header
 
Основно меню
Начало
За този сайт
Новини
ВС на СПШР
Основни закони
Градежи
В медиите
Нови книги
Връзки
Чести въпроси
e-Картички
Индекс
Карта на сайта
Търсене
Новини
Мисъл на деня

„Умният човек ще се съгласи с умния, глупавия обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.“ — Аристотел

 
Начало arrow Основни закони arrow ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Новини | Новини за българското масонство | Масонски новини от чужбина | Благотворителност | Въпроси | Често задавани въпроси | Градежи | Масонството в другите страни | Морал и догма (Албърт Пайк) | История на българското мaсонство | Принципи на Масонството | Масонство и общество | Обреди и Ордени | Извори на Свободното Зидарство | Отчети | История | ... | Прочетете | Нови книги | Масонството в медиите | Публикации в пресата | На малкия екран | Основни закони | Основни закони на българското масонство | Конституции на световното масонство | Стар и Приет Шотландски ритуал | Стар и Приет Шотландски ритуал
ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ Печат Е-мейл

Глава Втора
Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари
Раздел І
Статус

Чл.6
1. Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България /Велика Ложа/ е независим и самоуправляващ се съюз на Регулярни и правоспособни Ложи.

2. Великата Ложа не признава друга зидарска власт освен своята на територията на Република България.

Чл.7. Великата Ложа е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и има седалище в гр.София.

Чл.8.
1. Великата Ложа упражнява върховна юрисдикция над Членуващите Ложи. Великата Ложа обединява и направлява дейността на всички Членуващи Ложи, като чрез своите органи следи за точното спазване на Основния закон и Древните Задължения, Ритуали, Символи и Традиции на Движението на Старите Свободи и Приети Зидари.

2. Великата Ложа единствено има право да представлява Движението пред чуждестранните Велики Ложи, както и пред вътрешнодържавните институции на Република България и международни организации на гражданското общество.

3. Великата Ложа гарантира суверенитета на Движението на Старите Свободи и Приети Зидари в Република България.

Раздел ІІ
Структура
 

Чл.9
1. Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България изпълнява функциите си чрез следните свои органи:

а/ Общо събрание;
б/ Велик Майстор;
в/ Съвет на Великите Сановници;
г/ Велик Братски Съд;
д/ Велика Правна Комисия;
е/ Велика Ритуална Комисия;
ж/ Комисия на Великите Ревизори.

2. Съветът на Великите Сановници, Великият Братски Съд, Великата Правна Комисия, Великата Ритуалната Комисия и Комисията на Великите Ревизори осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Основния закон и приети от тях устройствени правилници, които се регистрират при Великия Секретар на Великата Ложа.

Раздел ІІІ
Общо Събрание

Чл.10. Общото събрание е Върховен ръководен орган на Великата Ложа.
Чл.11. Съобразно правомощията си Общото събрание на Великата Ложа е:

а/ Обикновено;
б/ Велико.

Параграф 1
Обикновено Общо Събрание

Чл.12
1. Обикновено Общо събрание на Великата Ложа се провежда два пъти в рамките на календарната година.

2. Обикновено Общо събрание на Великата Ложа се свиква от Великия Майстор чрез писмена покана, включваща дата, място на провеждането и проект за дневен ред. Поканите се изпращат до участниците в събранието не по-късно от десет дни преди провеждането му чрез писмо, факс или електронна поща заедно със всички материали, свързани с дневния ред.

Чл.13
1. В Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа участват Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата правна комисия, Председателят на Великата ритуална комисия и Председателят на Комисията на Великите ревизори. Право на участие имат и Стари Велики Майстори и Стари Майстори на стол.

2. Право на предложения до Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа имат Членуващите Ложи и Великия Майстор.

3. Право на глас в Обикновеното Общото Събрание на Великата ложа имат само Членуващите Ложи. Всяка Ложа има право на един глас. Правото на глас се упражнява от Майстора на Стол или изрично писмено упълномощен от него Брат Майстор.

Чл.14
1. Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа може да взема решения, ако всички Членуващи Ложи са редовно поканени и поне половината от тях присъстват на Събранието, а когато се извършва частичен избор или се взема решение за изключване на Членуваща Ложа – присъстват поне две трети.

2. Обикновеното Общо събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас, а когато се извършва частичен избор или се взема решение за изключване на Членуваща Ложа – с мнозинство от две трети.

3. Гласуването е явно, освен ако събранието не реши по някои въпроси гласуването да е тайно - чрез топкуване или с бюлетини. Когато се извършва частичен избор или се взема решение за изключване на Членуваща Ложа гласуването е тайно.

Чл.15
1. Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа има следните правомощия:

а/ Приема докладите на Великия Майстор, Великия Ковчежник, на други Велики Сановници и на Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата правна комисия, Председателят на Великата ритуална комисия и Председателят на Комисията на Великите ревизори.
б/ Одобрява плана за работа на Великата Ложа.
в/ Определя размера на Задължителните Вноски;
г/ Приема бюджета за следващата календарна година и одобрява отчета за изпълнението.
д/ Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
е/ Приема промени в Ритуалите;
ж/ Приема Статут на отличията в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и присъжда най-високото от тях;
з/ Взема решение за изключване на Членуваща Ложа;

2. В случаи на преждевременно освобождаване на длъжности в Съвета на Великите сановници, без тази на Великия Майстор, Великия Братски съд, Великата правна комисия, Великата ритуална комисия и Комисията на Великите ревизори, поради смърт, поставяне под запрещение, при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, напускане по собствено желание или по решение на Великия Братски съд Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа провежда частичен избор. Избраните по този начин заемат длъжността до изтичане на мандата на съответния орган. В рамките на един мандат по реда на тази алинея не може да бъде подменян повече от една трета от състава на съответния орган. Когато до изтичане на мандата остават по-малко от шест месеца частичен избор не се провежда.

3. Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа взема решения и по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Великата Ложа освен тези, които са поставени в изключителната компетентност на Великото Общо събрание на Великата Ложа.

4. Решенията на Обикновеното общо събрание влизат в сила незабавно и са задължителни за Движението на Старите Свободни и Приети Зидари, а Решенията за частичен избор влизат в сила след изтичане на седем дни, ако не са обжалвани в този срок или след произнасяне на Великия братски съд при положение, че са обжалвани.

Чл.16
1. В случаи, които прецени като особено важни или неотложни Великият Майстор свиква Извънредно Обикновено Общо събрание на Великата Ложа.

2. Великият Майстор е длъжен да свика Извънредно Обикновено Общо събрание при направено искане за това, подписано от минимум една трета от Членуващите Ложи.

3. В случаите на предходната алинея Събранието се насрочва в едномесечен срок от датата на постъпване във Великата Ложа на писмено искане.

4. При положение, че Великият Майстор не изпълни задълженията си по ал.2, половината от Членуващите Ложи могат сами да свикат Извънредно Общо събрание на Великата Ложа с решение, подписано от Майсторите на стол.

5. Извънредното Обикновено Общо събрание на Великата Ложа взема решения от компетентността на Обикновено Общо събрание на Великата Ложа при спазване на същите изисквания за процедура, кворум и мнозинство.

Параграф 2
Велико Общо Събрание

Чл.17
1. Великото Общо събрание на Великата Ложа се провежда един път на две години през месец март на съответната календарна година.

2. Великото Общо събрание на Великата Ложа се свиква от Великия Майстор чрез писмена покана, включваща дата и час, място на провеждането и проект за дневен ред. Поканите се изпращат до участниците в събранието не по-късно от един месец преди провеждането му чрез писмо, факс или електронна поща заедно със всички материали, свързани с дневния ред.

Чл.18
1. Във Великото Общо Събрание на Великата Ложа участват Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят и членовете на Великия Братски съд, Председателят и членовете на Великата правна комисия, Председателят и членовете на Великата ритуална комисия и Председателят и членовете на Комисията на Великите ревизори. Право на участие имат и Стари Велики Майстори и Стари Майстори на стол.

2. Право на глас във Великото Общото Събрание на Великата ложа имат само Членуващите Ложи. Всяка Ложа има право на седем гласа. Правото на глас се упражнява от Майстора на Стол и от още шест Братя Майстори, избрани на Общи събрания на Членуващите ложи.

Чл.19
1. Великото Общо Събрание на Великата Ложа може да взема решения, ако всички Членуващи Ложи са редовно поканени и поне две трети от тях са представени на Събранието.

2. Великото Общо събрание приема решенията си с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас съгласно чл.18, ал.2.

Чл.20. Великото Общо събрание на Великата Ложа има следните правомощия:

1/ Приема, изменя и допълва Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
2/ Взема решение за разпускане на Великата ложа;
3/ Избира:

а/ Велик Майстор;
б/ Велики сановници: двама Заместник Велики Майстори, Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор, Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор, Велик Стражник;
в/ Председател и членове на Великия Братски Съд;
г/ Председател и членове на Великата Правната Комисия;
д/ Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия;
е/ Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори.

Чл.21
1. Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за приемане, изменение и допълнение на Основния закон на Движението имат:

а/ Членуващите ложи;
б/ Великият Майстор;
в/ Председателят Великата Правна Комисия, Председателят на Великия Братски съд и Председателят на Великата Ритуална Комисия в рамките на компетентността на представляваните от тях органи.

2. Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за вземане на решение за разпускане на Великата ложа имат:

а/ Членуващите ложи;
б/ Великият Майстор;

3. Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за избор на Велик Майстор, Велики сановници: двама Заместник Велики Майстори, Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор, Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор, Велик Стражник, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правна Комисия, Председател и членове на Великата Ритуална Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори имат само Членуващите ложи.

Чл.22. Всички предложения по предходния член до Великото Общото събрание на Великата Ложа се предават при Великия Секретар на Великата Ложа не по-късно от края на месец януари на съответната календарна година

Чл.23
1. В случаи, които прецени като особено важни или неотложни Великият Майстор свиква Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа.

2. Великият Майстор е длъжен да свика Извънредно Велико Общо събрание при направено искане за това, подписано от повече от половината от Членуващите Ложи.

3. В случаите на предходната алинея Събранието се насрочва в едномесечен срок от датата на постъпване при Великия Секретар на Великата Ложа на писменото искане.

4. В случай, че Великият Майстор не изпълни задълженията си съгласно ал.2, повече от половината от Членуващите Ложи могат сами да свикат Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа с решение, подписано от Майсторите на стол. Със същото решение Великият Майстор може да бъде временно отстранен от длъжност до провеждане на Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа.

5. Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа, освен правомощията по чл. 20, има право да освобождава предсрочно Великия Майстор, Великите сановници: двамата Заместник Велики Майстори, Първия Велик Надзирател, Втория Велик Надзирател, Великия Оратор, Великия Секретар, Великия Ковчежник, Великия Церемониалмайстор, Великия Стражник, Председателя и членовете на Великия Братски Съд, Председателя и членовете на Великата Правната Комисия, Председателя и членовете на Великата Ритуалната Комисия, Председателя и членовете на Комисията на Великите Ревизори

6. Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа взема решения от компетентността на Великото Общо събрание на Великата Ложа при спазване на същите изисквания за процедура, кворум и мнозинство.

Чл.24
1. Решенията на Великото Общо събрание на Великата Ложа се приемат с явно гласуване, освен в случаите на избор или освобождаване от длъжност.

2. Решенията на Великото Общо Събрание на Великата Ложа за приемане, изменения и допълнения на Основния Закон се приемат с явно гласуване на две четения, като първото от тях е по принцип, а второто – за всеки отделен текст. След приемането им те не подлежат на обжалване по същество, но подлежат на обжалване по процедура.

