наказания.

5. Когато Братята, желаещи да основат Нова Ложа членуват до този момент в различни Ложи, Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа, след като получи писмено съгласие подписано от Майсторите на столове на Ложите, в които членуват Братята и след като бъде установено, че Братята нямат парични задължения към досегашните си Ложи или неотменени наказания.

6. В случай на отказ Братята, желаещи да основат Нова Ложа могат да обжалват Решението на Съвета на Великите Сановници пред следващото Редовно Обикновено Общо събрание на Великата Ложа, което се произнася по същество и Решението му е окончателно.

7. В случаите на потвърден от Общото събрание отказ, ново заявление от същите Братя може да бъде подадено не по-рано от една година от подаване на предишното заявление.

Чл.102
1. Внасянето на Светлина се извършва от Великия Майстор в срок до три месеца след взетото решение от Съвета на Великите Сановници.

2. Не може да се внася Светлина, когато до датата на провеждането на Редовно Велико Общо събрание на Великата Ложа остават по-малко от три месеца.

Чл.103
1. Органите, управлението и представителството на Ложата, както и правата и задълженията на нейните членове се определят от Устава на Ложата. Уставът трябва да е в съответствие с Основния Закон, което се проверява от Великата Правна комисия.

2. Органи на Ложата са Общото събрание, Майстора на стол и Съвета на Сановниците. Съветът на Сановниците се състои от: Майстора на Стол, Първия Надзирател, Втория Надзирател, Оратора, Секретаря, Церемониалмайстора и Стражника. Всяка Ложа може да предвиди в Устава си като членове на Съвета на Сановниците Заместник Майстор на Стол и Ковчежник.

3. Общото събрание е върховен орган на Ложата. Право на глас в Общото Събрание на Ложата имат само членуващите в Ложата Братя Майстори.

4. Майсторът на стол осъществява ръководството и представителството на Ложата.

5. Съветът на сановниците подпомага Майстора на стол в неговата работа.

Чл.104
1. Майсторът на Стол и останалите членове на Съвета на Сановниците се избират от Общото Събрание на Ложата чрез тайно гласуване. За Майстор на стол може да бъде предложен и избран Брат Майстор, който има поне един мандат като сановник в Ложата.

2. Изборите по предходната алинея се провеждат до два месеца преди Еньовден, като избраните Сановници встъпват в длъжност на Еньовден.

3. Имената и адресите на членовете на Съвета на Сановниците се изпращат на Великия Секретар на Великата Ложа веднага след избирането им.

Чл.105
1. Всяка Ложа се представлява пред Великата Ложа от Майстора на Стол. Той представя ежегоден доклад за състоянието на своята Ложа.

2. Отговорностите на Майстора на Стол за спазването на Масонските обичаи и традиции задължително включват извършването на ритуална дейност в Ложата поне веднъж месечно, с изключение на ваканционния период.

3. При всяко поискване от Великия Майстор, Майсторът на стол предоставя информация за своята Ложа.

Чл.106
1. Всяка от Ложите, членуващи във Великата Ложа заплаща Задължителна Вноска на Великата Ложа. Размерът на Задължителната Вноска е в зависимост от броя на членовете на съответната Членуваща Ложа.

2. Задължителната Вноска е дължима на Великата Ложа от момента на внасяне на Светлина.

3. Не плащането на Задължителната Вноска за предходната година автоматично води до лишаване на Членуващата Ложа от право на глас в Общото събрание на Великата Ложа независимо от неговия вид.

Чл.107
Всяка Ложа работи по Ритуалите, определени в Основния закон, като не може своеволно да ги променя.

Чл.108
1. Членуваща Ложа се обявява за “приспана” от Великия Майстор, ако не е в състояние да изпълнява ритуална дейност едновременно и в трите Символични Степени.

2. Великият Майстор може да обяви Членуваща Ложа за “приспана”, след като изслуша всички желаещи да дадат становище Братя Майстори от Ложата.

3. “Приспаната“ Ложа продължава съществуването си като Членуваща Ложа във Великата Ложа за срок до една година. За периода, през който Членуващата Ложа остава “приспана”, тя няма право на глас в Общото събрание на Великата Ложа независимо от вида му.

4. Основанията за “приспиване” отпадат, когато Ложата отново е в състояние да изпълнява Ритуална дейност и в трите Символични Степени. Великият Майстор е длъжен да постанови решение за “събуждане” на Ложата, след като най-малко седем Братя Майстори, членуващи в Ложата писмено заявят пред него желанието си да изпълняват ритуална дейност в трите Символични Степени.

Чл.109
Членството на една Ложа във Великата Ложа се прекратява в следните случаи:

1. Саморазпускане;

2. Напускане на Великата Ложа;

3. Изключване от Великата Ложа.

Чл.110
1. Решение за саморазпускане на Ложата се взема от Общото събрание съобразно изискванията на Устава на Ложата. За да влезе в сила решението за саморазпускане следва да бъде препотвърдено по реда на вземането му след изтичането на шест месеца.

2. Във всички случаи решението за саморазпускане на Ложата е невалидно, ако седем Братя Майстори - членове на Ложата се обявят за нейното по-нататъшно съществуване.

Чл.111
1. Решение за напускане на Великата Ложа се взема от Общото събрание с мнозинство от две - трети от членуващите в Ложата Братя Майстори и съобразно изискванията на Устава на Ложата. За да влезе в сила решението за напускане следва да бъде препотвърдено по реда на вземането му след изтичането на шест месеца.

2. Веднага след това Решението за напускане на Великата Ложа трябва да бъде представено в писмена форма при Великия Секретар, от който момент членството се счита за прекратено.

3. При положение, че най-малко девет Братя, седем от които - Братя Майстори са против напускането на Великата Ложа, Членуващата Ложа остава Регулярна и Правоспособна в състава на Великата Ложа.

Чл.112
1. Предложение за изключване на Членуваща Ложа може да бъде внесено в Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа само от Великия Майстор, когато е дадено съгласие за това с мнозинство от две трети от всички членове на Съвета на Великите Сановници. Основания за това могат да бъдат само изключително тежки нарушения на Основния Закон, Масонските обичаи и традиции и Устава на Членуващата Ложа. Преди да направи такова предложение Великият Майстор е длъжен да поиска писмено становище от Великата Правна комисия и/или Великата Ритуална комисия.

2. Решението за изключване на Членуваща Ложа се взема от Обикновено Общо събрание на Великата Ложа с мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас Ложи. Преди да вземе решение за изключване на Членуваща Ложа Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа е длъжно да изслуша Майстора на стол и поне още двама Братя Майстори от съответната Ложа, когато те писмено са заявили желанието си за това.

Раздел ІІ
Отношения между Членуващите Ложи

Чл.113
1. Всяка Членуваща Ложа свободно поддържа отношения с другите Членуващи Ложи в рамките на Движението като може да подписва меморандуми за съвместна дейност.

2. Подписалите меморандум Ложи не могат да вземат съвместни решения за начина на гласуване в Общото събрание на Великата Ложа.

Чл.114
Членуващите Ложи могат да осъществяват съвместно градежи и да провеждат съвместна ритуална дейност.

Чл.115
Членуващите Ложи могат да създават съвместни Огнища на Старите Свободни и Приети Зидари при условията на Глава Пета от този закон. 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org