3. Решението за разпускане на Великата Ложа се приема с явно гласуване и влиза в сила след като бъде препотвърдено по реда на неговото вземане от Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа, проведено не по-рано от шест месеца от датата на предходното.

4. Решенията по избора и освобождаване от длъжност се приемат с тайно гласуване. Те влизат в сила след изтичане на седем дни, ако не са обжалвани в този срок или след произнасяне на Великия братски съд при положение, че са обжалвани.

Чл.25
1. Длъжностите на Великия Майстор, Великите сановници: двамата Заместник Велики Майстори, Първия Велик Надзирател, Втория Велик Надзирател, Великия Оратор, Великия Секретар, Великия Ковчежник, Великия Церемониалмайстор, Великия Стражник, Председателя и членовете на Великия Братски Съд, Председателя и членовете на Великата Правната Комисия, Председателя и членовете на Великата Ритуалната Комисия, Председателя и членовете на Комисията на Великите Ревизори имат двегодишен мандат.

2. Всеки Брат Зидар може да бъде преизбиран без ограничение на една и съща длъжност, а Великия Майстор за не повече от два мандата последователно.

Чл.26
1. За Велик Майстор може да бъде избиран само Брат, който към момента на избора е Заместник Велик Майстор или Майстор на Стол, както и Стар Велик майстор, Стар Майстор на Стол или е бил Заместник Велик Майстор.

2. За Заместник Велики Майстори могат да бъдат избирани само Братя, който към момента на избора са Майстори на Стол, както и Стари Велики Майстори, Стари Майстори на Стол или са били Заместник Велики Майстори.

3. За Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор, Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор, Велик Стражник може да бъде избран всеки Брат Майстор преминал поне един мандат като сановник в Членуваща Ложа.

4. За Председател и Заместник Председател на Великия Братски Съд, Председател и Заместник Председател на Великата Правната Комисия, Председател на Великата Ритуалната комисия и Председател на Комисията на Великите Ревизори може да бъде избран всеки Брат Майстор със стаж не по-малък от две години като Майстор и отговарящ на специалните изисквания, предвидени в Основния закон.

Чл.27. Изброените в предходния член Братя не могат да заемат едновременно и сановнически длъжности в Членуващите Ложи.

Чл.28
1. Избраните на редовно Велико Общо Събрание на Великата Ложа Велик Майстор, Велики Сановници, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правната Комисия, Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори и встъпват в длъжност на Еньов ден на съответната календарна година след избора им.

2. Избраните на извънредно Велико Общо Събрание на Великата Ложа Велик Майстор, Велики Сановници, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правната Комисия, Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори и встъпват в длъжност след изтичане на седем дни, ако избора или освобождаването от длъжност не са обжалвани или след произнасяне на Великия братски съд при обжалване.

3. Ако освобождаване от длъжност от извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа на Велик Майстор, Велики Сановници, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правната Комисия, Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори и бъде извършено в срок по-малък от шест месеца преди времето за провеждане на редовното Велико Общо събрание нов избор не се провежда.

Параграф 3
Общи правила за провеждане на Общо Събрание

Чл.29. Членуваща Ложа, която не е заплатила Задължителната си Вноска на Великата Ложа за предходната година или е обявена за “приспана” няма право на глас в Общо събрание независимо от неговия вид.

Чл.30
1. Общото Събрание на Великата Ложа се открива и председателства от Великият Майстор. По всяко време той може да преотстъпи ръководството на събранието на Заместник Велик Майстор.

2. При отсъствие на Великия Майстор Общото събрание се открива и председателства от Заместник Великия Майстор с по-дълъг масонски стаж.

3. В случаите на чл.23, ал.4 Общото Събрание на Великата Ложа се председателства от Майстора на стол с най-дълъг масонски стаж от подписалите решението за свикването му.

4. Непосредствено след откриване на Общо събрание на Великата Ложа се приемат дневен ред и регламент с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас.

Чл.31
1. Право на изказване по време на Общо събрание на Великата Ложа имат Майсторите на стол на Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата Правната Комисия, Председателят на Великата Ритуалната Комисия, Председателят на Комисията на Великите Ревизори и, Старите Велики Майстори и Старите Майстори на стол.

2. Всеки, имащ право на изказване, може да поиска думата и я получава по реда на заявяване. Великият Майстор, а след него и Стар Велик Майстор, винаги имат предимство. По решение на Председателстващия искането на думата може да става писмено.

3. След като се пристъпи към гласуване не може да се взема думата за изказване или да се прави предложение по същество.

4. Председателстващият дава думата и може да я отнеме, когато изказващият се, въпреки напомняне, не говори по същество, просрочва времето за изказване или нарушава по време на изказването Основния Закон на Великата Ложа.

Чл.32
1. Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка. В случай на необходимост Председателстващият определя преброители на гласовете.

2. Тайното гласуване става чрез подаване на бюлетини или топкуване. 3. Никой няма право да гласува “въздържал се”.

Чл.33
1. За провеждане на избори или освобождаване от длъжност Общото събрание избира с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас Комисия по провеждане на изборите в състав от трима души – председател и двама членове. Брат, който е предложен за избиране, не може да участва в Комисията по провеждане на изборите.

2. Председателят на комисията по провеждане на изборите оповестява допустимите бележки върху бюлетините и решава относно валидността на подадените бюлетини и оповестява резултатите от изборите.

3. Ако при провеждане на избори на първия тур не се получи необходимото мнозинство, се провежда втори тур /балотаж/ между двамата Братя, събрали най-много гласове.

4. Комисията по провеждане на изборите съставя протокол, а бюлетините се съхраняват при нейния Председателя до изтичане на срока за обжалване, след което се предават за съхранение на Великия Секретар

Чл.34
1. За разискванията и решенията по време на Общото събрание на Великата Ложа се съставя протокол. Протоколът се води от Великия Секретар и съдържа:

а/ списък на всички изказали се и съдържание на изказванията по същество;
б/ точен запис на всички предложения и решения, както и резултатите от гласуванията и изборите;

2. Великият Секретар подпомага Председателстващия. Той записва на електронен носител всички изказвания и разисквания от откриването до закриването на Общото събрание. Електронния носител се съхранява в архива на Великата Ложа.

Чл.35
1. Протоколът се преглежда и подписва от Председателстващия и Великия Секретар непосредствено след закриване на Общото събрание. При различия в мненията относно формулировките решава Председателстващия.

2. Великият секретар трябва да разпрати протокола при първа възможност до всички Ложи, но не по-късно от един месец след провеждане на Общото Събрание на Великата Ложа.

Раздел ІV
Велик Майстор

Чл.36
1. Великият Майстор е висшият Сановник на Великата Ложа.

2. Великият Майстор упражнява върховната власт в Движението в периода между Общите събрания на Великата Ложа.

3. Властта на Великия Майстор е неоспорима в цялото Братство и неговите разпореждания са задължителни за всички Братя Зидари. В открита Ложа никой няма право да го призовава към ред и да се противопоставя на нарежданията му.

4. По време на мандата си Великият Майстор не може да заема сановнически длъжности във високостепенни ритуални системи на Масонството.

Чл.37. Великият Майстор полага клетва при встъпване в длъжност в Храма на Великата Ложа пред Стар Велик Майстор или пред най-стария по масонски стаж Майстор на Стол. Текстът на Клетвата е неразделна част от Основния Закон /Приложение №1/.

Чл.38
1. Великият Майстор има следните правомощия:

а/ Представлява Великата Ложа и защитава нейните интереси;
б/ Управлява текущо работата на Великата Ложа и е отговорен за цялостната и дейност;
в/ Председателства Съвета на Великите Сановници;
г/ Разпорежда се с паричните средства и движимото имущество на Великата Ложа;
д/ Осъществява изпълнението и разпореждането с бюджета на Великата Ложа;
е/ В случаите, предвидени от Основния закон председателства Общото събрание на Великата Ложа и ръководи всички Ритуали на Великата Ложа;
ж/ Присъжда отличията с изключение на това, което е от изключителната компетентност на Общото събрание на Великата Ложа и дава награди съгласно Основния Закон;
з/ “Приспива” Членуваща Ложа при невъзможност да извършва работа едновременно и в трите Символични Степени и я “събужда” при отпадането на основанията за “приспиване”;
и/ Временно отстранява Майстор на стол на Членуваща Ложа за срок до шест месеца;
к/ Предлага за изключване Членуваща Ложа.

2. Освен всичко гореизброено, Великият Майстор има грижата за това, духът на Любов, Братство и Сговор да се пази между Братята, а също така всички членове на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България, да спазват Свободнозидарските принципи. Великият Майстор се грижи за целия Градеж на Великата Ложа, както и за живота и отношенията на Братята помежду им.

3. При отсъствие на Великия майстор, той временно прехвърля писмено задълженията си на Заместник Великия Майстор с по-голям масонски стаж, а ако това не е сторено, задълженията се поемат от същия Заместник Велик Майстор.

Чл.39. По време на мандата си Великият Майстор има задължението да изслушва всеки Майстор на Стол на Членуваща Ложа, Великите Сановници, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Правната Комисия, Председателя на Великата Ритуалната Комисия и Председателя на Комисията на Великите Ревизори и.

Чл.40
1. При предсрочно освобождаване на длъжността Велик Майстор преди края на мандата поради смърт, поставяне под запрещение, при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или напускане по собствено желание длъжността на Великия Майстор се заема от Заместник Великия Майстор с по-голям масонски стаж. В този случай той е длъжен незабавно да свика Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа за провеждане на нов избор, ако до изтичането на мандата на Великия Майстор остават повече от шест месеца.

2. Избрания при условията на предходната алинея Велик Майстор заема длъжността до изтичане на мандата на освободения Велик Майстор. В този случай това не се счита за самостоятелен мандат.

3. Освен в случаите на отказ да свика Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа Великият Майстор може да бъде временно отстранен от длъжност при допуснати от него особено тежки нарушения на Основния закон, установени с Решение на Висшия Братски съд, като се спазва реда на чл. 23, ал.4 от Основния закон.

Раздел V
Съвет на Великите Сановници

Чл.41
1. Съветът на Великите Сановници е висш колективен орган на Великата Ложа.

2. В състава на Съвета на Великите Сановници влизат Великият Майстор, двамата Заместник Велики Майстори, Първият Велик Надзирател, Вторият Велик Надзирател, Великият Оратор, Великият Секретар, Великият Ковчежник, Великият Церемониалмайстор, Великият Стражник.

3. За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.

Чл.42
Съветът на Великите Сановници има следните правомощия:

1/ Взема решение за внасяне на Светлина по постъпили предложения за основаване на нови Ложи;
2/ Дава съгласие за внасяне на предложение от Великия Майстор в Общото Събрание на Великата Ложа за изключване на Членуваща Ложа;
3/ Дава разрешение на Членуваща Ложа за приемане на Търсещи от населени места извън Ориента на Ложата или за създаване на Огнища на Старите Свободни и Приети Зидари в такива места;
4/ Подготвя провеждането на Общо Събрание на Великата Ложа;
5/ Одобрява изготвените за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа отчети за дейността и финансовото състояние и проект за бюджет;
6/ Привежда в изпълнение Решенията на Общото събрание на Великата Ложа;
7/ Дава съгласие за назначаване и освобождаване на служители към Великата ложа от Великия Майстор;
8/ Възлага изготвянето и одобрява съдържанието на Ежегодния Бюлетин за състоянието на Великата Ложа и Членуващите Ложи на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
9/ Утвърждава образци на Патент на Членуваща Ложа, Масонски паспорт, Удостоверение за Степен Майстор и заявление за приемане на търсещи.

Чл.43
Съветът на Великите Сановници приема Устройствен правилник за дейността си.

Чл.44
1. Съветът на Великите Сановници може да взема решения само ако всички негови членове са били редовно поканени и повече половината от тях присъстват на заседанието. Поканата с указания за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, се изпраща от Великия Майстор предварително в срок, който дава нормална възможност за присъствие на всички, имащи право на глас.

2. Съветът на Великите Сановници взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове. При равен брой гласове Великият Майстор има решаващ глас.

3. Съветът на Великите Сановници дава съгласие за внасяне на предложение от Великия Майстор в Общото Събрание на Великата Ложа за изключване на Членуваща Ложа с мнозинство от две трети от всички свои членове.

Чл.45
1. Съветът на Великите Сановници се свиква от Великия Майстор най-малко два пъти в годината. Съветът на Великите Сановници може да бъде свикан извънредно по искане на двамата Заместник Велики Майстори или на най-малко трима други негови членове.

2. На заседанията имат право да присъстват Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата Правна комисия и Председателят на Великата Ритуална комисия. Те имат право на изказвания и предложения, но нямат право на глас.

3. За допускане на други Братя Съветът на Великите Сановници се произнася с гласуване за всеки конкретен случай.

Чл.46
1. Заместник Великите Майстори подпомагат цялостната работа на Великия Майстор в пълния обем на правата и задълженията му.

2. Заместник Великите Майстори поемат функциите на Великия Майстор в случаите, предвидени в Основния закон.

Чл.47
Първият Велик Надзирател се грижи за вътрешния ред и цялостното състояние на Храма на Великата Ложа. Пряко наблюдава воденето на Присъствената книга. Изслушва насаме оплаквания на Братя срещу Великия Майстор и предприема действия за братско помирение. Следи за спазването на Масонските традиции и ритуали при своята колона, както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи.

Чл.48
Вторият Велик Надзирател се грижи за външния ред в преддверието на Храма на Великата Ложа и отговаря за сигурността на Ложата отвън. Съвместно с Великия Стражник гарантира присъствието на градежа само на Регулярни Членуващи Ложи и редовно посветени Братя. Пряко наблюдава дейността на Членуващите Ложи и осведомява Великия Майстор за възникнали проблеми. Следи за спазването на Масонските традиции и ритуали при своята колона, както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи.

Чл.49
Първият и Вторият Велик Надзирател заедно отговарят за запазване на мира и реда във Великата Ложа, ако забележат, че Великият Майстор занемари задълженията си - те го подсещат, но никога при открита Ложа.

Чл.50
1. Великият Оратор отговаря за съобразяването дейността на Великата Ложа с Масонските обичаи и традиции и води строга сметка Братята в Движението да се придържат към нормите на поведение на Свободния зидар в и извън Ложата.

2. Отговаря за духовната атмосфера във Великата Ложа.

3. Взема думата и държи речи във Великата Ложата по всякакви поводи.

4. Надзирава правилното искане и даване на думата на всеки Брат в открита Ложа и контролира изказванията да съответстват на подобаващия дух и тон на Свободни зидари.

5. Отговаря градежната дейност както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи.

Чл.51
1. Великият Секретар е отговорен за всички административни дейности в Движението, води протоколите от всички събрания на Великата ложа и заседанията на Съвета на Великите Сановници. Списва и съхранява всички архивни дневници. Пазител е на печата на Великата ложа и единствен правоносител на неговото поставяне. Ръководител на Секретариата на Великата Ложа и всички административни служби към него.

2. Великият Секретар отговаря за навременното свикване на Братята на работа на Градежа; приема, подготвя и предлага за работа всички преписки; пряко кореспондира с всички Братски Ложи; преподписва след Великия Майстор всички документи и изходящата кореспонденция на Великата Ложа; в края на всяка масонска година подготвя отчет за дейността на Великата Ложа и внася направените предложения за План-програма за предстоящата година.

3. Великият Секретар контролира дейността на секретарите на Членуващите Ложи и извършва ревизия на документацията им.

Чл.52
1. Великият Ковчежник е пазител и управител на имуществото на Движението и за тази цел води съответната финансово-счетоводна документация на Великата Ложа.

2. В края на всяко тримесечие внася в Секретариата на Великата Ложа текущ отчет за състоянието на Великия ковчег; изготвя и предоставя на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа годишен отчет за финансовото състояние на Великата Ложа; изготвя и предлага на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа проекто-бюджет за следващата година; разработва и предлага на Съвета на Великите Сановници планове за набиране на средства за дейността на Великата Ложа; пряко отговаря за събирането на членския внос и всички Задължителни вноски във Великата Ложа.

3. Великият Ковчежник наблюдава състоянието на вдовишката торба и милосърдните фондове на Великата Ложа.

4. Контролира финансовото състояние и финансово-счетоводната документация на Членуващите Ложи.

Чл.53
1. Великият Церемониалмайстор е пряк отговорник за извършването на всички ритуали. Съвместно с Първия Велик Надзирател и Великия Оратор, наблюдава правилната подредба на Храма на Великата Ложа.

2. Великият Церемониалмайстор проверява външния вид на Братята преди влизане в Храма на Великата ложа; приканва всички Братя да се впишат надлежно в Присъствената книга; посочва работните места на Братята в Храма; съобщава имената и длъжностите на всички гостуващи Братя при влизането им в Храма; указва реда за напускането на Храма.

3. Великият Церемониалмайстор надзирава по време на работа на Градежа, всички Братя да заемат правилното положение, да извършват правилните действия и да спазват установения свободнозидарски ред.

4. Контролира дейността на церемониалмайсторите и цялата ритуална дейност на Членуващите Ложи.

Чл.54
1. Великият Стражник е пазител на подстъпите на Храма на Великата ложа и отговаря за неговата сигурност, както отвън така и отвътре; отговаря за съхраняването и опазването на реквизита на Великата ложа; отговаря за осветлението в Храма на Ложата.

2. Великият Стражник контролира дейността на стражниците в Членуващите Ложи.

Раздел VІ
Велик Братски съд

Чл.55
1. Великият Братски Съд се състои от Председател, Заместник Председател и седем членове.

2. Съставът на Великия Братски съд е от Братя Майстори. Председателят и Заместник Председателят на Великия Братски съд трябва задължително да имат висше юридическо образование.

3. За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа

Чл.56
Великият Братски Съд приема Устройствен Правилник за дейността си.

Чл.57
Великият Братски съд се ръководи в дейността си от следните основни правила:

а/ Санкции срещу Брат зидар могат да бъдат постановени, само ако преди това му е била дадена възможност да се изкаже или да даде обяснения;
б/ Доброто помирение е по-добро от добра присъда;
в/ Съдопроизводството следва да се изпълнява възможно най-бързо;
г/ При вземане и обявяване на Решението да се има предвид тържествената строфа, която поздравява новоприетите на прага на Храма: “В тези светли зали не се отмъщава никога и ако човек е паднал, любов го връща към дълга”;
д/ Брат, срещу когото е образувано производство е длъжен да съдейства за изясняване на случая, като има право на защита лично или чрез упълномощен от него друг Брат Майстор.
е/ Разглеждането на делата се провежда при задължително присъствие на засегнатите страни. По изключение процедурата може да бъде проведена задочно само при изричен отказ на страната да присъства или неявяването и, когато е редовно призована.
ж/ Заседанията на Великия Братски съд не са публични, освен ако съставът не реши друго.

Чл.58
Всяка Членуваща ложа създава съобразно Устава си Братски съд от трима Братя майстори. Такъв съд е компетентен да разглежда като първа инстанция само дисциплинарни и арбитражни производства между Братя от Ложата.

Чл.59
Великият Братски съд има следната компетентност:

1. Решава спорове по организационни въпроси в рамките на Движението:

а/ спорове между Членуващи Ложи;
б/ спорове между Членуваща Ложа и Великата Ложа;
в/ оспорване на избори, извършени в Членуваща Ложа;
г/ оспорване на избори, извършени във Великата Ложа;
д/ оспорване Решение на Общото събрание на Великата Ложа;
е/ оспорване Решение на Съвета на Великите сановници на Великата Ложа;
ж/ оспорване Решение на Великия Майстор.

2. Провежда дисциплинарни производства, когато:

а/ поведението на един Брат уврежда престижа на Движението и неговите органи вътре в него или пред гражданското общество;
б/ при неизпълнение на Решение по арбитражно производство на Великия Братски съд;
в/ при неизпълнение на Решение на Великия Майстор и други органи на Великата Ложа.

3. Провежда арбитражни производства по спорове между Братя от различни Членуващи Ложи при наличие на съгласие от двете страни.

Чл. 60
1. Великият Братски съд разглежда делата като първа и единствена инстанция, освен в случаите по чл.58, когато действа като втора инстанция.

2. Великият Братски съд се произнася с Решения, взети с мнозинство от две трети от членовете на състава, които се подписват от всички членове на състава. Могат да се формулират особени мнения.

3. Решенията на Великия Братски съд са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.

4. Великият Майстор има право да помилва наказани Братя по чл.59, т.2.

Чл.61
1. Великият Братски съд заседава в състав от петима души, който се ръководи от Председателя или Заместник Председателя, а в случаите по чл. 59, т. 1 – в седемчленен състав под ръководството на Председателя на Великия Братски съд.

2. Великият Братски съд се подпомага от секретари и квестори, които са Братя Майстори и се назначават от Председателя или Заместник Председателя за всеки конкретен случай.

3. При провеждане на заседания на Великия Братски съд се съставя протокол, който се подписва от председателя на състава и секретаря.

Чл.62
Отводи и само отводи на Членове на състава на Великия Братски съд се допускат само по делата по чл.59, т. 2 и т. 3, когато съществуват основателни съмнения за пристрастност.

Чл.63
По делата по чл.59, т. 2 Великият Братски съд може да налага следните наказания:

а/ Бележка;
б/ Порицание;
в/ Освобождаване от заемана изборна длъжност или забрана за заемане на изборна длъжност на Велики сановници без Великия Майстор, както и на изборни длъжности във Великия Братски съд и комисиите на Великата Ложа за срока на един мандат;
г/ Изключване от Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България.

Чл. 64
Великият Братски съд образува дела след като е сезиран както следва:

1. По чл.59, ал.1, б.”а” - от Майстора на стол на Членуваща Ложа;

2. По чл.59, ал.1, б.”б” - от Великия Майстор или Майстор на стол на Членуваща Ложа;

3. По чл.59, ал.1, б.”в” - от всеки Брат майстор от съответната Членуваща Ложа;

4. По чл.59, ал.1, б.”г” – от Членуваща Ложа чрез Майстора на стол или друг Брат майстор участвал в изборите съгласно чл. 18, т. 2, Председателя на Великата Правна комисия и от кандидат за съответната длъжност.

5. По чл.59, ал.1, б.”д” – от Великия Майстор, Съвета на Великите сановници, Председателя на Великата Правна комисия и от Майстора на стол на Членуваща Ложа;

6. По чл.59, ал.1, б.”е” – от Майстора на Стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия;

7. По чл.59, ал.1, б.”ж” – от Майстора на Стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия.

8. По чл.59, ал.2, б.”а” – от Великия Майстор, Майстора на стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия;

9. По чл.59, ал.2, б.”б” – от засегнатата страна по арбитражно производство;

10. По чл.59, ал.2, б.”в” – от Великия Майстор или от органа на Великата Ложа;

11. По чл.59, ал. 3 – от засегнатата страна.

Чл. 65
1. При разглеждане и решаване на делата по чл. 59, ал.1 Великият Братски съд прави преценка само за законосъобразност.

2. При разглеждане и решаване на делата по чл. 59, ал.2 и ал.3 Великият Братски съд прави преценка за законосъобразност и за съответствие с масонския морал, традиции и обичаи.

Чл. 66
1. Всички жалби по чл. 59 се подават до Председателя на Великия Братски съд и постъпват при него, а в случай на отсъствието му - при Заместник председателя.

2. Председателят на Великия Братски съд е длъжен да образува производство по всяка постъпила жалба и да назначи състав в тридневен срок след постъпване на жалбата при него.

3. Състава на Великия Братски съд, разглеждащ съответното производство се произнася по своята компетентност да реши случая. Той не може да откаже разглеждането на делото в случаите, когато са налице предпоставките по чл.59.

Чл.67
1. Призоваването на страните се извършва от Председателя на състава чрез секретаря по подходящ начин в едноседмичен срок след образуване на производството.

2. Съставът на съда е длъжен да даде възможност на заинтересованите страни да се запознаят с материалите по делото в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.

3. Делото се разглежда от състава в подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на жалбата при Председателя на Великия Братски съд.

4. Съставът на съда се произнася с Решение в едноседмичен срок след заседанието.

5. Великият Братски съд уведомява страните за решението си по организационни въпроси и арбитражни производства, като им изпраща по едно копие от него.

6. По дисциплинарни производства решението на Великия Братски съд се съобщава на страните. Когато е наложено наказание на Велик Сановник, на член на Великия Братски съд или член на комисия на Великата Ложа Великият Братски съд изпраща копие от решението си до Общото събрание на Великата Ложа, а във всички останали случаи – до Майстора на стол на съответната Членуваща Ложа.

Раздел VІІ
Велика Правна комисия

Чл.68
1. Великата Правна комисия се състои от Председател, Заместник Председател и петима членове.

2. Съставът на Великата Правна комисия е от Братя Майстори, като всички те трябва задължително да имат висше юридическо образование.

3. За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.

Чл.69
Великата Правна комисия приема Устройствен правилник за дейността си.

Чл.70
Всяка Членуваща Ложа съобразно Устава си може да създаде Правна комисия от трима Братя Майстори. Такава комисия е компетентна да разглежда въпроси само в рамките на Ложата.

Чл.71
Основна задача на Великата Правна комисия е да защитава, усъвършенства и тълкува Масонския Закон.

Чл.72
Великата Правна комисия има следната компетентност:

а/ Изработва проекти за изменение и допълнение на Основния Закон на Великата Ложа на България;
б/ Изработва типов Устав на Членуваща Ложа;
в/ Проверява съответствието на Уставите на Членуващите Ложи с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
г/ Проверява съответствието на Решенията на Великия Майстор и Съвета на Великите сановници с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
д/ Проверява съответствието на Устройствените правилници на Съвета на Великите сановници, Великия Братски съд, Великата Ритуална комисия и Комисията на Великите ревизори с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
е/ Изготвя консултативни становища и оказва методическа помощ по правни въпроси;
ж/ Действа като комисия по предложенията при свикване на Общо събрание на Великата Ложа и внася постъпилите предложения в Общото събрание, като се произнася предварително за тяхната законосъобразност;
з/ Великата Правна комисия самостоятелно има право на предложения и инициативи до Общото събрание на Великата Ложа, Великия Майстор, Съвета на Великите сановници и Членуващите Ложи с цел осъществяване на защитата, усъвършенстването и тълкуването на Масонския Закон.

Чл. 73
1. Великата Правна комисия заседава в състав от трима души, който се ръководи от Председателя или Заместник Председателя, а в случаите на чл. 72, б.”а” и б.”з” в състав от петима души, който се ръководи от Председателя.

2. Великата Правна комисия се подпомага от Секретари, които са Братя Майстори и се назначават от Председателя или Заместник Председателя за всеки конкретен случай.

3. Великата Правна комисия може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя. Те се определят от Председателя или Заместник Председателя в зависимост от това кой ръководи състава. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.

Чл.74
1. Великата Правна комисия разглежда въпросите от своята компетентност като първа и единствена инстанция.

2. Великата Правна комисия се произнася с Решения, взети с обикновено мнозинство от членовете на състава, които се подписват от всички членове на състава. Могат да се формулират особени мнения.

3. Решенията на Великата Правна комисия са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.

4. При провеждане на заседания на Великата Правна комисия се съставя протокол, който се подписва от Председателя на състава и секретаря.

Чл.75
Отводи и само отводи на членове на състава на Великата Правна комисия не се допускат.

Чл.76
Великата Правна комисия образува процедура, след като е сезирана от Великия Майстор или Майстора на стол на Членуваща Ложа, а от Велик Сановник, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Ритуална комисия или Председателя на Комисията на Великите ревизори – в рамките на тяхната компетентност.

Чл.77
1. Всички искания се подават до Председателя на Великата Правна комисия и постъпват при него.

2. Председателят на Великата Правна комисия е длъжен да образува процедура и да назначи състав в тридневен срок след постъпване на искането.

3. Съставът на Великата Правна комисия, разглеждащ съответната процедура, се произнася по своята компетентност да реши искането. Той не може да откаже разглеждането на искането, когато са налице предпоставките на чл.72.

Чл.78
1. Заседанията на Великата Правна комисия не са публични, освен ако съставът не реши друго.

2. Разглеждането на процедурите се провежда при задължително присъствие на заинтересованите страни. По изключение процедурата може да бъде проведена задочно само при изричен отказ на страната да присъства или при неявяване /лично или чрез пълномощник/, когато страната е редовно призована.

Чл.79
1. Призоваването на заинтересованите страни се извършва от Председателя на състава чрез секретаря в едноседмичен срок след образуване на процедурата.

2. Съставът на Великата Правна комисия е длъжен да даде възможност на заинтересованите да се запознаят с материалите по процедурата в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.

3. Процедурата се разглежда от състав в подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на искането при Председателя на Великата Правна комисия.

4. Съставът на Великата Правна комисия се произнася с Решение в едноседмичен срок след заседанието.

5. Заверен препис от Решението се изпраща незабавно на заинтересованите .

Раздел VІІІ
Велика Ритуална комисия

Чл.80
1. Великата Ритуална комисия се състои от Председател и двама членове.

2. Съставът на Великата Ритуална комисия е от Братя Майстори.

3. За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.

Чл.81
1. Великата Ритуална комисия приема Устройствен правилник за дейността си.

2. Създаване на Ритуални комисии в Членуващите Ложи не се допуска.

Чл.82
Основна задача на Великата Ритуална комисия е да следи за прилагането и да работи за усъвършенстването на Ритуалите на Движението.

Чл.83
Великата Ритуална комисия има следната компетентност:

а/ Съставя Требник с Ритуалите на Движението;
б/ Прави предложения за промени в действащите или въвеждане на нови Ритуали в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
в/ Изготвя консултативни становища и оказва методическа помощ по ритуални въпроси.

Чл.84
1. Великата Ритуална комисия заседава в състав от трима души и се произнася с Решения взети с обикновено мнозинство, които се подписват от всички нейни членове. Могат да се формулират особени мнения.

2. Решенията на Великата Ритуална комисия за промени в действащите или въвеждане на нови Ритуали в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България подлежат на одобрение от Общото събрание на Великата Ложа.

3. Великата Ритуална комисия се подпомага от секретари, които са Братя Майстори и се назначават за всеки конкретен случай от Председателя на комисията.

4. Великата Ритуална комисия може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя Майстори. Те се определят от Председателя. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.

5. При провеждане на заседанията на Великата Ритуална комисия се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.

Чл.85
1. Великата Ритуална комисия образува процедура след като е сезирана от Майстора на стол на Членуваща Ложа, Великият Майстор или Великия Церемониалмайстор.

2. Във всички случаи, влизащи в рамките на нейната компетентност Великата Ритуална комисия може да се самосезира.

Чл.86
1. Всички искания се подават до Председателя на Великата Ритуална комисия и постъпват при него.

2. Председателят на Великата Ритуална комисия е длъжен да образува процедура в тридневен срок след постъпване на искането.

3. Великата Ритуална комисия се произнася по своята компетентност. Тя не може да откаже разглеждане на искането, когато са налице предпоставките на чл.83.

Чл.87
1. Заседанията на Великата Ритуална комисия не са публични, освен ако тя самата не реши друго.

2. Разглеждането на процедурите се провежда при задължителното присъствие на заинтересованите страни и във всички случаи на Великия Церемониалмайстор.

Чл.88
1. Призоваването на заинтересованите страни се извършва от Председателя чрез секретаря в едноседмичен срок от образуването на процедурата.

2. Великата Ритуална комисия е длъжна да даде възможност на заинтересованите да се запознаят с материалите по процедурата в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.

3. Процедурата се разглежда от състава в подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на искането при Председателя на Великата Ритуална комисия.

4. Великата Ритуална комисия се произнася с решение в едноседмичен срок след заседанието.

5. Препис на решението се изпраща незабавно на заинтересованите и се предава в Секретариата на Великата Ложа за внасяне в следващото Общо събрание за утвърждаване, когато това е предвидено в Основния закон.

Раздел ІХ
Комисия на Великите ревизори

Чл.89
1. Комисията на Великите Ревизори се състои от Председател и двама членове.

2. Съставът на Комисията на Великите Ревизори е от Братя Майстори като всички те следва да имат висше образование в областта на счетоводството или финансите.

3. За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.

Чл.90
Комисията на Великите Ревизори приема Устройствен правилник за дейността си.

Чл.91
Комисията на Великите Ревизори има следната компетентност:

а/ Упражнява постоянен контрол по управлението на имуществото на Великата Ложа;
б/ Извършва финансови ревизии и проверки на дейността на Великия Ковчежник;
в/ Контролира изпълнението на годишния бюджет на Великата Ложа, изготвя отчета за приходите и разходите и баланса;
г/ Изготвя ежегоден доклад за дейността си.

Чл.92
Комисията на Великите Ревизори заседава в състав от трима души и се произнася с решения, взети с обикновено мнозинство, които се подписват от всички нейни членове. Могат да се формулират особени мнения.

Чл.93
Комисията на Великите Ревизори се подпомага от секретари, които са Братя Майстори и се назначават за всеки конкретен случай от Председателя.

Чл.94
Комисията на Великите Ревизори може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя. Те се определят от Председателя. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.

Чл.95
При провеждане на заседанията на Комисията на Великите Ревизори се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.

Чл.96
1. Заседанията на Комисията на Великите Ревизори не са публични, освен ако тя самата не реши друго.

2. При разглеждане на въпросите се кани Великия Ковчежник.

3. Заверен препис от решението на Комисията на Великите Ревизори се предава в секретариата на Великата Ложа

Чл.97
Годишният доклад на Комисията на Великите Ревизори се представя пред Общото събрание на Великата Ложа от нейния Председател. 
Следващ >
Предстоящо
There are no upcoming events currently scheduled.
Календар
март 2021 април 2021
вторник, март 02, 2021
Default Picture
По Вт Ср Че Пе Съ Не
Седмица 9 1 2 3 4 5 6 7
Седмица 10 8 9 10 11 12 13 14
Седмица 11 15 16 17 18 19 20 21
Седмица 12 22 23 24 25 26 27 28
Седмица 13 29 30 31
© 2007-2016 www.otves.org